Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Porin kaupunginvaltuuston vuonna 2010 tekemän investointipäätöksen toimeenpano, Kirkkokankaantien keskeneräisen katuvalaistusrakentamisen loppuunsaattaminen, valtuustoaloite, Esa J. Anttila (lisäpykälä)

PRIDno-2021-382

Perustelut

Valtuutettu Esa J. Anttila jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen:

Porin kaupunginvaltuusto teki budjettikokouksessaan  joulukuussa 2010 investointipäätöksen, jonka mukaan Kirkkokankaantielle rakennetaan, kolmen vuoden hankkeena, katuvalaistus.

Kyseinen tie on n. 4,8 km pitkä ja on useamman kylän asukkaiden sekä vapaa-ajanasujien lyhin ja luonnollinen kulkureitti kaupunkikeskustan ja kylien välillä.

Valaistuksen rakentaminen aloitettiin viiveellä. Rakentamista tehtiin kolmena vuonna, viimeinen osuus vuonna 2014. Työstä jäi tekemättä vajaa 2 km.

Tien huonon peruskunnon ja muiden puutteiden takia katuvalaistuksen rakentaminen koko tien osalta on erittäin perusteltua.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että kaupunginhallitus selvittää, miksi kaupunginvaltuuston, Kirkkokankaantietä koskevaa investointipäätöstä vuodelta 2010 ei ole toimeenpantu.

Kaupunginhallitus osoittaa tekniselle toimialalle kohteeseen riittävän rahoituksen niin, että rakentamista voidaan jatkaa kiireellisellä aikataululla.

 

Taustaa:

Tietojeni mukaan rakentamiseen vuonna 2010 osoitettu määräraha ei ollut riittävä, sillä tuolloisten myrskytuhojen takia ns. avojohtorakentaminen muutettiin maakaapelointirakentamiseen, ja rahoitus jäi riittämättömäksi.

Teknisen toimialan johdon taholta ilmoitettiin vuoden 2015 aikana, että työ tehdään loppuun, kunhan mm. asuntomessurakentamisen aiheuttama kustannusrasitus helpottuu.

Jatkoa ei kuitenkaan ole tullut.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.