Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen Poriin

PRIDno-2019-564

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Anssi Salmi ja Porin Perusuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.9.2017 § 162 valtuustoaloitteen koskien kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamista. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.9.2017 § 578 pyytää asiassa konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkun lausunnon asiassa.

Asiaan on liitetty pöytäkirjanote 4.9.2017 § 162, josta ilmenee valtuustoaloitteen sisältö.

Elinvoima- ja ympäristötoimen johtaja Lauri Kilkku on antanut  14.1.2021 seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen:

Porin kaupunki on sitoutunut vuonna 2021 vastaanottamaan 40 oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvina henkilöinä. Valtuustoaloitteessa todetaan vuoden 2017 osalta seuraavaa: ” Satakunnan ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, Poriin sijoitetaan vuonna 2017 yhteensä 150 kuntapaikan saanutta turvapaikanhakijaa. Sopimusta päivitettiin edeltävältä vuodelta (2016) ylöspäin 50 kuntapaikan saaneen turvapaikanhakijan osalta.” Valtuustoaloitteessa edellytettyyn nollaan henkilöön ei ole ELY-keskuksen kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa päädytty.

Vastauksen liitteenä on kaupunginhallituksen 21.12.2020 § 731 yksimielisesti  hyväksymä ELY-keskuksen kanssa solmittu sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä (päivätty 1.12.2020).

Lisäksi vastauksen liitteenä on kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvion käsittelyä varten laadittu kustannusselvitys.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Äänin 9- 2 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Eriävä mielipide

Petri Huru jätti asiassa seuraavan eriävän mielipiteen:

Kaupungin alijäämäisen budjetin, heikentyneiden verotulojen ja talouden näkymien vuoksi kaupungin tulee sopeuttaa myös vastaanotettavien määrää, kuten kaupunki sopeuttaa muitakin  palvelujaan. Kaupungin tulee selvittää kotoutumislain 45 §:n nojalla kunnalle maksettavien korvauksien riittävyys kattamaan kunnalle aiheutuneet vastaanoton kokonaiskustannukset. Lisäksi ennen uusia kuntaan sijoitettavia henkilöitä tulee selvittää mm. aiemmin sijoitettujen työllistyminen ja kaupungille aiheutuvat kustannukset valtion maksamien korvausten päättymisen jälkeen. 
Ehdotus:  Kaupunginhallitus pidättäytyy ottamasta uusia kuntaan sijoitettavia henkilöitä ja päivittää ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen tältä osin.  Lisäksi aiemmin sijoitettujen henkilöiden osalta tulee selvittää kaupungille aiheutuneet kokonaiskustannukset kotoutumislain 45 §:n mukaisten korvausten päättymisen jälkeen.

Kokouskäsittely

Petri Huru teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle aloitteen mukaisesti ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen päivittämistä vastaanotettavien osalta nollaan.

Tommi Salokangas kannatti Petri Hurun muutosehdotusta.

Anne Liinamaa ja Arja Laulainen vastustivat muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosehdotus jota on myös vastustettu, joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen:  JAA = pohjaehdotus EI = Petri Hurun ehdottama ja Tommi Salokankaan kannattama muutosehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle aloitteen mukaisesti ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen päivittämistä vastaanotettavien osalta nollaan. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen puolesta annettiin 9 ääntä ja Hurun tekemän muutosehdotuksen puolesta 2 ääntä, ei tyhjiä.

Petri Huru ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen..

Äänestystulokset

  • Jaa 9 kpl 82%

    Juha Kantola, Anne Liinamaa, Satu Hatanpää, Raisa Ranta, Arja Laulainen, Mari Kaunistola, Erno Välimäki, Diana Bergroth-Lampinen, Esa Wahlman

  • Ei 2 kpl 18%

    Tommi Salokangas, Petri Huru

Perustelut

Valtuutettu Anssi Salmi ja Porin Perusuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.9.2017 § 162 valtuustoaloitteen koskien kuntapaikan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asian liitteenä ovat:
1) Valtuustoaloite, kaupunginvaltuusto 4.9.2017 § 162
2) Pakolaistan ja turvapaikan hakijoiden kustannukset Porin kaupungille vuodessa
3) Sopimus 1.12.2020 kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.