Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Määräaikainen muutos kaupungin laskutus- ja perintäohjeen § 6

PRIDno-2020-1596

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen § 6:ssa on maksulykkäyksien myöntämisestä todettu seuraavaa:  

“Maksulykkäystä voi myöntää ao. saatavasta vastaavan hallintokunnan tai liikelaitoksen päällikkö/johtaja tai tämän määräämä henkilö enintään 30 päivää laskettuna maksumuistutuksen eräpäivästä. Maksulykkäys ei vapauta viivästyskorosta eikä viivästysmaksusta. Myönnetyt maksulykkäykset on aina hyväksyttävä yksikön päällikön/johtajan toimesta. Hyväksyminen voidaan tehdä kuukausittain koontina.” 

Vallitsevalla koronatilanteella ja sen vuoksi päätetyillä toimenpiteillä ja rajoituksilla tulee mahdollisesti olemaan hetkellistä heikentävää vaikutusta Porin kaupungin palveluita käyttävien henkilöiden ja yritysten maksukykyyn. Helpottaakseen asukkaidensa toimeentuloa sekä yritysten toimintakykyä poikkeuksellisissa oloissa, muuttaa kaupunki  käytäntöään maksulykkäysten myöntämisen osalta keventämällä 30.3.2020 alkaen eräpäivän siirtoja koskevia menettelytapojaan. 

Talousyksikön laskutustiimille annetaan oikeus myöntää eräpäivän siirron kaupungin laskuille, joiden pääoma on 100–1000 €, enintään kuudeksi kuukaudeksi alkuperäisestä eräpäivästä laskettuna tapauksissa, joissa asiakkaan maksukyky on todistettavasti heikentynyt koronavirus-epidemian leviämiseksi määrättyjen toimenpiteiden/rajoitusten vaikutuksesta. Asiakkaan on tarvittaessa esitettävä kirjallinen todiste toimenpiteiden/rajoitusten vaikutuksesta maksukykyynsä. Yli 1 000 € saatavien eräpäivän siirto voidaan myöntää vain talousyksikön päällikön toimesta. Maksulykkäyksestä edellä mainituissa tapauksissa ei aiheudu viivästyskorkoseuraamuksia.  

Menettelytapa ei koske huoneenvuokria. Myönnetyt maksulykkäykset on aina hyväksyttävä talousyksikön päällikön/liikelaitoksen johtajan toimesta. Hyväksyminen voidaan tehdä kuukausittain koontina.

Menettelytapa on voimassa 30.3.2020 alkaen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus toisin päättää. 

Liikelaitosten tulee omalta osaltaan nimetä henkilöt, jotka voivat myöntää eräpäivän siirron edellä kuvatun mukaisesti 100–1 000 € saataville. Yli 1 000 € saataville maksulykkäystä voidaan myöntää vain liikelaitoksen johtajan toimesta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa voimassa olevaa laskutus- ja perintäohjetta esitetyn mukaisesti. Muutos on voimassa siihen asti, kunnes kaupunginhallitus toisin päättää.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavin tarkennuksin: "Menettelytapa ei koske huoneenvuokria"  muutetaan muotoon: "Menettelytapa ei koske asuinhuoneistojen vuokria".

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 30.3.2020 asiaa.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa voimassa olevaa laskutus-​ ja perintäohjetta esitetyn mukaisesti. Muutos on voimassa siihen asti,​ kunnes kaupunginhallitus toisin päättää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet