Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Ruosniemen 51. kaupunginosan pientaloalueen laajennus, 1. asemakaava 609 1734 (Pohjois-Porin monitoimitalo)

PRIDno-2020-598

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu pohjoisen kantakaupungin alueelle n. 3 km etäisyydelle kaupungin keskustasta Ruosniemen 51 kaupunginosaan, Keisarinviitantien sekä Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon jatko-osien rajaamalle peltoalueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on 21,9 ha, ja se on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Lotskerin, Tuulikylän ja Ruosniemen pientaloalueiden laajennusta varten on käynnistetty kaavamuutos 609 1653. Kaavamuutos on tullut vireille 9.12.2015 ja ollut luonnoksena nähtävillä 9.-27.6.2016. Jatkosuunnittelun aikana kaava-alueen eteläinen osa erotettiin erilliseksi suunnittelualueeksi kaavatunnuksella 609 1734. Tämän aluerajaus sisälsi nyt käsiteltävän kaavaehdotuksen kohdealueen lisäksi Pappilanpuistikon länsipuolen asemakaavoittamatonta aluetta.

Asemakaavaehdotuksen tarkoituksena on täydentää Ruosniemen kaupunginosan pientaloalueen lounaista osaa ja lisäjoen aluevarausta Pappilanpuistikkoon asti. Samassa yhteydessä osoitetaan tontti Pohjois-Porin monitoimitalon rakennushankkeelle, Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon risteykseen rakennettavan kiertoliittymän eteläpuolelle.

Ensimmäinen asemakaava 609 1734 on tullut vireille 15.4.2020, jonka yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laitettiin nähtäville 16.4.-15.5.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei tullut kommentteja.

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.8.-25.9.2020 ja siitä saapui yhteensä neljä ennakkolausuntoa, joista Porin Energia Oy:llä ja Caruna Oy:llä ei ollut huomautettavaa. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana ei saapunut yhtään mielipidettä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa vastauksessaan, että ei anna toimialansa osalta lausuntoa kaavaluonnoksesta.

Kannanottona ELY-keskus huomautti osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämisen tarpeesta viereisen kaavahankkeen 609 1653 (Pohjoisväylä) voimaantulon takia. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus näkee tarpeellisena ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa tarkastella asemakaavahankkeen suhdetta yleiskaavaan ja perustella yleiskaavasta poikkeavat ratkaisut.

Kaupunkisuunnittelun vastine:

 • Kaupunkisuunnittelu on tarkistanut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 23.3.2021 ELY-keskuksen huomautusten mukaisesti.  
 • Kaupunkisuunnittelu näkee yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja maapolitiikan tavoitteiden toteuttamisen kannalta perusteltuna, että palveluverkkouudistuksen myötä on syntynyt päätös (KV 15.6.2020 § 83) sijoittaa Monitoimitaloa varten julkisten rakennusten kortteli alueelle, joka kantakaupungin yleiskaavassa 2025 on osoitettu Tuulikylän ja Ruosniemen kaupunginosien pientalovaltaisten asuntoalueiden täydennysalueeksi.  

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ennakkolausunnossa tuodaan esille useita näkökulmia ympäristöarvojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Lausunnossa todetaan, että joukkoliikenteen nykyiset reitit todennäköisesti säilyvät huolimatta Pohjois-Porin monitoimitalon toteuttamisesta ja yläkouluksi laajentamisen päätöksestä, ellei uusien asuinalueiden rakentuminen luo uutta kysyntää joukkoliikenteelle. Lausunnossa kannetaan huolta koulun tontille varattavasta riittävästä pysäköintialueesta, joka palvelee myös tilausajoneuvoja.

Kaupunkisuunnittelun vastine:

 • Joukkoliikenteen järjestämisen näkökulmaan kaupunkisuunnittelu toteaa, ettei yksittäisen asemakaavan osalta se pysty vaikuttamaan joukkoliikenteen käyttöön, vaan se vaatii palvelurakenteen suunnittelun ja yleiskaavallisen tarkastelun yhteensovittamista.
 • Monitoimitalon korttelin kaavamääräyksiä on tarkistettu arkkitehtisuunnittelun vaiheita seuraten ja kaavaehdotuksessa on esitetty osa-aluetta koskeva käyttötarkoitusmääräys (p-2) ajoneuvopysäköinnin järjestämiseksi sekä annettu hankesuunnitelman arvion mukainen määräys autopaikkojen vähimmäismäärästä (130 ap) .

Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunnon mukaan tulisi laatia rakentajille erillinen ohjeistus sulfidimaista sekä hulevesistä.

Kaupunkisuunnittelun vastine:

 • Pohjoisväylän kaavahankkeen (609 1653) lausuntojen käsittelyn yhteydessä on toimialojen välisessä keskustelussa jo aikaisemmin tullut esille rakentajille suunnattu hulevesien hallintaan ja sulfidimaan vaikutuksiin liittyvän ohjeistuksen laatimistarve, jota on suunniteltu toteuttaa kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan ja infrayksikön yhteistyöllä. Kaupungin Ramboll Finland Oy:ltä tilaamat selvitystyöt antavat merkittävää apua rakentamistapaohjeiden laadinnassa hulevesien hallinnan sekä sulfidimaan happaman valuman kysymyksien osalta.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunnossa on otettu myönteisesti kantaa nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa esitettyyn ajatukseen osoittaa Lotskerin kaupunginosaan sijoittuvasta kahdesta asuinkortteliryppäästä toinen hiilineutraalia rakentamista edistäväksi alueeksi ”as-en” osa-aluemääräyksellä.  

Kaupunkisuunnittelun vastine:

 • Kaupunkisuunnittelu toteaa, että lausunnossa ei kuitenkaan esitetty konkreettisia ehdotuksia, millä keinoin olisi mahdollista hankkeistaa ja edistää HINKU-tavoitteiden kanssa täysin yhtenevää suunnittelunäkökulmaa käytännössä. Kaupunkisuunnittelu pitää saman toimialan toisen yksikön kanssa käynnistettyä aloitetta tärkeänä poikkihallinnollisen yhteistyöllä tuloksena, mutta idean jatkojalostaminen sen näkemyksen mukaan vaatii lisäselvityksiä ja erityisosaamista muun muassa aurinkoenergiaa hyödyntävän asuntoalueen teknis-taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin sekä markkinoinnin suunnittelun osalta.
 • Asuntoalueen suunnitteluperiaatteiden uudelleenarvioinnin vuoksi kaupunkisuunnittelu jätti Lotskerin puoleisen osa-alueen pois asemakaavaehdotuksen aluerajauksesta. Tämän edellä mainitun osa-alueen jatkokehittäminen viedään eteenpäin erillisellä kaavahankkeella 609 1750.

Supistetulla kaava-alueella asemakaavan perusratkaisu kaavaluonnokseen nähden on säilynyt samana. Lisäjoen aluevarauksen pohjoispuolelle sijoittuva julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL) muodostetaan tonttijaolla (tj8476), jolla muodostuu yksi n. 6,5 ha kokoinen tontti 609-51-191-1. Alueelle sijoittuvalle Pohjois-Porin monitoimitalon kokonaisuuteen voidaan sijoittaa opetustiloja sekä muita palveluja (päiväkoti, sivukirjasto, terveyspalvelu). Monitoimitalolle on osoitettu rakennusoikeutta 13 000 k-m2. Tontin itäiseen osaan sijoittuu erillinen ohjeellinen alue (vu), jolle voidaan sijoittaa urheilukenttä, liikuntapaikkoja ja apurakennuksia (200 k-m²). Kaava-alueen eteläiselle osalle Keisarinviitantiehen rajautuen on osoitettu kahdesta erillispientalojen korttelista (AO-116) ja kolmesta rivitalokorttelista (AR-19) muodostuva pientaloalue, jonka mitoitus mahdollistaa yhteensä n. 100-110 asunnon rakentamista alueelle. Kortteleihin 186-190 on osoitettu tehokkuusluvuin e=0,25 ja 0,30 yhteensä lähes 12 965 k-m2 rakennusoikeutta, joka jakautuu 12 erillispientaloton ja vähintään 8 rivitalotontin kesken.

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy osittain asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta, –selostus ja tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Ruosniemen 51. kaupunginosan pientaloalueen laajennuksen 1. asemakaavan 609 1734 (Pohjois-Porin monitoimitalo) päivätty 23.3.2021 sekä tonttijaon 8476 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiapalvelujen, Pori Energia Sähköverkot Oy:n,  DNA Oy:n, Caruna Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan, sivistyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 29.3.2021 asettaa Ruosniemen 51. kaupunginosan pientaloalueen laajennuksen 1. asemakaavan 609 1734 (Pohjois-Porin monitoimitalo) sekä tonttijaon 8476 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiapalvelujen, Pori Energia Sähköverkot Oy:n,  DNA Oy:n, Caruna Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan, sivistyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa asemakaavaehdotuksesta 609 1734 seuraavan lausunnon:

Elinvoima- ja ympäristötoimialalta kommentoitiin asemakaavaluonnosta mm. joukkoliikenteen sekä sulfidimaiden ja hulevesien käsittelyn näkökulmasta eikä niiden osalta ole ilmennyt uutta lausuttavaa.

Monitoimitalon korttelialueen eteläpuolelle on osoitettu avoin yhtenäinen tulvauomavaraus sekä itäpuolelle lähivirkistysalue. Kaavamääräyksen mukaan lisäjokialueen vaiheittaiset toimenpiteet tulee sovittaa ympäröivään maankäyttöön siten, että vesiaiheita, maaston muotoilua ja istutuksia hyödyntäen alue toimii viihtyisänä virkistysalueena. Itse tulvauoman toteutuksen arvioidaan tulevan ajankohtaiseksi vasta usean vuosikymmenen kuluttua.

Lähivirkistys- ja lisäjuopa-alueen viihtyisyys ovat merkittäviä tekijöitä keskelle peltoaluetta rakentuvalle monitoimitalo-koulukeskuksella ja on tärkeää, että kyseisiä alueita voidaan hyödyntää myös opetuksessa. Kaavaselostuksessa todetaan, että ”ennen lisäuoman toteutuksesta tehtävää päätöstä aluevaraus pysyy eräänlaisena viherkäytävänä, ja voi toimia myös osittain viljelykäytössä, mutta myös maisemasuunnittelun keinoin sitä voidaan valjastaa kiinnostavaksi virkistysalueeksi. Lisäuoman alueella on mahdollista lisäksi muodostaa hulevesien hallintaan liittyviä kosteikkoalueita”.

Lautakunta katsoo, että on olennaista aloittaa lähivirkistysalueen ja lisäjokea varten varatun viherkäytäväalueen maisemanhoidon suunnittelu ja ”rakentaminen” koulurakentamisen kanssa yhtenevällä aikataululla kouluympäristön viihtyisyyden ja virikkeellisyyden lisäämiseksi. Tämä palvelee myös alueelle suunnitellun pientaloasutuksen virkistysmahdollisuuksia omassa asuinympäristössään. Puuttoman peltoalueen monimuotoisuutta voidaan lisätä luontopohjaisilla ratkaisuilla ja yhtenäisillä laajoilla niitty- ja istutusalueilla vallitsevat tuuli- ja maaperäolosuhteet sekä ylläpidon ja kunnostuksen helppous huomioiden.  

Porilaisten luontokokemuksia sekä luonnosta saatavia hyvinvointivaikutuksia kartoitettiin syksyllä 2019.  Kaupunkilaisten vastausten mukaan luontoympäristöt vaikuttavat arjessa jaksamiseen ja asuinpaikan valintaan sekä Porin maineeseen. Riittävät, lähellä sijaitsevat ja helposti saavutettavat viher- ja virkistysaluekohteet tukevat ihmisten arjen jaksamista. Viher- ja luontoympäristöjen merkitys on korostunut myös koronapandemian aikana lisäten paljon muun muassa lähipuistojen sekä viher- ja luontoalueiden käyttöä.

On lannistava tilanne, mikäli Pohjois-Porin monitoimitalon asemakaava-alueen viheralueiden suhteen toimenpiteiden toteutus siirretään kokonaisuudessaan mahdollisen tulvauoman toteutuksen yhteyteen vuosikymmenien päähän. Siksi lautakunta pitääkin tärkeänä, että alueiden viherrakentamiseen varataan erillinen kohdennettu rahoitus. Panostus viheralueisiin vaikuttanee myönteisesti myös alueen vetovoimaisuuteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelu pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa asemakaavaehdotuksesta Ruosniemen 51. kaupunginosan pientaloalueen laajennus, 1. asemakaava 609 1734 (Pohjois-Porin Monitoimitalo) 7.5.2021 mennessä.

Kaava-alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa, joten maankäyttösopimusten laatiminen kaavoituksen yhteydessä ei ole tarpeen.

Monitoimitalon korttelin osalta kaupunkisuunnittelu ja tilayksikkö ovat käyneet neuvotteluja ja monitoimitalon tarpeet ovat asemakaavassa hyvin huomioitu.

Kaupunkisuunnittelu ja infrajohtaminen ovat neuvotelleet asemakaavasta ja yhdessä todenneet seuraavat huomiot: 

 • Hulevesiasiat on huomioitu hyvin infrajohtamisen teettämän hulevesien yleissuunnitelman pohjalta
 • Sinisiivenpuistossa olevan polun linjaus tulisi olla lähempänä uutta ojaa, jolloin se toimisi myös ojan huoltotienä  
 • Pajunirkonkadun päässä olevaa polkuverkostoa tulee selkeyttää. Lisäuoman polkuun yhdistyvä yksi yhteys on tarpeen.
 • Pajunirkonkadun ja Sulkanirkonkadun välillä oleva Sulkanirkonpolku on nyt merkinnällä pp/h. Huoltoajon salliminen ei ole perusteltua ja esitämme h-merkinnän poistamista.
 • Yleisissä määräyksissä on tarpeen mainita, että viheralueille voidaan sijoittaa polkuja ja hulevesipainanteita tarpeen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunkisuunnittelulle edellä esitetyn lausunnon asemakaavaehdotukseen Ruosniemen 51. kaupunginosan pientaloalueen laajennus, 1. asemakaava 609 1734 (Pohjois-Porin Monitoimitalo)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö on pyytänyt sivistyslautakunnan lausunnon koskien Ruosniemi 51. kaupunginosan 1. asemakaavaa 609 1734, jolla laajennetaan pientalovaltaista asuntoaluetta Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon risteyksen eteläpuolelle sekä osoitetaan julkisten lähipalvelujen korttelialue uuden koulun rakentamista varten.

Sivistyslautakunta päättää lausua kaavaehdotuksesta seuraavasti:

”Pohjois-Porin Monitoimitalon” työnimellä laadittu ensimmäinen asemakaava osoittaa korttelin uudelle monitoimitalolle pääliikenneväylien yhteyteen. Tehtävämäärittelyssä oli keskeistä luoda kaavalliset edellytykset vuoden 2023 syksyyn mennessä valmiiksi rakennettavalle Pohjois-Porin monitoimitalon toteuttamiselle. Suunnittelualue on rakentamatonta peltoaluetta. Pohjoisesta se rajautuu viime kesällä lainvoimaiseksi tulleen Pohjoisväylän asemakaava-alueeseen, jolla laajennetaan Koillistuulentiehen asti länteen päin Pohjoisväylän pohjoispuolella olevaa pientaloaluetta. Lännestä kaava-aluetta rajaa Pappilanpuistikon asemakaavoitettu jatke. Etelässä ja kaakossa aluetta maisemallisesti rajaa Keisarinviitantiehen rajoittuva Ruosniemen pientaloalue.

Kaava-aluetta lähimpänä, siitä lounaaseen n. 1,5 km etäisyydellä sijaitsee Toejoen peruskoulu (n. 290 oppilasta). Toinen lähialueen koulu, Ruosniemen koulu (n.350 oppilasta), sijaitsee suunnittelualueesta koilliseen n. 2-2,5 km etäisyydellä. Nämä kaksi peruskoulua on palveluverkkouudistuksen osana tarkoitus yhdistää ja siirtää uudisrakennukseen kaava-alueen välittömään yhteyteen kaavoitettavalle tontille toteutettavaan monitoimitaloon. Pohjois-Porin hankesuunnitelman mukaan 1. vaiheessa toteutettavaksi koulusta tulee n. 600 oppilaan alakoulu, joka sen yhteyteen rakennetavien muiden palvelujen (lähikirjasto, terveys- ja hammashoidon tilat, vuokrattavat harraste- ja liikuntatilat) myötä muodostaa monitoimitalon lähialueen asukkaille. Palveluverkkouudistuksen perustana on toiminut ”Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma” (KV 10.12.2018 § 140), jossa kuvataan sivistystoimialan palvelut ja suuntaviivat, palvelujen ja kiinteistöjen kehittämistarpeita. Ohjelman nojaa kahdeksalla lähipalvelualueella toteutettavaan keskitettyjen ja seudullisten palvelujen ajatukseen.

Asemakaavan maankäyttöratkaisu on merkittävästi yhteydessä Porin palveluverkkoselvityksessä (14.2.2019) mainittuun Pohjois-Porin uuden koulun perustamiseen. Kaupunginhallituksen päätöksessä (KH 13.5.2019 § 274) Pohjois-Porin palvelualeen osalta esitettiin seuraavia toimenpiteitä: ”Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900-1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät. Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti perusturvan palvelujen keskuksena.”

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 § 83 hyväksytyn palveluverkkouudistuksen suunnitteluvuosille 2021-2024 tekemien muutoksen mukaan alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimitalo, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen, perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palveluita. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminto. Valtuuston päätöksen mukaan Pohjois-Porin koulun rakentaminen tehdään kaksivaiheisesti: ensimmäisessä vaiheessa alakoulua rakennettaessa tehdään myös tarvittavat suunnitelmat ja työt, jotta toisessa vaiheessa koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi on toteutettavissa. Loppukesällä 2020 konsultin (Arsatek Oy) lopulliseen asuun saattama hankesuunnitelma Pohjois-Porin monitoimitalosta, jonka Tekninen lautakunta hyväksyi (1.9.2020 §172), perustui jo näihin muuttuneisiin tavoitteisiin. Hankesuunnitelmassa huomioitiin myös Pohjois-Porin yhtenäiskoulun pedagoginen suunnitelma, joka laadittiin Toejoen, Ruosniemen ja Porin Lyseon koulujen toimesta.

Pohjois-Porin monitoimitalo on sijainniltaan näiden edellä mainittujen alakoulujen välissä noin puolimatkassa. Pohjoisväylän ja poikittaisten kokoojakatujen vuoden 2023 mennessä toteutuvat täydennysosat luovat sujuvia liikenneyhteyksiä Pohjois-Porin palvelualueen eri suunnilta.   

Merkittävien liikenneväylien varrelle sijoittuvan koulun osalta oli keskeistä huomioida vielä Pohjois- väylän kaavan laatimisen aikana kevyenliikenteen väylät siten, että lähialueen koululaisten kulkureitti koulun tontille olisi mahdollisimman turvallinen. Molempien korttelia rajaavien katujen yhteyteen on suunniteltu toteuttaa pyörätie.

Koulutontille on katuliittymä ajoneuvoliikenteelle Pappilanpuistikon puoleiselta tontin rajalta. Tätä kautta ohjataan tontille rakennusten käyttäjien ajoneuvot ja lasten saattoliikenne ja muu järjestetty koulukuljetus. Ajoneuvopysäköintiä on osoitettu henkilöstölle ja koululaisille (yläluokan oppilaita ennakoiden) sekä Pappilanpuistikon puoleisella, että Pohjoisväylään päin rajautuvalla tontinosalla. Monitoimitalon piha on tarkoitus muotoilla monipuoliseksi toimintaympäristöksi tarjoten puitteet koululaisten liikuntatunneilla ja välitunneilla. Kouluajan ulkopuolella sen on tarkoitus palvella muita kaupunkilaisia lähiliikuntapaikkana. Korttelin kaakkoispuoleinen osaan on osoitettu aluevaraus urheilukenttää ja muita liikuntapaikkoja varten.

Sivistyslautakunta toteaa, että kaavoituksessa on huomioitu monitoimitalolle riittävä tontti, joka huomioi suuren toimintayksikön tilatarpeet rakennuksena sekä toiminnan tarvitsemat tilat ulkona tapahtuvalle toiminnalle ja esimerkiksi pysäköinnille. Kaavoituksessa on myös huomioitu toiminnan edellyttämät hyvät ja turvalliset liikennejärjestelyt.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnittelyksikölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 8.4.-7.5.2021.

Asemakaavaehdotukseen ei saapunut yhtään muistutusta.

Määräajan päättymiseen (7.5.2021) mennessä on saatu kaikki pyydetyt viranomaislausunnot lukuun ottamatta sivistyslautakuntaa, joka käsittelee varsinaisen kaavalausuntonsa 11.5.2021 pidettävässä kokouksessaan.

Kaavaehdotukseen ei ollut huomautettavaa Satakunnan Pelastuslaitoksen, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiapalvelujen, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, DNA Oy:n lausunnoissa. Caruna Oy:n lausunnossa todettiin, ettei ole lisättävää aiempien vaiheiden lausuntoihin.

Varsinais-​Suomen ELY-​keskuksen kommentissa todettiin, että luonnosvaiheessa huomautettua poikkeamista yleiskaavasta on tarkasteltu kaavaehdotuksen selostuksessa riittävällä tavalla. ELY-keskuksen kommentissaan antamia kaavaselostuksen sisältövirheisiin liittyviä muutamia teknisluonteisia huomautuksia kaupunkisuunnittelu oli huomioinut selostustekstin tarkistuksen yhteydessä.

Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnossa todettiin, että ei ole ilmennyt uutta lausuttavaa jo luonnosvaiheen ennakkolausunnossa kommentoitujen asioiden osalta. Asemakaavan toteutukseen liittyen lautakunnan päätöksessä korostettiin​ lähivirkistysalueen ja lisäjokea varten varatun "viherkäytäväalueen" laadukkaan rakentamisen merkitys kouluympäristön viihtyisyyden ja virikkeellisyyden ja myös pientaloalueen vetovoimaisuuden lisäämisessä.

Sivistystoimialan kaupunkisuunnittelulle toimittamassa päätösehdotuksessa todettiin, että kaavoituksessa on huomioitu monitoimitalolle riittävä tontti, tilatarpeet ulkona tapahtuvalle toiminnalle ja pysäköinnille sekä toiminnan edellyttämät hyvät ja turvalliset liikennejärjestelyt.

Teknisen lautakunnan lausunto sisälsi vähäisiä muutosehdotuksia asemakaavan toteuttamista huomioiden. Asemakaavakartan tarkistamisen yhteydessä kaupunkisuunnittelu korjasi kaikki lausunnossa mainitut kohdat esitetyn mukaisesti. Muutokset koskivat ensisijaisesti viheralueiden ja lisäuoman alueelle ohjeellisesti osoitettujen polkujen sekä hulevesien hallintaan ja käsittelyyn liittyviä merkintöjä.

Asemakaavan perusratkaisu, korttelien rajat ja pääkäyttötarkoitukset, hyväksymisvaihetta varten tarkistettuun versiossa pysyivät samana.  Asemakaavakarttaan tehdyt muutokset ovat pitkälti teknisluonteisia ja ne on yksityiskohtaisemmin lueteltu selostuksen kohdassa 5.6.

Asemakaavan selostus on tarkistettu muun muassa kaavan vireilletulo- ja luonnosvaiheen kuvauksen osalta. Tekstiä on täydennetty asemakaavan toteutusta koskien sekä ehdotusvaiheen käsittelyn ja sen seurauksena tehtyjen muutosten johdosta. 

Tarvittavilta osin kaavaselostukseen liitetiedostot on päivitetty. Uusina liitteinä asiakirjaan on lisätty ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen valmistuneet Ramboll Oy:n laatimat hulevesien hallinnan yleissuunnitelma ja sitä koskeva selostus.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy osittain asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus sekä tonttijako.

Asemakaavaehdotukseen saapuneet kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä kaavan asiakirjoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Ruosniemen 51. kaupunginosan pientaloalueen laajennuksen 1. asemakaava 609 1734 (Pohjois-​Porin monitoimitalo) päivätty 23.3.2021, muutettu 11.5.2021 sekä tonttijako 8476 hyväksytään.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.5.2021 § 372.

Asian esittely ja aikaisempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitettyinä asemakaavakartta ja selostus sekä tonttijako.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy  Ruosniemen 51. kaupunginosan pientaloalueen laajennuksen 1. asemakaavan 609 1734 (Pohjois-​Porin monitoimitalo) päivätty 23.3.2021,​ muutettu 11.5.2021 sekä tonttijaon 8476.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, kaupunkisuunnittelu, kaupungingeodeetti, Päätös tiedoksi: Caruna Oy, kaupunkisuunnittelu/Tarja Suojala, Kirjaamo/Elina Tasku, tonttipäällikkö Elisa Laine

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet