Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pyyntö suostumuksesta lainaohjelman muutokseen, Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n omistajakunnille

PRIDno-2020-680

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäviraston ”Laajakaista kaikille” –hankkeen toteuttamiseksi perustettiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (jäljempänä myös PSSV Oy), jonka osakkaiksi tulivat Kankaanpään kaupunki sekä Jämijärven, Kiikoisten (yhdistynyt Sastamalaan 1.1.2013), Lavian (yhdistynyt Poriin 1.1.2015) ja Pomarkun kunnat. Silloisen Viestintäviraston (nyk. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) laajakaistatukeen liittyvien rahoitusehtojen mukaan PSSV Oy:n rahoituksen järjestämiseksi oli perustettava ns. väliyhtiö PSSV Palvelut Oy, jonka kautta pankkien lainarahoitus kanavoitiin PSSV Oy:lle. Edellä mainitut osakaskunnat ovat taanneet omavelkaisin takauksin omistusosuuksiensa mukaisesti PSSV Palvelut Oy:n kilpailuttamat lainat. PSSV Palvelut Oy on saanut yrityskiinnityksen PSSV Oy:n valokuituverkkoon ja osakaskunnat ovat erillisellä sopimuksella yhtiön osakkaina sopineet takausvastuidensa jakautumisesta ja yritys kiinnityksen edelleen kohdistamisesta kullekin osakaskunnalle takaustensa suhteessa. PSSV Palvelut Oy:n osakaskunnat ovat vuonna 2014 taanneet yhtiön pankkilainoja silloisesta Porin Seudun Osuuspankista (nyk. Länsi-Suomen Osuuspankki) omistustensa mukaisessa suhteessa valtuustojen päätöksin seuraavasti: 

  Kunnan osakkuus yhtiössä Kunnan takausosuus yhteensä 100 %

Takaus euroa, pitkäaikainen laina

Jämijärven kunta

13,30 % 13,30 %

1 330 000

Kankaanpään kaupunki

48,50 % 48,50 %

4 850 000

Lavian kunta / Porin kaupunki

13,30 % 13,30 %

1 330 000

Pomarkun kunta

15,60 % 15,60 %

1 560 000

Sastamalan kaupunki

9,30 % 9,30 %

930 000

Yhteensä 100,00 % 100,00 %

10 000 000

 

PSSV Palvelut Oy:n osakaskunnat ovat edelleen vuonna 2015 taanneet yhtiön pankkilainoja Danske Bank Oyj:stä omistustensa mukaisessa suhteessa valtuustojen päätöksin seuraavasti:

  Kunnan osakkuus yhtiössä Kunnan takausosuus yhteensä 100 %

Takaus euroa, pitkäaikainen laina

Jämijärven kunta

13,30 % 13,30 %

665 000

Kankaanpään kaupunki

48,50 % 48,50 %

2 425 000

Porin kaupunki

13,30 % 13,30 %

665 000

Pomarkun kunta

15,60 % 15,60 %

780 000

Sastamalan kaupunki

9,30 % 9,30 %

465 000

Yhteensä 100,00 % 100,00 %

5 000 000

Kummankin edellä mainitun lainan takausehdot ovat olleet seuraavat:

  • Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassaolo 28 vuotta). Takaus kohdistuu yhteensä enintään 5 000 000 euron / yhteensä 10 000 000 euron lainoihin, joille annetaan yhdessä muiden osakaskuntien kanssa enintään 5 000 000 euron / 10 000 000 euron takaukset. Lisäksi on mainittu tarkemmin kunkin kunnan osuus takausvastuusta yhtiön omistus osuuden mukaisesti.
  • Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja toteuttavalle yhtiölle vastikkeettomasti eli takauksesta ei peritä takausprovisiota.
  • Takauksen piirissä olevat lainat käytetään Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokuituverkon rakentamista varten.
  • PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen Pohjois-Satakunnan Seu tu verkko Oy:n valokuituverkkoon. Kunnat laativat erillisen sopimuksen, jolla sovitaan yrityskiinnityksen edelleen kohdistamisesta kullekin osakaskunnalle takausten suhteessa.
  • Lainan takaus ei edellytä kaikkien PSSV Palvelut Oy:n omistajien takauspäätöksen lainvoimaa, vaan rahoitusta voidaan nostaa niiltä osin kuin eri kuntien päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman.

