Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pihlavan 36. kaupunginosan korttelin 28 asemakaavan muutos 609 1727

PRIDno-2019-2226

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi
Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos laaditaan Kesko Oyj:n hakemuksesta ja konsultin Rejlers Finland Oy:n toimesta.

Suunnittelualue sijaitsee Pihlavan kaupunginosassa Harry Gullichsenintien, Kirkkopääntien ja Kiviaidantien rajaamalla alueella. Alue käsittää Kesko Oyj:n omistamat korttelin 28 tonttijaon 609 6163 mukaiset tontit 1 ja 3 sekä kaupungin omistaman osan asemakaavan mukaista tonttia 1. Korttelissa sijaitsevat vuonna 1985 rakennettu päivittäistavaramarket (K-Market) sekä vuonna 2009 rakennetut talousrakennukset. Suunnittelualueen pinta-ala on 7383 m2.

Tavoitteena on luoda asemakaavalliset valmiudet liikekiinteistön laajentamiselle poistamalla asemakaavasta korttelin 28 kortteli- ja tonttijako ja muodostamalla korttelista 28 yksi yhtenäinen rakennuspaikka. Korttelin pääkäyttötarkoitus liikerakennusten korttelialueena (KL) säilyy, rakennusoikeuden määrä kasvaa 265 k-m2 tehokkuusluvun yhtenäistämisen seurauksena (e=0,35). Kaavamuutostyössä tutkitaan myös korttelin toiminnallinen kokonaisuus sekä korttelin pysäköinti- ja liittymäjärjestelyt. Liikekiinteistön laajentamissuunnitelmat ja korttelisuunnitelma etenevät asemakaavamuutoksen kanssa yhtäaikaisesti.

Asemakaavamuutoksen kartta- ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä vireilletulon yhteydessä 9.5. – 7.6.2019. Osallisia on tiedotettu vireilletulosta ja luonnoksen nähtävilläolosta kuulutuksella ja verkkosivuila sekä kirjeitse. Vireilletulon ja luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana ei jätetty yhtään mielipidettä.

Ennakkolausunnoissaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksella, Satakuntaliitolla, Pori Energialla ja Porin Vedellä ei ole ollut huomautettavaa kaavamuutosluonnoksesta. ELY-keskuksen lausunnon perusteella selostusta on täydennetty vaihemaakuntakaavan 2 ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tiedoilla. Satakuntaliiton lausuntoon annetun vastineen mukaan kaikki kauppaan liittyvä kasvu on positiivista kehitystä alueella ja kaupallisen selvityksen laatiminen tämän asemakaavamuutoksen yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista. Asemakaavamuutosehdotus vastaa luonnosta, eikä siitä annettujen ennakkolausuntojen perusteella em. tahoilta ole tarvetta pyytää ehdotusvaiheen lausuntoa.

Ennakkolausuntoihin on vastattu palauteraportissa, joka on kaava-aineiston liiteasiakirjana. Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä asiakirjoissa.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus. Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Pihlavan 36. kaupunginosan korttelia 28 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1727, päivätty 18.10.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta Kesko Oyj:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, josta ehdotusvaiheessa laskutetaan 2000 euroa (MRL 59 §, KV 24.3.2014, § 33).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 (§ 6) asettaa Pihlavan 36. kaupunginosan korttelia 28 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1727,​ päivätty 18.10.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot,​ minkä jälkeen asia viedään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Infrajohtamisen lausunto:

"Asemakaavan muutoksella korttelin rakenne muuttuu tonttijaon osalta rakennusoikeuden määrän vastatessa korttelin nykyisiä mitoitusperiaatteita. Asemakaavan muutoksesta ei siten aiheudu maanomistajalle sellaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaista merkittävää hyötyä, joka velvottaisi maanomistajan osallistumaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Asemakaavan muutoksen sisällöstä ei ole huomautettavaa."

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon asemakaavan muutoksesta 609 1727.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 6 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 609 1727, päivätty 18.10.2019, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyysi siitä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot. Luonnosvaiheessa ennakkolausunnot antaneilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksella, Satakuntaliitolla, Pori Energialla ja Porin Vedellä ei ole ollut huomautettavaa. Kaavasehdotus vastasi luonnosta, eikä siitä annettujen ennakkolausuntojen perusteella em. tahoilta ollut tarvetta pyytää ehdotusvaiheen lausuntoa.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 23.1. - 21.2.2020, jonka aikana ei jätetty yhtään muistutusta. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan lausunnossa todettiin, että liittymäjärjestelyin tulee taata turvallinen kulku myös kevyen liikenteen osalta sekä polkupyöräpysäköinti on järjestettävä rakennusjärjestyksen vaatimusten mukaisesti. Teknisen lautakunnan lausunnossa todettiin, että asemakaavan muutoksesta ei aiheudu maanomistajalle maankäyttö-​ ja rakennuslain mukaista merkittävää hyötyä,​ joka velvottaisi maanomistajan osallistumaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Vastineen lausuntoihin todetaan, että liittymä- ja pysäköintiratkaisut on huomioitavissa rakennusluvan yhteydessä tarkemmassa suunnittelussa. Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta ei ole tarvetta muuttaa.

Kaikkiin lausuntoihin on vastattu palauteraporteissa, jotka ovat kaava-aineiston liiteasiakirjoina. Lausunnot ja ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä asiakirjoissa.

Kaavaehdotuksen kartan ja selostuksen kuvaustapaa, nimiötä, suunnittelijoita ja käsittelypäivämääriä on muutettu teknisinä korjauksina, ja ne on päivätty 2.4.2020.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Pihlavan 36. kaupunginosan korttelia 28 koskeva asemakaavan muutos 609 1727, päivätty 2.4.2020, hyväksytään.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt Pihlavan 36. kaupunginosan korttelin 28 asemakaavan muutosta 609 1727 kokouksissaan 13.1.2020 ja 20.4.2020.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on lisäksi liitetty viisi liitettä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Pihlavan 36. kaupunginosan korttelia 28 koskeva asemakaavan muutos 609 1727, päivätty 2.4.2020, hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku, kaavamuutoksen hakija Kesko Oy, konsultit: Rejlers Leo Hari, Arkkitehtitoimisto Kirsti Kanerva Ky ja Arkkitehtuuritoimisto Ilomäki Oy

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet