Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Saaristorahan kohdentaminen saaristoalueen palveluiden ylläpitämiseen, valtuustoaloite, Tiina Puska

PRIDno-2020-2549

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tiina Puska jätti kaupunginvaltuuston 27.4.2020 kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen: 

"Porin kaupunginvaltuusto päätti keväällä 2019, että Reposaaren koulun toiminta jatkuu kahden opettajan voimin. Käytännössä se tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että toinen opettajista opettaa neljää ikäluokkaa kerrallaan (yksi ekaluokkalainen aloitti tämän lukukauden alussa). Oppilaita on tällä hetkellä tuossa neljän ikäluokan ryhmässä 17. Järjestelyä on nyt kokeiltu lukuvuosi ja on huomattu, että se ei ole opettajien jaksamisen kannalta kestävä ratkaisu. Tilanteeseen on päädytty sen vuoksi, että laskettaessa opettajaresurssia normaalilla oppilaiden määrään perustuvalla laskentakaavalla, jää Reposaareen resurssi hieman alle kahden opettajan. Kyse on kuitenkin saaristoalueesta, jonka kohdalla ei ole tarkoituksenmukaista käyttää samaa laskentakaavaa, kuin muilla alueilla. 

Saaristolaisuus aiheuttaa lisäkuluja eri syistä. Sen vuoksi Porin kaupunki sai tänäkin vuonna valtiolta saaristolisää noin 300 000 euroa. Kyseinen summa on tarkoitettu saaristoalueen palveluiden ylläpitämisestä johtuvien lisäkustannuksien kattamiseen. 

Reposaaren koulun opettajaresurssi on juuri edellä mainitun kaltainen saaristoalueen lisäkustannus. Opettajaresurssia laskettaessa tulee ottaa huomioon myös olosuhteet pelkän oppilasmäärän lisäksi.  Porin imagon kannalta saaristoalue toimii lumovoimaisena vetovoimatekijänä, ja sen elinvoimaan tulee panostaa. Koulun merkitys elinvoimaa ylläpitävänä voimana on kiistaton, emmekä voi riskeerata sitä opettajien mahdollisen uupumisen vuoksi.

Ehdotan, että sivistystoimen budjettiin lisätään erikseen kohta saaristoalueen koulun lisärahoitusta varten, jotta saaristolisä kohdistuisi sinne, minne se on tarkoitettu. Saaristoalueen koulun resurssi tulee laskea niin, että työntekijöitä on tarpeeksi ryhmien ikäjakauman aiheuttamiin haasteisiin nähden."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Antero Kivelä poistui kokouksesta klo 20.39.

Erno Välimäki poistui kokouksesta klo 20.41.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Tiina Puska on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2020 § 61 valtuustoaloitteen koskien saaristorahan kohdentamista saaristoalueen palveluiden ylläpitämiseen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.5.2020 § 268 pyytää aloitteesta elinvoimayksikön ja talousyksikön lausunnot. Talousyksikkö ja sivistystoimiala ovat antaneet lausuntonsa 23.11.2020. 

Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä talous- ja halllintoyksikön sekä sivistystoimen lausunnot liitteineen ovat asian liitteinä.  

Toimialajohtaja Lauri Kilkku on ilmoittanut 11.1.2021, ettei elinvoima- ympäristötoimialalla ole lisättävää sivistystoimialan eikä talous- ja hallintoyksikön lausuntoihin.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Tiina Puska on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.4.2020 § 61 valtuustoaloitteen koskien saaristorahan kohdentamista saaristoalueen palveluiden ylläpitämiseen.

Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Kaupunginhallituksen asiassa pyytämä talous-​ ja halllintoyksikön sekä sivistystoimen lausunnot liitteineen ovat asian liitteinä.  

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.