Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Toimenpide-ehdotukset päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi: lähetekeskustelut, kyselytunnit ja aloitteiden käsittelyn julkisuus, valtuustoaloite, Porin Vihreät valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen

PRIDno-2021-974

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Vihreät valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Laura Pullinen jättivät kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen: 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin päätöksenteon avoimuuden sekä luottamushenkilöiden ja kuntalaisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 
  
Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelut hallintosääntöön 

Päätöksentekoprosessin avoimuuteen on syytä kiinnittää huomiota, jotta sekä kuntalaisten että poliittisten luottamushenkilöiden luottamus päätöksentekoon säilyy. Merkittävien kaupunkia tai sen kehittämistä koskevien päätöksenteon osalta käyttöön voidaan ottaa kaupunginvaltuuston säännölliset lähetekeskustelut. 
  
Muun muassa Helsingin kaupungin hallintosääntö mahdollistaa lähetekeskustelujen käynnin  merkittävistä ajankohtaisista asioista valtuustotasolla. Näin on Helsingissä toimittu muun muassa talousarvion valmistelun yhteydessä. 
  
Esitämme oheisen kaltaista lisäystä Porin kaupungin hallintosäännön lukuun 12 Valtuuston kokoukset: Kaupunginvaltuusto voi kaupunginhallituksen ehdotuksesta päättää, että se käy lähetekeskustelun yksittäisestä keskeisestä tai taloudellisesti merkittävästä valmistelussa olevasta asiasta. Lähetekeskustelun aikana ei voi tehdä ehdotuksia, lukuun ottamatta pöydällepanoehdotusta. 
  

Kaupunginjohdon julkiset kyselytunnit 

Kaupunginvaltuuston kokousten lähettäminen verkossa on kaudella 2017–2021 ollut hyvä askel päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi kuntalaisille. Kuntalaisten lisäksi myös poliittiset luottamushenkilöt kaipaavat vuorovaikutusta ja avoimia vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteon valmistelussa.  
  
Aloitteena esitämme, että Porin kaupunki ottaa käyttöön säännölliset, vähintään kahdesti vuodessa käytävät kyselytunnit, joissa kaupunginvaltuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupunginhallitukselle sekä virkahenkilöstöjohdolle. Samalla esitämme, että nämä kyselytunnit  lähetetään suorana verkossa avoimuuden lisäämiseksi myös kuntalaisten suuntaan. 
  

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden käsittelyn avoimuuden lisääminen 

Valtuutetuilla, valtuustoryhmillä ja kuntalaisilla on kaupungin hallintosäännön mukaisesti oikeus  tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.  
  
Kaupunginvaltuusto on saanut vuosittain raportin valtuustoaloitteiden käsittelystä. Raportista on nähtävillä, että aloitteiden käsittelyajat poikkeavat keskenään. Syitä poikkeaviin käsittelyaikoihin raportissa ei ole nähtävillä. Käytäntö on päätöksenteon avoimuuden kannalta ongelmallinen, sillä aloitteiden käsittelyn seuraaminen on huomattavan haastavaa. Kuntalaisten ja luottamushenkilöiden on hyvin vaikeaa seurata itseään kiinnostavien valtuustoaloitteiden käsittelyprosessia. 
  
Aloitteiden julkaisu kaupungin verkkosivuilla mahdollistaisi niihin liittyvän käsittelyprosessin helpon seuraamisen sekä lisää päätöksentekoon liittyvää avoimuutta. Tuomalla selkeästi esiin aloitteiden sisältö, allekirjoittajat ja käsittelyprosessin tila, lisätään myös kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua julkiseen päätöksentekoon. Vastaavaan käytäntöön on siirrytty esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä. Valtuustokausien yli kattava julkinen arkisto aikaisemmin tehdyistä valtuustoaloitteista vähentäisi samansisältöisten aloitteiden tekemistä ja siten säästää viranhaltijoiden valmistelutyötä. 
  
Aloitteena esitämme, että Porin kaupunki julkaisee verkkosivuillaan kootusti tiedot käsittelyssä olevista valtuusto- ja kuntalaisaloitteista, niiden sisällöistä, allekirjoittajista ja käsittelyn vaiheesta.   

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2021 § 39 valtuustoaloitteen koskien toimenpide-ehdotuksia päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi.  Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.3.2021 § 166  pyytää aloitteesta kaupunginlakimiehen lausunnon. 

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä kaupunginlakimiehen lausunto 5.5.2021 on asian liitteenä.  

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2021 § 39 valtuustoaloitteen koskien toimenpide-​ehdotuksia päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi.  Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.3.2021 § 166  pyytää aloitteesta kaupunginlakimiehen lausunnon. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä kaupunginlakimiehen lausunto 5.5.2021 on asian liitteenä. Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta viimeksi kokouksessaan 17.5.2021 § 383.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Laura Pullinen teki ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.  
Minna Haavisto kannatti  Laura Pullisen palauttamisehdotusta. 
Ari Nordström ehdotti asian käsittelyn jatkamista. 

Puheenjohtaja Heino totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu palautusehdotus, joten on äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA = asian käsittelyä jatketaan EI = Laura Pullisen ehdottama ja Minna Haaviston kannattama esitys asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta annettiin 42 ääntä ja  Pullisen tekemän palautusehdotuksen puolesta 17 ääntä, ei tyhjiä. Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. 

Asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle.

Äänestystulokset

  • Jaa 42 kpl 71%

    Tommi Salokangas, Mikael Ropo, Tapio Huhtanen, Heikki Santavuo, Juha Joutsenlahti, Hanna Hildén, Mika Tuovinen, Anttivesa Knuuttila, Jaakko Jäntti, Petri Reponen, Juha Kantola, Markku Tanttinen, Jyrki Levonen, Sinikka Alenius, Antero Kivelä, Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen, Ari Nordström, Veera Forsbacka, Tuomas Koivisto, Jari Pajukoski, Jaana Laitinen-Pesola, Aila Korkeaoja, Pirjo Mäki, Esa Anttila, Tiina Puska, Arja Laulainen, Johanna Rantanen, Sonja Myllykoski, Esa Wahlman, Erno Välimäki, Aila Haikkonen, Martti Lundén, Mirva Heino, Arto Nurmi, Petri Huru, Rauli Taimi, Simo Korpela, Ismo Läntinen, Mari Kaunistola, Henna Kyhä, Petri Lahtinen

  • Ei 17 kpl 29%

    Minna Haavisto, Sanna Grönmark, Anne Liinamaa, Milka Tommila, Laura Pullinen, Irma Roininen, Jukka Heinonen, Krista Kiuru, Anssi Salmi, Raisa Ranta, Marianne Ostamo, Pertti Mäenpää, Juha Vasama, Oili Heino, Heidi Sakari, Kaarina Ranne, Mika Aho


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.