Lainat kohdistuivat kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. 

Laajakaistatukeen liittyvät rahoitusehdot ovat sittemmin muuttuneet ja rahoitus järjestelyjen vuoksi perustettu PSSV Palvelut Oy ei ole enää ollut välttämätön. Sen vuoksi osakaskunnat ovat kukin omalta osaltaan syksyllä 2019 hyväksyneet PSSV Palvelut Oy:n sulautumisen Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:öön ja PSSV Palvelut Oy:öön liittyvien velvoitteiden ja oikeuk sien siirtymisen sulautumisen myötä Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:lle. Yhtiöiden yhtiökokousten hyväksymä sulautuminen on pantu täytäntöön Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinnillä kaupparekisteriin 31.12.2019.

Lainajärjestelyt

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n hallitus on esittänyt yhtiön omistajille eli osakaskunnille yhtiön lainajärjestelyjä siten, että kumpaankin edellä mainittuun yhtiön lainaan tulisi kolme lyhennysvapaata vuotta. Yhtiön hallituksen esitys sisältäen yhtiön talouslukuja on oheismateriaalina (ei-julkinen asiakirja, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 § kohta 20). Kummankin osakaskuntien takaaman lainan lyhennyksiä on hoidettu vuoden 2019 loppuun saakka lyhennyssuunnitelmien mukaisesti. Yhtiön käyttökate ja maksuvara nykyisellään eivät kuitenkaan riitä lainojen korkoihin ja vuosittaisiin lyhennyksiin lyhennyssuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi yhtiön tulisi varautua jonkin verran myös verkon täydennysrakentamiseen liittyviin investointeihin. Yhtiön liikevaihdon kasvu on vuositasolla ollut selvästi suurempaa kuin kulujen kasvu. Yhtiö on varsinaisen liiketoimintansa osalta kannattava. Pääomitus alkuperäiseen suureen verkkoinvestointiin on ollut liian pieni. Koska yhtiön liikevaihto kuitenkin on kasvu-uralla ja liiketoiminta kannattavaa, yhtiön hallitus on päättänyt esittää yhtiön lainojen hoitoon muutosta siten, että pankeilta haetaan kolmea lyhennysvapaa ta vuotta. Tällä yhtiö varmistaisi sekä tarvittavan panostus mahdollisuuden laajakaistaliittymien lisämyyntiin ja markkinointiin että investointikyvyn ja lainojen hoidon vuosiin 2025 ja 2026 asti, jolloin yhtiön lainoitus pitää uusia (nykyiset lainat ovat 10 vuoden mittaisia). Lainojen uusimisen yhteydessä on tavoitteena neuvotella lainojen lyhennysosuudet yhtiön silloista maksuvaraa vastaaviksi. Pankit ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä lainojen lyhennysvapaat vuodet, mutta edellytyksenä on kuitenkin omistajien eli vakuuden antajien suostumukset. Koska lainojen lyhennysvapaista vuosista investoinnin valmistumisen jälkeen ei ole sovittu lainakilpailutusten ja alkuperäisten lainatakausten käsittelyn yhteydessä, suostumusten antaminen saatetaan yhtiön osakaskuntien eli takausten antajien valtuustojen käsiteltäväksi kuntalain 14 §:ään perustuen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Porin kaupunki hyväksyy omalta osaltaan Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n sekä Länsi-Suomen Osuuspankista että Danske Bank Oyj:stä oleviin nykyisiin lainoihin kolme lyhennysvapaata vuotta osana lainajärjestelyjä lainojen takausehtojen pysyessä muilta osin ennallaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.3.2020 asiaa.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Porin kaupunki hyväksyy omalta osaltaan Pohjois-​Satakunnan Seutuverkko Oy:n sekä Länsi-​Suomen Osuuspankista että Danske Bank Oyj:stä oleviin nykyisiin lainoihin kolme lyhennysvapaata vuotta osana lainajärjestelyjä lainojen takausehtojen pysyessä muilta osin ennallaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Jouni Lampinen/Omistajaohjausyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet