Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden hoito- ja käyttösuunnitelmien edistäminen, valtuustoaloite

PRIDno-2019-641

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa (PRIDno-2019-641) esitetään seuraavaa:

”Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupungin vetämänä käynnistetään hanke Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston kesken olevien virallisten hoito-ja käyttösuunnitelmien loppuun viemiseksi yhteistyössä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa ja muita alueiden käyttäjäryhmiä (asukkaat, mökkiläiset, luontoharrastajat, melojat, kalastajat ja metsästäjät) osallistaen. Hanke toteuttaisi loppuun Kokemäenjoki LIFE -hankkeessa kesken jääneet ja toteuttamatta jääneet suunnitelmat ja ottaisi kantaa kaikkiin ongelmakohtiin mm. miten suiston väyläruoppauksiin suhtaudutaan ja suojelua sekä vesialueiden monikäyttöä jatkossa edistetään.

Kokemäenjoen suistossa on jatkuvasti käynnissä dynaaminen prosessi, joka muuttaa suistaa lopuksi vesijätön kautta maaksi. Ihminen on nopeuttanut tätä prosessia ruoppaamalla pääuomaa, joka on johtanut siihen, että suiston yläpää kuivuu luontaista nopeammin ja sedimentaatio etenee nopeammin ulospäin. Aktiivista suistoa on nykyään pääuoman eteläpuoli ja Teemuluodon lintutornin tasalta ulospäin. Alueelle tehtiin 1980-luvulla virtaamaan nähden poikittaisia ruoppauksia ja läjityksiä, jotka estivät veden luontaista liikettä ja nopeuttivat umpeenkasvua. Uomat ovat käytännössä ojia ja kuivattavat laajaa aluetta ympärillään. Suistossa on myös todettu vanhaa saastetta, joka johtaa ruoppauksen kannalta ongelmiin. Suistossa ei voi palata menneisyyteen.”

Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä kaupunkisuunnittelun lausunnot.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu aloitteesta seuraavaa:

Natura 2000 -alueiden tarkoituksena on suojella luonto- ja lintudirektiivissä lueteltujen lajien ja luontotyyppien ydinalueita. Suojelutoimenpiteiden toteuttaminen kuuluu valtion toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin, kuten myös Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinta. Euroopan komissio on kehottanut jäsenvaltioita laatimaan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia ei kuitenkaan ole pakko laatia.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (aiemmin Lounais-Suomen ympäristökeskus) Kokemäenjoki-LIFE 2006-2012 hankkeen yhtenä tavoitteena oli laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat kaikille hankkeen kohteille.  Preiviikinlahden (FI0200080 ja FI0200151) ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueiden (FI02000079) osalta työ jäi kesken. Hoito- ja käyttösuunnitelmien lausuntoversiot tulivat nähtäville 1.10. ja 20.10.2012, ja lausuntojen antamisen jälkeen niihin ei ole palattu.

Aloitteessa todetaan, että erityisesti Kokemäenjoen suistossa on ratkaisemattomia ristiriitoja luonnonsuojelun, tulvasuojelun ja virkistyskäytön osalta. Porin kaupunki ei kuitenkaan voi ottaa vetovastuuta hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelussa, sillä niiden laadinta kuuluu verkostosta vastaavien viranomaisten tehtäviin. Lisäksi alueiden luontotieto ei kaikilta osin ole enää ajantasaista, ja päivitystarpeen arviointi kuuluu vastuuviranomaisille. Kaupunki voi esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat tehdään valmiiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt Teknisen lautakunnan lausuntoa Vihreiden valtuustoryhmän aloitteesta (KV 9.4.2020/§ 50) esitetään seuraavaa:

Aloite:

”Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupungin vetämänä käynnistetään hanke Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston kesken olevien virallisten hoito-ja käyttösuunnitelmien loppuun viemiseksi yhteistyössä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa ja muita alueiden käyttäjäryhmiä (asukkaat, mökkiläiset, luontoharrastajat, melojat, kalastajat ja metsästäjät) osallistaen. Hanke toteuttaisi loppuun Kokemäenjoki LIFE -hankkeessa kesken jääneet ja toteuttamatta jääneet suunnitelmat ja ottaisi kantaa kaikkiin ongelmakohtiin mm. miten suiston väyläruoppauksiin suhtaudutaan ja suojelua sekä vesialueiden monikäyttöä jatkossa edistetään.

Kokemäenjoen suistossa on jatkuvasti käynnissä dynaaminen prosessi, joka muuttaa suistaa lopuksi vesijätön kautta maaksi. Ihminen on nopeuttanut tätä prosessia ruoppaamalla pääuomaa, joka on johtanut siihen, että suiston yläpää kuivuu luontaista nopeammin ja sedimentaatio etenee nopeammin ulospäin. Aktiivista suistoa on nykyään pääuoman eteläpuoli ja Teemuluodon lintutornin tasalta ulospäin. Alueelle tehtiin 1980-luvulla virtaamaan nähden poikittaisia ruoppauksia ja läjityksiä, jotka estivät veden luontaista liikettä ja nopeuttivat umpeenkasvua. Uomat ovat käytännössä ojia ja kuivattavat laajaa aluetta ympärillään. Suistossa on myös todettu vanhaa saastetta, joka johtaa ruoppauksen kannalta ongelmiin. Suistossa ei voi palata menneisyyteen.”

Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä kaupunkisuunnittelun lausunnot.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on omalta osaltaan antanut vastauksen valtuustoaloitteeseen 24.6.2020 kokouksessa §75.

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESEEN

Porin kaupungin tekninen toimiala pitää tärkeänä Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden hoito- ja käyttösuunnitelmien loppuun viemistä. Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen kuuluu valtion toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin. Varsinais-Suomen Ely-keskus Kokemäenjoki on aloittanut Kokemäenjoki LIFE 2006-12 hankkeen yhteydessä hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimiset Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000- alueille, mutta työ on jäänyt lausuntovaiheeseen vuonna 2012 hankkeen päättymisen yhteydessä.

Porin tulvasuojelun pitäminen hyväksyttävällä tasolla vaatii jatkuvia toimenpiteitä ja niiden ylläpitoa. Tulvasuojelua jokitulvaa vastaan pystytään hallitsemaan mm. patojen, joen säännöstelyn ja ruoppausten avulla. Ruoppauksia jokialueella on tehty jo vuosisatojen ajan ja viime vuosina on toteutettu keskustan jokihaaran ja Huvilajuovan ruoppaukset. Erityisen tärkeää tulvasuojelun kannalta suiston osalta on pitää joen sivuhaarat auki hyyde- tai jääpadon varalta. Näin, jos pääuoma on tukossa, niin jokivesi pääsee purkamaan mereen sivu-uomien kautta. Myös pääuoma tulee pitää avoinna niin tulvasuojelun kuin joen virkistyskäytön vuoksi.

Esitämme, että Porin kaupunki esittää hoito- ja käyttösuunnitelmien päivittämistä ja loppuun saattamista Varsinais-Suomen Ely-keskukselle. Porin kaupungin tulee olla tiiviisti mukana työn toteuttamisessa ja erityisesti tulvasuojelun näkökohdat ja alueen virkistyskäyttö tulee huomioida hoito- ja käyttösuunnitelmia laadittaessa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää antaa aloitteeseen esittelytekstissä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sini Solala jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupungin vetämänä käynnistetään hanke Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston kesken olevien virallisten hoito-ja käyttösuunnitelmien loppuun viemiseksi yhteistyössä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa ja muita alueiden käyttäjäryhmiä (asukkaat, mökkiläiset, luontoharrastajat, melojat, kalastajat ja metsästäjät) osallistaen. Hanke toteuttaisi loppuun Kokemäenjoki LIFE -hankkeessa kesken jääneet ja toteuttamatta jääneet suunnitelmat ja ottaisi kantaa kaikkiin ongelmakohtiin mm. miten suiston väyläruoppauksiin suhtaudutaan ja suojelua sekä vesialueiden monikäyttöä jatkossa edistetään.

Kokemäenjoen suistossa on jatkuvasti käynnissä dynaaminen prosessi, joka muuttaa suistaa lopuksi vesijätön kautta maaksi. Ihminen on nopeuttanut tätä prosessia ruoppaamalla pääuomaa, joka on johtanut siihen, että suiston yläpää kuivuu luontaista nopeammin ja sedimentaatio etenee nopeammin ulospäin. Aktiivista suistoa on nykyään pääuoman eteläpuoli ja Teemuluodon lintutornin tasalta ulospäin. Alueelle tehtiin 1980-luvulla virtaamaan nähden poikittaisia ruoppauksia ja läjityksiä, jotka estivät veden luontaista liikettä ja nopeuttivat umpeenkasvua. Uomat ovat käytännössä ojia ja kuivattavat laajaa aluetta ympärillään. Suistossa on myös todettu vanhaa saastetta, joka johtaa ruoppauksen kannalta ongelmiin. Suistossa ei voi palata menneisyyteen".

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.4.2018 pyytää teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupalautakunnan sekä kaupunkisuunnittelun lausunnot asiassa. 

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.12.2020 § 246 ja ympäristö- ja lupalautakunta 24.6.2020 § 75.

Asian aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.  Kaupunkisuunnittelun lausunto 12.8.2020 on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Sini Solala jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.4.2018  valtuustoaloitteen koskien Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden hoito-​ ja käyttösuunnitelmien edistämistä.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.  Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä kaupunkisuunnitteluyksikön lausunto 12.8.2020 on asian liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.