Kaupunginvaltuusto, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Sidonnaisuusilmoitukset

PRIDno-2019-4404

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on kuntalain 84 §:n mukaisesti tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varanpuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitukset käsiteltiin edellisen kerran tarkastuslautakunnan kokouksessa 24.9.2019 §79. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.10.2019 147 §:ssä merkinnyt 16.9.2019 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Tämän jälkeen luottamushenkilöissä sidonnaisuusrekisterin ylläpitoon liittyen tapahtuneet muutokset ovat:

 • Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.9.2019 123 §:ssä myöntänyt eron Eero Vanhakartanolle ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan  varajäsenen tehtävästä. Samalla valtuusto päätti valita ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Antti-​ Jussi Vesan.
 • 125 §:n kohdalla kaupunginvaltuusto päätti myöntää Sami Helkamäelle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita tekniseen lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Tuomas Jalavan.
 • Valtuuston kokouksen 126 §:n kohdassa päätettiin myöntää Matti Liipolle ero teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä valita tekniseen lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Janne Harjamäki.
 • Kokouksessaan 20.1.2020 kaupunginvaltuusto päätti 6 §:n kohdalla yksimielisesti myöntää Kristiina Suutarille eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenyydestä sekä valita uudeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäseneksi Sirpa Muurisen.

 • Kaupunginvaltuusto päätti 24.8.2020 kokouksessaan myöntää Sirpa Muuriselle eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenen tehtävistä sekä valita tilalle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Jelena Kiilholman.

Uusia ilmoitusvelvollisia on pyydetty toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset ja eronneiden tiedot on poistettu julkisuudesta kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi saannin jälkeen.

Liite: Sidonnaisuusilmoituskooste 17.9.2020 (Salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20, 23 sekä 32 kohdan perusteella)

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • merkitä tiedoksi edellä kuvatut luottamushenkilöissä tapahtuneet muutokset sekä tarkastustoimessa suoritetut toimenpiteet.
 • merkitä tiedoksi 17.9.2020 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen ja
 • saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 29.9.2020 59 §:ssä sidonnaisuusilmoituksissa tapahtuneita muutoksia.

Liitteenä oleva sidonnaisuusilmoituskooste on salassa pidettävä JulkL 24.1 § 32 kohdan mukaisesti.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee 17.9.2020 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian  uudelleen valmisteltavaksi tarkastuslautakunnalle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Krista Kiuru ilmoitti, että valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksessa käsiteltiin asiaa ja  yksimielinen toivomus oli, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi.  Puheenjohtaja Kiuru  esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja  tiedusteli valtuutetuilta yksimielisyyttä asian palauttamisesta. Valtuustolla ei ollut asiaan huomauttamista, joten puheenjohtaja totesi, että asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi on valtuuston yksimielinen päätös.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on kuntalain 84 §:n mukaisesti tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varanpuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kaupunginvaltuusto on viimeksi kokouksessaan 28.10.2019 147 §:ssä merkinnyt 16.9.2019 mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset käsiteltiin edellisen kerran tarkastuslautakunnan kokouksessa 29.9.2020 § 59. Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2020 kokouksensa 119 §:ssä tarkastuslautakunnan päätösehdotuksesta poiketen yksimielisesti palauttaa asian  uudelleen valmisteltavaksi tarkastuslautakunnalle.

Valtuuston viimeisimmän, vuonna 2019 tehdyn tiedoksi merkitsemisen jälkeen sidonnaisuusrekisterin luottamushenkilöissä tapahtuneet muutokset ovat:

 • Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.9.2019 123 §:ssä myöntänyt eron Eero Vanhakartanolle ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan  varajäsenen tehtävästä. Samalla valtuusto päätti valita ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Antti-​ Jussi Vesan.
 • 125 §:n kohdalla kaupunginvaltuusto päätti myöntää Sami Helkamäelle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita tekniseen lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Tuomas Jalavan.
 • Valtuuston kokouksen 126 §:n kohdassa päätettiin myöntää Matti Liipolle ero teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä valita tekniseen lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Janne Harjamäki.
 • Kokouksessaan 20.1.2020 kaupunginvaltuusto päätti 6 §:n kohdalla yksimielisesti myöntää Kristiina Suutarille eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenyydestä sekä valita uudeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäseneksi Sirpa Muurisen.

 • Kaupunginvaltuusto päätti 24.8.2020 kokouksessaan myöntää Sirpa Muuriselle eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenen tehtävistä sekä valita tilalle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Jelena Kiilholman.

 • Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2020 kokouksessaan myöntää Antti Vuolanteelle eron sivistyslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valita hänen tilallensa sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Pirjo Mäen.

 • Kokouksessaan 16.11.2020 kaupunginvaltuusto päätti myöntää Rami Hietikolle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilallensa uudeksi teknisen lautakunnan varajäseneksi Ismo Trastin.

 • Kokouksessaan 16.11.2020 kaupunginvaltuusto päätti pykälässä 143 myöntää Iisa Aallolle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä valita hänen tilallensa uudeksi teknisen lautakunnan varajäseneksi Eija Hakalan.

 • Kokouksessaan 16.11.2020 kaupunginvaltuusto päätti 141 pykälässä myöntää Daniel Krautsukille eron elinvoima- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita hänen tilallensa uudeksi elinvoima- ja ympäristölautakunnan varajäseneksi Rami Virtasen.

Uusia ilmoitusvelvollisia on pyydetty toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset ja eronneiden tiedot on poistettu julkisuudesta kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi saannin jälkeen.

Liite: Sidonnaisuusilmoituskooste 1.12.2020 (Salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20, 23 sekä 32 kohdan perusteella)

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • merkitä tiedoksi edellä kuvatut luottamushenkilöissä tapahtuneet muutokset sekä tarkastustoimessa suoritetut toimenpiteet.
 • merkitä tiedoksi 1.12.2020 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen ja
 • saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 8.12.2020 83 §:ssä sidonnaisuusilmoituksissa tapahtuneita muutoksia.

Asian aikaisempi käsittely ilmenee historiatiedoista.

Liitteenä oleva sidonnaisuusilmoituskooste rekisterin 1.12.2020 tilanteesta on salassa pidettävä JulkL 24.1 § 32 kohdan mukaisesti.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee 1.12.2020 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.