Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kaupungin omistamien metsien suojelun edistäminen, valtuustoaloite

PRIDno-2019-645

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sini Solala esitti 9.4.2018 KV § 49 aloitteessaan että Porin kaupungin tulisi täydentää lisäinventoinneilla Porin kuntaMetso-raporttia ja suojella kartoitetut Metsokohteet.

Infran kunnossapito lausui asiasta 26.7.2018 ja Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö 10.8.2018. Kaupunginhallitus käsitteli lausuntoja kokouksessaan ja päätti palauttaa asian valmisteltavaksi, liite

Infran kunnossapidon lausunto 4.5.2020 Sini Solalan aloitteeseen:

Metsien taloudellisia hakkuutavoitteita on pienennetty talousarviokäsittelyjen yhteydessä vuosien 2019 - 2020 aikana aloitteen teon (2018)  jälkeen noin 25%, joka mahdollistaa paremmin luonnon monimuotoisuuden huomioinnin. 

Tammen tilan metsien hoito-ohjelma vuosille 2019 - 2069 on valmistunut ja käsitelty Teknisessä lautakunnassa 2019 vuonna. Metsien hoidon suuntautumisen vaihtoehdoksi Tela päätti valita retkeilyn- ja virkistyksen vaihtoehdon. 

Pori on kaupungin valtuuston päätöksellä 23.5.2016 liittynyt Hinkukuntien joukkoon tavoitteena hiilineutraali Pori 2030 vuoden 2007 tasosta. Hinku kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennyksiä vuoteen 2030 vuoden 2007 tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi Porin kaupungin kannattaa säilyttää käytössään kaikki mahdolliset metsät.

Tehdystä Metso-kartoituksesta on hyötyä, koska sen tietoja voidaan hyödyntää paikkatietona eri karttajärjestelmissä, kun esimerkiksi metsänhoitokohteita suunnitellaan. Kartoitettuja Metso-kohteita ei tulisi kuitenkaan suojella esimerkiksi vapaaehtoisen Metso-ohjelman kautta myymällä valtiolle, jolloin Porin kaupunki menettää laskennallisia hiilinielukohteita. Hiilinielujen lisääminen on yksi Porin tärkeimmistä ympäristötavoitteista. Arvokkaimmat Metso I -kohteet on myös mahdollista luonnonsuojelain perusteella niin, että alueiden omistus jää kaupungille. Näitä Metso I-kohteita on asemakaavan ulkopuolella 38,9 hehtaaria. Porin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu ja kehittämistuksikön kanssa on neuvoteltu tämän lausunnon sisällöstä ja Metsokartoituksen täydentämisestä vuoden 2020 aikana.

Metso-kohteiden käsittely asemakaava-alueilla ja sen lähistöllä on kaupunginsuunnittelullinen asia, joten näistä Metso-kohteista kuuluu päättää kaavoitusprosessin yhteydessä. Em. kohteiden metsien käsittelyssä noudatetaan luonnonmukaisuuden tavoitetta mahdollisuuksien mukaan, kunnes kaavoitusprosessi ottaa asiaan kantaa.

Talousmetsien Metso-I kohteet ovat hakkuiden ulkopuolella. Talousmetsien Metso II ja III osalta metsien hoitoasiaa tarkastellaan Porin kaupungin Metsotyöryhmässä, kun vuoden 2020 täydennyskartoitus on tehty, jonka jälkeen suoritetaan sidosryhmien kuulemiskierros ja tuodaan asia Teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle Sini Solalan aloitteeseen edellä olevan vastauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sini Solala jätti kaupunginvaltuuston 9.4.2018 kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: 'Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki ei esitä "Porin kaupungin METSO -kohteiden inventointi 2011-2012" -raportissa arvokkaaksi inventoituja METSO -kriteerit täyttäviä kohteita hakattavaksi. Esitämme myös, että raporttia täydennetään inventoinneilla soveltuvin osin (vanhentuneet tiedot, inventoimattomat kohteet) v. 2018, minkä jälkeen edetään raportin suositusten mukaisesti niin, että arvokkaat METSO -kohteet suojellaan.
Porin kaupunki teki vuosina 2011-2012 Ympäristöministeriön rahoituksella suurimmalla osalla Porin omistamista metsäalueista Metso-kartoituksen. Työn tuloksena valmistui loppuraportti "Porin kaupungin METSO -kohteiden inventointi 2011-2012". Lopputuloksena todettiin Porilla olevan vapaaehtoisen suojelun METSO -toimenpideohjelmaan kriteerit täyttäviä metsäalueita jopa 405,6 hehtaaria, joista puolet täyttää korkeimmat 1-luokan luonnontieteelliset kriteerit. Jokaiselle kohteelle esitettiin loppuraportissa hoitosuositukset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Loppuraportissa esitettiin myös, että kartoituksen suositukset jätetään kaupunginhallituksen käsittelyyn jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi kartoituksen tulokset piti julkistaa avoimesti Porin internet-sivuilla ja hallintokuntia varten piti tehdä oma pieni painoksensa loppuraportista. Tämä kaikki on jäänyt jostain syystä toteutumatta. Arvokkaat kohteet ovat metsäntuotannon marginaalialueita, joilla ei ole merkittävää metsätaloudellista arvoa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 § 192 päättänyt pyytää aloitteesta teknisen toimialan infrayksikön sekä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunnot. Kaupunginhallitus käsitteli saatuja lausuntoja kokouksessaan 10.9.2018 § 426 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.5.2020 § 112. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikkö on 14.8.2020 antamassaan lausunnossa ilmoittanut yhtyvänsä teknisen lautakunnan antamaan lausuntoon. 

Asiaan on lisäksi liitetty: 

  • Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen 10.9.2018/ § 426. Otteesta on luettavissa infrayksikön lausunto 26.7.2018 ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunto 10.8.2018 ja
  • Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön ilmoitus 14.8.2020.

Teknisen lautakunnan lausunto on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleeen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Ismo Ahonen, kaupunginpuutarhuri, ismo.ahonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 9.9.2020 yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun

Infran kunnossapidon lausunto 18.11.2020 Sini Solalan aloitteeseen:

Telan käsittelemän 4.5.2020 asian käsittelyajan ja -tavan tarkennus:

Talousmetsien Metso-​I kohteet ovat hakkuiden ulkopuolella. Metso I kohteiden ja rakennuskiinteistöjen rajapinnoissa joudutaan kylläkin poistamaan riskiarvioinnin perusteella isoja rakennuksiin ulottuvia puita (myrskytuhoriski).

Talousmetsien Metso II ja III osalta metsien hoitoasiaa tarkastellaan Porin kaupungin Metsotyöryhmässä vuonna 2020 tehdyn täydennyskartoituksen perusteella (Metsotyöryhmä 2018: Lupa- ja ympäristötoimiala: Seppo Salonen, Kimmo Nuotio ja Outi Aalto, Tekninen toimiala Kari Torniainen ja Ismo Ahonen 2020 alkaen).

Tämän jälkeen suoritetaan sidosryhmien kuuleminen 3/2021 mennessä ja tuodaan asia Teknisen lautakunnan käsittelyyn 5/2021.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta antaa edellä olevan lausunnon tarkennuksena metsien suojelun käsittelyn aikatauluun ja tapaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sini Solala on jättänyt kaupunginvaltuuston 9.4.2018 kokouksessa valtuustoaloitteen koskien kaupungin omistamien metsien suojelun edistämistä. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.4.2018 § 192 pyytää aloitteesta teknisen toimialan infrayksikön sekä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunnot. Infrayksikkö antanut lausuntonsa 26.7.2018 ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu-  ja kehittämisyksikkö 10.8.2018. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.8.2018 § 426 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta käsitteli aloitetta uudelleen kokouksessaan 26.5.2020 § 112 ja ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksikkö antoi lausuntonsa 14.8.2020. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 28.9.2020 § 511. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan  8.12.2020 § 253.

Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Asiaan on lisäksi liitetty: 

  • Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen 10.9.2018/ § 426. Otteesta on luettavissa infrayksikön lausunto 26.7.2018 ja ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu-​ ja kehittämisyksikön lausunto 10.8.2018 ja
  • Ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu-​ ja kehittämisyksikön ilmoitus 14.8.2020
  • Eliinvoima- ja ympäristötoimen suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunto 14.1.2021..

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Sini Solala on jättänyt kaupunginvaltuuston 9.4.2018 kokouksessa valtuustoaloitteen koskien kaupungin omistamien metsien suojelun edistämistä.

Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asiaan on lisäksi liitetty: 

  • Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen 10.9.2018/ § 426. Otteesta on luettavissa infrayksikön lausunto 26.7.2018 ja ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu-​ ja kehittämisyksikön lausunto 10.8.2018 ja
  • Ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialan suunnittelu-​ ja kehittämisyksikön ilmoitus 14.8.2020
  • Elinvoima-​ ja ympäristötoimen suunnittelu-​ ja kehittämisyksikön lausunto 14.1.2021.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.