Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kotihoiton pysäköintitunnistusjärjestelmän käyttöönotto Porin kaupungissa, valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma Roininen (lisäpykälä)

PRIDno-2020-2548

Perustelut

Simo Korpela ja Irma Roininen jättivät kaupunginvaltuuston 27.4.2020 kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kotihoidon asiakasmäärät ja kotiin tuotavien palveluiden määrä kasvaa entistä nopeammin. Vastaavasti kotihoidon henkilöstöä on monin paikoin lisätty. Kotihoidossa tapahtuneen kasvun myötä myös kotihoidon työntekijöillä ja vastaavilla työntekijäryhmillä pysäköintiongelmat ovat yleistyneet. Matka-ajat asiakkaan luota toiselle on usein suunniteltu tiukoiksi, eikä parkkipaikan etsimiseen ole aikaa. Pysäköintipaikan etsiminen vaikuttaa usein käytettävissä olevaan hoitoaikaan. 

Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 tieliikennelain (729/2018) muutoksen (HE 109/2019 vp/ LiVM 2/2020), jossa säädetään kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen myöntämisestä. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kotiin tuotavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoamalla työntekijöille parempia pysäköintimahdollisuuksia. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020. Uudistus jättää kunnille kuitenkin harkintavallan siinä, ottaako kunta kyseisen pysäköintitunnuksen kunnassa käyttöön vai ei. 

Tieliikennelain muutoksen myötä uudessa tieliikennelain 39 a §:ssä säädetään kotihoidon pysäköintitunnuksesta ja sen käytöstä sekä uudessa 190 a §:ssä tunnuksen myöntämisestä.  Lakiuudistuksessa mahdollistetaan, että kunta voi myöntää kotihoidon pysäköintitunnuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan asiakkaan kotona suoritettavaa kotihoitoa varten. Pysäköintitunnus myönnetään tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle. Pysäköintitunnuksen voivat saada yhtenäisin ehdoin sekä yksityiset toimijat että julkiset toimijat, niiden yhtiö- tai hallintomalleista riippumatta, silloin kun ne toteuttavat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Tunnusta ei myönnettäisi sellaiseen palveluun, joka ei ole kunnan järjestämisvastuun piirissä. Lain esitöiden mukaan kunnan harkintavaltaan kuuluu yksittäistapauksessa sen arvioiminen, mikä tehtävä on sellainen 190 a §:n 1 momentin piiriin kuuluva tehtävä, johon kotihoidon pysäköintitunnus myönnettäisiin. 

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö rajautuisi kunnan katutilaan, jossa on osoitettu olevan tarve kotihoidon erityiselle pysäköintijärjestelylle. Pysäköintitunnus ei oikeuttaisi pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan maastossa, maantiellä tai yksityistiellä. Myöskään kiinteistön pihassa pysäköinti ei olisi sallittua pysäköintitunnusta käyttäen, jos piha ei ole tietä. Pysäköintimahdollisuuksista kiinteistöillä tulisi edelleen sopia kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa. 

Tällä valtuustoaloitteella ehdotetaan, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi Porissa otetaan käyttöön kotihoidon pysäköintitunnusjärjestelmä siten kuin tunnuksesta säädetään 9.4.2020 hyväksytyssä tieliikennelain uudessa 39 a §:ssä sekä tunnuksen myöntämisestä 190 a §:ssä (HE 109/2019 vp/ LiVM 2/2020)."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.