Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Eroanomus luottamustehtävästä, Tiina Kudjoi

PRIDno-2020-1261

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Tiina Kudjoi on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään sivistyslautakunnan varajäsenenä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kaupunginvaltuusto on valinnut sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen: Varajäsen:
Vuolanne Antti, puheenjohtaja Södergård Juha
Jäntti Jaakko, I varapuheenjohtaja Valtonen Jarno
Alenius Sinikka Harjunpää Sari
Joutsenlahti Juha Koskela Antti
Korkeaoja Aila Huhtanen Tapio
Kyhä Henna Hellman Johanna
Lundén Martti Nurmi Petteri
Läntinen Ismo Laiho Ville
Mäki Pirjo Rantanen Johanna
Ostamo Marianne Virkki Vuokko
Pullinen Laura Kudjoi Tiina
Ropo Mikael Pekola Antti
Ruohonen Marja Kiilholma Jelena
Hatanpää Satu, kaupunginhallituksen edustaja  

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Tiina Kudjoille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • valitsee Tiina Kudjoin tilalle sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 16.3.2020.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tiina Kudjoille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee Tiina Kudjoin tilalle sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

- myöntää Tiina Kudjoille eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä

- valita Tiina Kudjoin tilalle sivistyslautakunnan varajäseneksi Krista Virtanen-Olejniczakin.

Kokouskäsittely

Kaarina Ranne esitti Vihreän valtuustoryhmän esityksenä, että Tiina Kudjoin tilalle sivistyslautakunnan varajäseneksi valitaan aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczak.

Tiedoksi

Nimetty henkilö, halllintoyksikkö/LUMU-tiimi, sivistystoimiala, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet