Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kerrostalotontin Isosanta 609-8-13-7 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen, Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9

PRIDno-2020-403

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle on vuokrattu kerrostalotontti osoitteessa Harjunpäänkatu 9. Tontin vuokrasopimus päättyy 1.7.2020. Tontin pinta-ala on 5.106 m² ja rakennusoikeus 3.370 k-m². Tontin kuluvan vuoden vuokra on 5.437,15 euroa.

Lähtökohtaisesti tontin vuokrasopimus uusitaan. Tontti voidaan kuitenkin myös myydä vuokralaisen niin halutessa.

Isosannan kerrostalotonttien hinnoittelu

Isosannan kerrostalotonteille ei ole vahvistettu yksikköhintaa. Kuntalain 130 §:ää noudattaen infrajohtaminen on hankkinut kaksi asiantuntija-arviota lähivuosina päättyvien kerrostalotonttien arvoista. Newsec Valuation Oy on 13.11.2019 arvioinut Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi 158 €/k-m² ja Realia Managament Oy 29.11.2019 vyöhykkeen, jolle Isosannan kaupunginosa kuuluu yksikköhinnaksi 200-250 €/k-m². Arvioiden perusteella infrajohtaminen esittää, että Isosannan kaupunginosassa sijaitsevien kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 191,50 €/k-m² sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskilukuun 1948.

Vuokrasopimuksen uusiminen

Vuokrasopimukset uusitaan noin 60 vuodeksi eli ajaksi 2.7.2020-31.12.2080. Edellä esitetty hinnoittelu huomioon ottaen tontin vuosivuokraksi elinkustannusindeksin 2019 keskiluvun 1968 kohdalla saadaan (1968 : 1948 x 3.370 k-m² x 191,50 €/k-m² x 5 % =) 32.599,05 euroa.

Vuokrasopimuksen uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään nykyisen sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n porrastuksin kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Tässä tapauksessa nykyisen sopimuksen mukaista vuokraa peritään vuodelta 2020 ja uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta 20 % vuonna 2021, 40 % vuonna 2022, 60 % vuonna 2023, 80 % vuonna 2024 ja 100 % vuodesta 2025 lähtien. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.

Tontin myyminen

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla 651.980 euroa. Tontti voidaan myydä tällä hinnalla 31.1.2021, jonka jälkeen vuonna 2021 käytetään vuoden 2020 keskilukua.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 191,50 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla, ja että tontti Isosanta 609-8-13-7 vuokrataan tai myydään Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti: Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 160,00 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla, ja että tontti Isosanta 609-8-13-7 vuokrataan tai myydään Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.2.2020. Asian esittely ilmenee asian historiatiedoista. Teknisen lautakunnan kokouksessa asian käsittelystä tehtiin seuraava kirjaus:

Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti: Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 160,00 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla, ja että tontti Isosanta 609-8-13-7 vuokrataan tai myydään Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Isosannan kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 160,00 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla, ja että tontti Isosanta 609-8-13-7 vuokrataan tai myydään Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.02.20. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tontin 609-8-13-7 vuokrasopimusta jatketaan 60 vuodella 31.12.2080 saakka kerrostalotonttien vuokrasopimusmallin mukaisesti. Vuokran määrä vahvistetaan myöhemmin ja uutta vuokraa peritään uusittavan sopimuksen voimaantulosta lähtien viiden vuoden siirtymässäännöstä noudattaen. Hinnoittelun osalta asia palautetaan valmisteluun. Hinnoittelun vahvistuttua tontti voidaan vuokralaisen pyynnöstä myydä vuokralaiselle vahvistettujen hintojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättynyt 9.3.2020 (§ 123) palauttaa Isosannan kerrostalotonttien hinnoittelua ja kerrostalotontin Isosanta 609-8-13-7 vuokrasopimuksen uusimista tai tontin myyntiä koskevan asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Kerrostalotontti on vuokrattu Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9:lle ja se sijaitsee osoitteessa Harjunpäänkatu 9. Tontin vuokrasopimus päättyy 1.7.2020. Tontin pinta-ala on 5.106 m² ja rakennusoikeus on 3.370 k-m². Tontin kuluvan vuoden vuokra on 5.437,15 euroa.

Lähtökohtaisesti kerrostalotonttien vuokrasopimuksia jatketaan 60 vuodella. Edellä mainitun tontin vuokrasopimuksia esitetään jatkettavaksi ajaksi 2.7.2020-31.12.2080. Sopimus tulee allekirjoittaa ennen uuden sopimuskauden alkamista.

