Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Äänestysaluejaotuksen muuttaminen Porin kaupungissa

PRIDno-2019-2637

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Taustaa

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 asetttanut toimikunnan valmistelemaan ehdotuksen varsinaisen vaalipäivän äänestysalueista, vaalilautakuntien ja toimikuntien kokoonpanosta, ennakkoäänestyksen järjestämisestä sekä vaalimainonnasta kuntavaaleissa 2021. Ote kaupunginhallituksen päätöksestä on oheen liitettynä.

Kaupunginhallituksen päätöksessä 24.6.2019 § 365 todetaan mm. seuraavaa:

"Muutoksen toimintaympäristössä ja vuoden 2016 äänestysaluejakouudistus

Porin kaupungin äänestysaluejaon laaja kokonaisuudistus tehtiin vuosituhanteen vaiheessa. Tuolloin reilusta 40:stä äänestysalueesta muodostettiin 30. Sittemmin vaalien järjestäminen on muuttunut merkittävästi ennakkoäänestyksen yleistyessä 2000-luvulla. Valtiollisissa vaaleissa ennakkoon äänestää yli puolet äänioikeutensa käyttäneistä. Muutos toimintaympäristössä tulee huomioida toiminnan suunnittelussa ja resursoinnissa.

Kaupungin äänestysaluejakoa on muutettu viimeksi vuonna 2016, jolloin äänestysalueita supistettiin kolme alueita yhdistämällä. Vuoden 2016 muutos haluttiin tehdä harkiten ja sen jälkeenkin Porissa on muihin suuriin kaupunkeihin nähden verrattain laaja äänestysalueverkko. Äänestysaluejakoa tulisi nyt tarkastella laajemmin hyödyntäen väestö- ja paikkatiedon lisäksi palvelualuejakoa.

Äänestysaluejako

Porin kaupunki on jaettu varsinaisena vaalipäivänä tapahtuvaa äänestystä varten 31 äänestysalueeseen (ja äänestyspaikkaan). Laaja äänestysalueverkko merkitsee myös laajaa toimitsijamäärää. Keväällä 2019 järjestetyissä valtiollisissa vaalissa toimi yhteensä noin 350 luottamushenkilöä."

Toimikunnan työskentely

Toimikunta on kokoontunut neljä kertaa seuraavasti: 3.9.2019, 16.10.2019, 6.11.2019 sekä 27.11.2019. Toimikunta on saattanut osaltaan valmiiksi äänestysaluejaon uudistusta koskevan esityksensä, joka on oheen liitettynä. Lisäksi ehdotus uudeksi äänestysaluejaoksi on julkaistu kaupungin verkkosivilla, jossa äänestysaluejakomuutoksia voi tarkastella eri karttapohjilla. Kartta-aineisto on julkaistu osoitteessa:

https://arcg.is/9vDPK

Toimikunnan kaikkiin kokouksiin on kutsuttu keskusvaalilautakunnan jäsenet. Näin esityksessä on kyetty otettamaan huomioon myös vaalien järjestelystä vastaavan toimielimen näkemykset.

Lainsäädännöllinen viitekehys

Vaalilain 8 § kuuluu seuraavasti:

"Äänestysalueet

Äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon seuraavan kalenterivuoden alusta voimaan tulevat kuntajaon muutokset. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle.

Päätös äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on tehty ja siitä on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle sen määräämällä tavalla viimeistään voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa. (29.11.2019/1132)"

Selvitystyö

Äänestysaluejaon uudistuksen pohjaksi luotiin toimikunnan linjauksen mukaisesti kolme eri laskennallista mallia, joissa äänestysalueita kunnan alueella oli yhteensä 15, 20 sekä 25. Mallinnuksessa on kuvattu laskennallinen etäisyys optimoituun äänestyspaikkaan.

Laskennallisten mallinnusten pohjalta linjattiin jatkovalmistelua siten, että tavoitteksi otettiin 23 äänestysaluetta, jotka on muodostettu osin laskennallisia malleja hyödyntäen, osin vanhoja äänestysaluejakoja noudattaen. Laaditussa luonnoksessa äänestysaluejaoksi on huomioitu vaalipäivän ääneystyspaikan saavutettavuus ja esteettömyys. 

Lopuksi

Toimikunta jatkaa työskentelyään kevään 2020 aikana vaalitoimielinten kokoonpanoja, laitosäänestystä sekä vaalimainontaa koskien huomioiden päätettävät muutokset äänestysaluejaossa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että:

- äänestysaluejako ja sen numerointi muutetaan oheisten liitteiden mukaisesti siten, että Porissa on jatkossa 23 äänestysaluetta,

- niiden henkilöiden, joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle äänestysalueeksi merkitään äänestysalue 2 Teljä ja Malminpää sekä

 - äänestysaluejakoon tehdyt muutokset saatetaan maistraatin ja rakennusvalvonnan tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 asettanut toimikunnan valmistelemaan ehdotuksen varsinaisen vaalipäivän äänestysalueista, vaalilautakuntien ja toimikuntien kokoonpanosta, ennakkoäänestyksen järjestämisestä sekä vaalimainonnasta kuntavaaleissa 2021.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.3.2020.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoista. Ote kaupunginhallituksen 24.6.2019 tehdystä päätöksestä ja uudet äänestysalueet kartalla 22.11.2019 ovat oheen liitettynä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää,​ että

-​ äänestysaluejako ja sen numerointi muutetaan oheisten liitteiden mukaisesti siten,​ että Porissa on jatkossa 23 äänestysaluetta,
-​ niiden henkilöiden,​ joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle, äänestysalueeksi merkitään äänestysalue 2 Teljä ja Malminpää sekä
-​ äänestysaluejakoon tehdyt muutokset saatetaan maistraatin ja rakennusvalvonnan tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokous keskeytettiin klo 19.55–19.56 valtuutettu Milka Tommilan kuva- ja ääniyhteyden tarkistamiseksi.

Tiedoksi

Digi- ja väestövirasto

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet