Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Porin luontopalveluille kehittämisstrategia, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Erno Välimäki (lisäpykälä)

PRIDno-2021-2474

Perustelut

Porin SDP valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Erno Välimäki jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Luontomatkailun arvo niin henkisen hyvinvoinnin kuin liiketoimintaedellytysten luojana on jatkuvassa kasvussa. Selkämeren kansallispuisto ja Yyteri sekä Joutsijärvi ovat hyviä esimerkkejä Porin seudun luonnon ainutlaatuisuudesta. Näitä helmiämme tulee kehittää pitkäjänteisesti yhdistäen herkän luonnon suojelu ja luontomatkailun liiketoimintapotentiaalin kehittäminen luomaan työtä ja toimeentuloa Poriin.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että Porin kaupunki käynnistää strategia- ja kehitystyön, jolla viitoitetaan näiden luontoarvojemme suojelu ja kehitys tuleviksi vuosiksi ja vuosikymmeniksi. Pitkän tähtäimen strategia toisi myös uskottavuutta kunnianhimoisemmille tavoitteille kuten Joutsijärven alueen kansallispuistostatuksen hakemiselle. Strategia tuodaan päätettäväksi kaupunginvaltuuston tasolle, sen toteutumista seurataan talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä ja siinä huomioidaan ainakin seuraavat näkökulmat:

1. Luontokohteiden rakentamisen ja ylläpidon kokonaisvastuun keskittäminen työn tekemisen koordinoinnin ja laadunvalvonnan parantamiseksi. Tällä hetkellä useat tahot pyörivät samojen toimintojen piirissä ja palautteet eivät välttämättä kulje käyttäjiltä tekijöille. Olisi luonnollista, että yksi taho kaupunkiorganisaatiossa vastaisi rakennus- ja ylläpitotoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä sen seurannasta.

2. Yritysyhteistyön parantaminen; Luodaan säännöllinen yhteistyöverkosto alueen matkailu- ja luontopalveluja tarjoaviin yrityksiin sekä erilaisiin kolmannen sektorin toimijoihin. Näin varmistetaan eritoimijoiden toimenpiteiden samansuuntaisuus ja edistetään luontopalvelujen strategian toteutumista.

3. Huomioidaan ja kehitetään työllistämisen roolia vähintään aiemman, hyvän tason mukaisesti ja etsitään aktiivisesti uusia tapoja ja kumppaneita työllisyydenhoidon verkoston laajentamiseksi luontopalveluissa.

4. Resursoidaan luontopalvelut riittävällä tasolla, jotta toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja valvonnan kannalta keskeinen henkilöresurssi voidaan pitää kaupungin omilla kirjoilla.

5. Tiivistetään Porin ainutlaatuisten luontopalvelujen markkinointia - esimerkiksi tällä hetkellä netin suosituimman luontopalveluhaun, luontoon.fi-sivuston, listoilta ei löydy Porin alueen luontokohteita. Keskitetty luontokohteiden ylläpito-organisaatio olisi luonnollinen yhteistyökumppani kaupungin viestintätoimijoilla tuomaan yhteistyössä Porin luonnon erityislaatuisuutta esiin.

6. Käynnistetään Porin keskeisiin luontokohteisiin liittyvillä reiteillä ulkoilureittitoimitukset, joilla varmistetaan reittien pysyvyys ja mahdollistetaan retkeilyreitteihin liittyvien rakenteiden kehittämismahdollisuudet.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.