Tänä vuonna päättyvien kerrostalontonttien osalta päätöksenteossa on ollut niin Kaanaan, Tiilimäen ja Tiilinummen kerrostalotonttien hinnoittelua sekä kyseisissä kaupunginosissa sijaitsevien tonttien vuokrasopimusten jatkamista taikka tontin myyntiä koskevia esityksiä. Kaanaan kerrostalotontin hinnoittelu ja tontin 609-61-12-12 vuokrasopimuksen jatkoa koskeva esitys palautettiin valtuustosta äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteluun (KV 24.2.2020, § 22). Myös Tiilimäen ja Tiilinummen kerrostalotonttien hinnoittelua ja vuokrasopimusten jatkamista tai tontin myyntiä koskevat esitykset päätettiin, jo ennen valtuustokäsittelyä, palauttaa hinnoittelun osalta valmisteluun kaupunginhallituksessa (KH 2.3.2020 § 99, 100 ja 101). Palautuspäätöksen yhteydessä Tiilinummen ja Tiilimäen kerrostalotonttien vuokrasopimuksia päätettiin kuitenkin jatkaa 60 vuodella siten, että hinnoittelu vahvistetaan myöhemmin. Vuokrasopimusten jatkaminen on ollut hinnoittelun puuttumisesta huolimatta tärkeää, jotta vuokrasopimukset saadaan uusittua ennen aiemman vuokrasopimuksen päättymistä ja näin ollen vuokraoikeuden pysyvyys saadaan turvattua.

Kerrostalotonttien hinnoittelua koskeva esitys on valmisteilla. Koska kerrostalotonttien hinnoittelua koskevan päätöksen lainvoimaistumisaikataulua ei voida varmuudella tietää etukäteen, myös kerrostalotontin Isosanta 609-8-13-7 vuokrasopimus tulee uusittavaksi vastaavasti kuin kaupunginhallituksen aikaisemmin päättämien Tiilimäen ja Tiilinummen tonttien kohdalla. Vuokrasopimusta esitetään siten uusittavaksi 60 vuodeksi siten, että hinnoittelu vahvistetaan myöhemmin.

Vuokrasopimuksen uusimisesta ja tontin myymisestä päättävän toimivaltaisen toimielin arvioimiseksi tulee arvioida tontin arvo. Ottaen huomioon Isosannan kerrostalotonteille alkuperäisessä esityksessä sekä teknisen lautakunnan kaupunginhallitukselle tekemässä muutetussa esityksessä esitettyä yksikköhintaa, voidaan tontin arvon, ennen uuden hinnoittelun vahvistamista, katsoa olevan yli 500.000 euroa, joten vuokrasopimuksen jatkamisesta ja tontin myymisestä päättää hallintosäännön mukaisesti kaupunginvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että tontin Isosanta 609-8-13-7 vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi ajaksi 2.7.2020-31.12.2080 kerrostalotonttien vuokrasopimusmallien mukaisesti. Vuokran määrä vahvistetaan myöhemmin ja uutta vuokraa peritään uusittavan sopimuksen voimaantulosta lähtien viiden vuoden siirtymäsäännöstä noudattaen. Hinnoittelun vahvistuttua tontti voidaan vuokralaisen pyynnöstä myydä vuokralaiselle vahvistetun hinnaston mukaisella hinnalla.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen ja/tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 31.03.2020. Päätösote on oheen liitettynä.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.  Sijainti ajantasa-​asemakaavassa on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että tontin Isosanta 609-8-13-7 vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi ajaksi 2.7.2020-31.12.2080 kerrostalotonttien vuokrasopimusmallien mukaisesti. Vuokran määrä vahvistetaan myöhemmin ja uutta vuokraa peritään uusittavan sopimuksen voimaantulosta lähtien viiden vuoden siirtymäsäännöstä noudattaen. Hinnoittelun vahvistuttua tontti voidaan vuokralaisen pyynnöstä myydä vuokralaiselle vahvistetun hinnaston mukaisella hinnalla.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen ja/tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2020 ja päätti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.3.2020 ja kaupunginhallitus 20.4.2020.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista. Sijainti ajantasa-asemakaavassa on oheen liitettynä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää,​ että tontin Isosanta 609-​8-​13-​7 vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi ajaksi 2.7.2020-​31.12.2080 kerrostalotonttien vuokrasopimusmallien mukaisesti. Vuokran määrä vahvistetaan myöhemmin ja uutta vuokraa peritään uusittavan sopimuksen voimaantulosta lähtien viiden vuoden siirtymäsäännöstä noudattaen. Hinnoittelun vahvistuttua tontti voidaan vuokralaisen pyynnöstä myydä vuokralaiselle vahvistetun hinnaston mukaisella hinnalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas poistui kokouksesta klo 20.00 

Kokous keskeytettiin klo 20.05–20.07 valtuutettu Sanna Grönmarkin ääni- ja kuvayhteyksien tarkistamiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa valtuutettu Markku Tanttinen on esittänyt, että asia vielä palautettaisiin uudelleen käsiteltäväksi. Esitys ei saanut muilta valtuutetuilta kannatusta, joten se raukeaa.

Tiedoksi

Vuokralainen, infrajohtaminen/maapolitiikka (Laine, Lehti, Pikkusaari, Sankman, Valkonen, Huhtamäki)

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet