Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti toimittamalla 20.1.2021 kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on kutsuttu seuraavat varajäsenet:

Estynyt valtuutettu:  Kutsuttu varajäsen: 
Rami Virtanen Jukka Heinonen

 

Ehdotus

Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen suoritetaan nimenhuuto.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ilmoitus, että nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 10.12.2020 valinnut varsinaiseksi edustajaksi kaupunginvaltuuston kokouksiin Elsa-Maria Oksasen ja varajäseneksi Jere Hännikkälän. 

Suoritetun nimenhuudon ja ääni-​ ja kuvayhteyksien tarkistamisen jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään nähden myös päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.