Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Puistojen inventointityö strategian ja viherpalveluohjelman laatimiseksi, kuntalaisten kuuleminen vanhan linja-autoaseman ja Herttuan koulun osalta sekä maapoliittisen työryhmän nimeäminen, valtuustoaloite, Jaakko Jäntti (VAS) ja Tommi Raunela (SDP)

PRIDno-2019-3391

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Jaakko Jäntti ja Tommi Raunela ovat jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen (KV 2.10.17 §184)

”Taustaa

Kaupunginvaltuusto kokouksessaan 4.9.2017 § 150 päätti asemamakaavan muutoksesta Pormestarinluodon ja Messipojanpuiston osalta, joka sijoittui lähivirkistysalueelle. Kaavatyössä, jotka sivuavat puisto- ja viheralueita, tulee tehdä asemakaavan suunnittelualuetta laajempaa harkintaa ja tehdä myös yleiskaavallista tarkastelua viher- ja virkistysverkon ja yhteyksien turvaamiseksi. Porin kaupungin puistoja ei ole inventoitu historiallisesta tai kulttuurillisesta näkökulmasta. Puistoilla on merkitystä saavutettavuuden, liikkumisen ja yleisen virkistymiskäytön näkökulmasta. Strategialla ja viherpalveluohjelmalla voidaan inventoida olemassa olevat viheralueet. Ohjelmassa ns. "arvotetaan" puistot ja luodaan niille hoitoluokitukset ja käyttötarkoitukset. Ohjelmalla voidaan vaalia esimerkiksi jäljellä olevia arvokkaita kasvillisuusryhmiä ja rakenteita. Tällöin on myös mahdollista esitellä puisto- ja kaupunkihistoriaa kaupungin asukkaille ja paikkakunnalla vierailijoille.

Turun yliopisto on ollut yhtenä osapuolena tekemässä Rauman kaupungin osalta puistojen inventointia. Rauman keskustan puistot ovat kaupungin yleisen mittakaavan mukaisesti olleet kooltaan pienehköjä ja ne on sekä rakennettu että hoidettu pienillä resursseilla. Silti ne kertovat kaupunkilaisten valveutuneisuudesta ja satamakaupungin suorista kansainvälisistä yhteyksistä aikoina, jolloin monissa vastaavan kokoisissa suomalaiskaupungeissa tuskin vielä edes aloiteltiin puistojen perustamista ja puistotoimen käynnistämistä. Tänä päivänä puistojen moninaiset kerrostumat ja tuuheaksi kasvanut puusto kertovat raumalaisen kaupunkikulttuurin pitkästä perspektiivistä ja juurtuneisuudesta. Ne ovat osa kaupungin tarinaa. Vanhan Rauman puukaupunkiarkkitehtuurin arvon tunnistaminen ja sen pääsy maailmanperintöluetteloon ovat olleet kaupungin kehityksen merkkipaaluja. Tällöin on kuitenkin myös kehittynyt likinäköisyyttä kaupunkiympäristön muita kuin rakennustaiteellisia elementtejä kohtaan. Puistojen näkeminen vain rakentamisen liikenteen tai paikoituksen reservialueina tai vanhan puuston poistaminen kirkonraunion näkyvyyden takia kertovat jostakin aivan muusta kuin pitkäaikaisesta kaupunkikulttuurista. Ne edustavat suurten ja nuorten kaupunkien toimintamalleja, jotka eivät istu Rauman puistojen mittakaavaan tai perinteeseen. * Rauman historiallisten puistojen inventointi Turun Yliopisto Tulevaisuudessa kaupunginvaltuusto joutuu pohtimaan merkittäviä kaupunkikuvaan vaikuttavia kaavamuutoksia mm. vanhan linja-autoaseman sekä Herttuan koululta vapautuvien maiden osalta. Kaavamuutoksilla pitäisi pyrkiä tukemaan nykyistä toimintaa eikä välttämättä täyttää alueita kerrostaloilla kuten osittain on jo kuultu kerrottavan. Vanhan linja-autoaseman yhteyteen olisi mahdollisuus tehdä info- kulttuuri keskus Pori vierailijoille. Alueelle voitaisiin suunnitella laajoja viheralueita sekä lähiliikuntaa mahdollistavia alueita, jotka täydentäisivät kaupunkipuisto ilmettä. Itse linja-autoaseman käyttö voitaisiin kohdentaa turisti-infoksi sekä taiteilijoiden ja eri kulttuurikäyttöön. Halli soveltuisi jopa porilaisten taitelijoiden näyttelytilaksi.

Aloite

Valtuustojärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että kaupunki aloittaa pikaisesti puistojen inventointityön. Tämä työ sisältäisi strategian ja viherpalveluohjelman. Lisäksi kuntalaisille järjestetään laajat kuulemis- ja vaikuttamistilaisuudet vanhan linja-autoaseman sekä Herttuan koulun alueen jatkokäytön osalta. Näiden lisäksi kaupunginvaltuusto nimeää maapoliittisen työryhmän laatimaan maapoliittisen ohjelman sekä tarpeellisia maapoliittisia linjauksia laajemmin.”

 

TEKNISEN TOIMIALAN VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN

Puistojen inventointityö on laaja asia ja sen soveltaminen vaikuttaa paljon tulevaisuuden kaupunkikuvaan. Työ vaatii riittävien resurssien hankinnan ja riittävän oman resurssin kiinnittämisen työhön, jotta se tulee tehtyä asiallisesti. Asia kannattaa pitää pitkän aikavälin tavoitteena. Käytettävissä olevien resurssien kannalta lyhyen aikavälin toimintamallina tulisi olla nykyistä tarkempi viheralueiden arvon tarkastelu kussakin kaavoitusprosessissa. Viheralueiden palveluiden ja hoitotason muutostilanteissa käyttäjien / asukkaiden kuuleminen ennen päätöksentekoa ja käytäntöjen muutoksen tiedottaminen tulee saada nykyistä paremmin käytännöksi.

Maapoliittisen työryhmän kaltaista asiaa on käsitelty myös Teknisen toimialan auditoinnissa 2019. Auditoinnissa esitetään kaupunkisuunnitteluryhmän perustamista varmistamaan / suunnittelelmaan että kaupunki kasvaa kestävästi.

Kannatamme kaupunkirakenteen kehittämiseen keskittyvän työryhmän perustamista, jossa on mukana asiaan liittyvien eri hallintokuntien edustajat ja asiantuntijat.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää antaa aloitteeseen esittelytekstissä olevan Teknisen toimialan lausunnon mukaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Jaakko Jäntti ja Tommi Raunela ovat jättäneet kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.10.2017 § 184 valtuustoaloitteen seuraavista asioista: Puistojen inventointityö strategian ja viherpalveluohjelman laatimiseksi, kuntalaisten kuuleminen vanhan linja-autoaseman ja Herttuan koulun osalta sekä maapoliittisen työryhmän nimeäminen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.10.2017 § 626 pyytää aloitteesta kaupunkisuunnittelun ja teknisen toimialan lausunnot. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 8.12.2020 § 247. 

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä elinvoima- ja ympäristötoimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunto 9.1.2021 on asian liitteenä.  

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutetut Jaakko Jäntti ja Tommi Raunela ovat jättäneet kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.10.2017 § 184 valtuustoaloitteen seuraavista asioista: Puistojen inventointityö strategian ja viherpalveluohjelman laatimiseksi,​ kuntalaisten kuuleminen vanhan linja-​autoaseman ja Herttuan koulun osalta sekä maapoliittisen työryhmän nimeäminen.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoista. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä elinvoima-​ ja ympäristötoimialan suunnittelu-​ ja kehittämisyksikön lausunto 9.1.2021 on asian liitteenä. 

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi Jaakko Jäntin jättämän seuraavan toivomusponnen: Perustetaan kaupunkirakenteen kehittämiseen keskittyvä työryhmä, jossa on mukana asiaan liittyvien eri hallintokuntien edustajat ja asiantuntijat.

 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa valtuutettu Jaakko Jäntti jätti seuraavan ponsiesityksen:

Perustetaan kaupunkirakenteen kehittämiseen keskittyvä työryhmä, jossa on mukana asiaan liittyvien eri hallintokuntien edustajat ja asiantuntijat.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.