Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Henkilöstöraportti 2019

PRIDno-2020-1465

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirkka-Liisa Varjus, sirkka-liisa.varjus@pori.fi

Perustelut

Henkilöstöraportin tehtävänä on tukea strategista henkilöstöjohtamista. Henkilöstöraportin avulla seurataan kaupungin henkilöstön tilaa, sen kehitystä sekä seurataan henkilöstösuunnitelman toteutumista.

Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstöä koskevia määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Lisäksi henkilöstöohjelman painopistealueiden (henkilöstövoimavarojen johtaminen ja työnantajakuva, osaamisen johtaminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen) kautta kuvataan mm. henkilöstöä koskevia toteutuneita kehittämistoimia.

Vuoden 2019 henkilöstöraportti poikkeaa edeltävien vuosien raportista ulkoasultaan. Raporttia on tiivistetty aikaisempaa lyhyemmäksi ja luettavammaksi. Valtaosa tilastoista on esitetty erillisessä liiteosassa. Liiteosan on tarkoitus turvata aikaisempaa vastaava tiedon määrä sekä esittää tilastot helpommin luettavassa muodossa.

Vertailtavuus aikaisempiin raportteihin on rajallinen. Tämä johtuu tietojärjestelmissä olevan tiedon jatkuvasta päivittymisestä. Hyvä käytäntö onkin lukea myös edellisen vuoden, eli 2018, tunnusluvut vuoden 2019 tunnuslukujen ohella tästä raportista.

Tarkastuslautakunnan suosituksena on, että henkilöstöraportti käsitellään kaupunginhallituksessa samaan aikaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa.

Liitteet

Henkilöstöraportti 2019

Henkilöstöraportti 2019 liite.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 henkilöstöraportin. Kaupunginhallitus päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 käsitellyt henkilöstöraporttia 2019.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2019 henkilöstöraportin tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginvaltuuston kokouksessa esitetyn toivomusponnen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Henna Kyhä teki asiassa seuraavan ponsiehdotuksen: Esitän, että jatkossa henkilöstöraporttiin koottaisiin yhden otsikon alle erilaiset perheen ja työn yhteensovittamisen käytännöt, joita Porissa on henkilöstöllä käytössä tai kehitteillä.

Tiedoksi

Toimialat, laitokset

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.