Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Vuokrasopimus Meri-Porin Päiväkoti

PRIDno-2021-1496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö, harri.aaltonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikkö on pyytänyt  Meri-Porin palvelukeskus Oy:tä aloittamaan suunnittelutoimet Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen toteutettavan 100-paikkaisen päiväkodin toteuttamiseksi Porin kaupungin sivistystoimialan käyttöön. Hankesuunnittelun kohteena on uusi päiväkoti Meri-Poriin koulun välittömään läheisyyteen. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Rieskalantie, 28800 Pori Rieskala 37. kaupunginosassa tontilla 7. Käynti tontille on Rieskalantieltä. Hankessuunnitteluvaiheessa rakennuspaikan tekninen rakennettavuus osoittautui niin haastavaksi, että päätettiin etsiä vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja.

Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikkö on päivittänyt pyyntönsä 28.7.2020 suunnittelutoimien aloittamisesta Porin Päiväkodit Oy :lle Porin kaupungin valtuuston päätöksen 15.6.2020 mukaiseksi aloittaa suunnittelutoimet palveluverkkopäätöksen 120 paikkaisen päiväkodin toteuttamiseksi Porin kaupungin Sivistystoimialan käyttöön Pihlavan koulun tontille osoitteeseen Vanha maantie 2.

Meri-Poriin rakennettavasta uudesta päiväkodista valmistui Porin YH-Asunnot Oy:n laatima hankesuunitelma  vuoden 2020 syksyllä. Hankesuunnitelman mukaisesti työryhmä esitti hanketta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi syksyllä 2020. Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 29.9.2020 hakesuunnitelmaa ja esitti sitä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 12.10.2020 § 542  ja hyväksyi hankesuunnitelman lisäyksellä, että yhtiö velvoitettiin toteuttamaan hanke puurakenteisena sekä hirsirunkoisena. Lisäksi yhtiö velvoitettiin hakemaan puurakentamiselle mahdollisesti myönnettävää valtiontukea. 

Hankesuunnitelman mukaisesti suunniteltavan Meri-Porin päiväkodin kerrosala on noin 1 190 m2 ja hankkeen koko kustannusarvio on 2 600 000 € alv. 0%

Päiväkodin rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2021 ja valmistumisajankohta elokuu 2022. Uuteen päiväkotiin tullaan sijoittamaan Meri-Porin alueella sijaitsevien ulkoavuokrattujen päiväkotien Pihlajanmarjan ja Onnenkiven lapset. Näiden vuosikustannus vuokrasopimuksien mukaan oli vuonna 2020 yhteensä noin 138 510 € vuodessa alv.0%. Lisäksi päiväkotien yhteenlaskettu pinta-ala on 957,00 m2.

Meri-Porin uuden 120 paikkaisen päiväkodin pinta-alat on 1 142 kem2 + tekniset tilat 103 kem2 + piharakennukset 48 kem2 yhteensä 1 293 kem2, josta huoneistoala on 1 091 htm2. Vuokrasopimuksen mukaisesti vuosikustannus on noin 248 672,76 € alv.0%, josta rahoitusvastuuta 183 309,96 € vuodessa alv.0%. Vuorasopimus on määräaikainen ajalla 1.8.2021 - 31.7.2042.

Päiväkotitoiminta keskitetään tulevaisuudessa kahteen päiväkotirakennukseen ( uusi Meri-Pori), jolloin henkilöstön käyttö tehostuu aamu- ja myöhäisissä iltapäivävuoroissa, kun lapset ovat enää kahdessa yksikössä aiemman seitsemän sijaan. Henkilöstömenot vähenevät arviolta yhden henkilötyövuoden verran ja vastaavasti Palveluliikelaitos tarvitsee vähemmän henkilökuntaa. 

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston hyväksyttäksi Meri-Porin päiväikodin vuokrasopimusluonnoksen. Lisäksi lautakunta päättää esittää, että teknisen toimialan toimialajohtajalle annetaan valtuudet  tehdä vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Harri Aaltonen, vuokrahallintopäällikkö, harri.aaltonen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 20.04.2021.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäksi Meri-Porin päiväkodin vuokrasopimusluonnoksen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää, että teknisen toimialan toimialajohtajalle annetaan valtuudet  tehdä vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Esa J. Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Päiväkodit Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Porin YH-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esa J. Wahlmanin sijaan kokoukseen saapui Jarno Joensuu.  

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.5.2021 § 321 Meri-Porin Päiväkodin vuokrasopimuspäätöstä. Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Meri-​Porin päiväkodin vuokrasopimusluonnoksen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää,​ että teknisen toimialan toimialajohtajalle annetaan valtuudet  tehdä vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi

Porin Päiväkodit Oy, Tilayksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet