Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Porin perusturvan ulkopuolinen auditointi, valtuustoaloite, Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

PRIDno-2019-3179

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin kaupungin talous on isojen haasteiden edessä. Suurin syy negatiiviseen kehitykseen on tullut valtion taholta. Valtionosuuksia on vähennetty ja kuntien rahoitusrasitetta on lisätty monin eri toimin. Sama kehitys näkyy useimmissa Suomen kunnissa. Vaikka katsomme vaikean taloustilanteen syyn olevan pääasiassa muualla kuin omassa toiminnassamme niin haasteisiin on tartuttava.

Tulemme tarvitsemaan monenlaisia toimenpiteitä talouden tasapainoon saattamisessa. Meidän on selvitettävä koko organisaation tasolla toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ulkopuolinen arviointi eli auditointi on jo tuonut esille mahdollisuuksia mm. varhaiskasvatuksessa, jonka osalta on arvioitu noin yhden miljoonan euron säästöjä. Teknisessä toimessa on parhaillaan käynnissä auditointi, jonka tuloksia odotetaan. Varhaiskasvatus ja tekninen toimiala ovat kuitenkin pienehköjä osia kaupungin kokonaisuudessa. Tekninen toimiala on noin kymmenesosa perusturvan talousarvio-osuudesta.

Perusturvan osuus kaupungin talousarviosta on lähes kaksi kolmasosaa ja noin 280 miljoonaa euroa. Uuden hallitusohjelman mukainen sote-uudistus on alkamassa ja maakuntatason sote-järjestelmä on tulossa. Porin perusturva on merkittävä osa tulevaa maakunnallista sotea. Meidän on varmistettava, että oma toimintamme on testattuna ja kunnossa toimimaan esimerkkinä koko maakunnalle.

Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ehdottaa, että Porin perusturvan toiminnasta teetetään välittömästi kattava ulkopuolinen auditointi.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.6.2019 valtuustoaloitteen koskien ulkopuolisen auditoinnin teettämistä Porin perusturvassa. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.6.2019 § 396 lähettää aloitteen kaupunginjohtajalle toimenpiteitä varten.

Perusturvan tuottavuuden parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi on päätetty käynnistää tuottavuuspotentiaalin määrittely ja tiekartta kehitysohjelman toimeenpanoon seuraavilla tavoitteilla: 

  • Luoda faktapohjainen ymmärrys ja arvio sote-​palvelujen nykytilanteesta ja kysynnän kehittymisestä vuoteen 2030 asti.
  • Määritellä ensimmäisen vaiheen analyysin pohjalta tuottavuus ja kehityspotentiaali.
  • Kärkien tuottavuus ja kehityspotentiaalin tarkentaminen ja euromääräisesti konkreettisesti saavutettavien hyötyjen tarkentaminen vuoteen 2030 saakka.
  • Tekemisen projektointi kehitysohjelmaksi -​ toteutus,​ aikataulu,​ resursointi,​ investoinnit yms.

Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 21.08.2019 tehnyt hankintapäätöksen ulkopuolisen auditoinnin teettämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.6.2019 valtuustoaloitteen koskien ulkopuolisen auditoinnin teettämistä Porin perusturvassa.

Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.