Kaupunginvaltuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ruosniemen 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosa, pientaloalueen laajennus 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä)

PRIDno-2019-5970

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu pohjoisen kantakaupungin alueelle n. 3 km etäisyydelle kaupungin keskustasta (Kauppatori) koilliseen Ruosniemen 51., Toejoen 52. Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78., kaupunginosien pientaloalueiden väliin jääneille peltoalueille. Asemakaava-alueen pinta-ala on 44,4 ha, josta ensimmäisen asemakaavan osa-alue on 38,2 ha ja asemakaavamuutoksen osa-alue 6,2 ha.

Asemakaavalla on tarkoitus varmistaa Porin kantakaupungin yleiskaavan 2025 mukaisesti kehitettävän pohjoisen asumiskehän keskeisen laajentumisalueen tärkeiden pääväylien, Pohjoisväylän sekä Koillistuulentien ja Pappilanpuistikon puuttuvat osat. Lisäksi asemakaavalla linjataan Lotskerin kaupunginosassa lisäuoman jatko-osuus. Asemakaavalla toteutetaan Ruosniemen suunnasta tapahtuvan pientalovaltaisen asuinalueen täydentämisen ensimmäinen vaihe, jonka osana määritellään Tuulikyläntien eteläpuolelle ja Papurikonpuistosta länteen sijoittuvan uuden asuinalueen korttelirakenne ja katuverkko.

Maa-alue on kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta kahta yksityisen omistamaa Tuulikyläntien varrella sijaitsevaa pinta-alaltaan n. 3000 m2 kokoista rakennettua rekisteritilaa (609-437-9-82 ja 609-437-9-69).

Asemakaavahankkeen alkuperäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli vireilletulon yhteydessä asetettu nähtäville 9.-27.6.2016. Tämä ensimmäinen nähtävillä ollut asemakaavaluonnos oli aluerajaukseltaan laajempi ja kaavalliselta ratkaisultaankin erilainen kuin siitä päivitetty versio, joka oli nähtävillä tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 20.9.-19.10.2018.   

Päivitetystä kaavaluonnoksesta on saatu 2018 syksyn aikana luonnosvaiheen lausuntopyyntöihin vastauksia Caruna Oy:ltä, Pori Energian energiayksiköltä ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Lisäksi luonnoksen kehittämisvaiheessa on konsultoitu Pori Energia Sähköverkot Oy:n ja Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikön ja ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksikön asiantuntijoita. Varsinaisia mielipiteitä ensimmäisen kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä on saatu kirjallisessa muodossa yhdeltä kaava-alueen maanomistajalta, jonka kanssa Porin kaupunki myöhemmin on tehnyt maanvaihtosopimuksen 2019 marraskuussa. Päivitetyn luonnoksen jatkokehittämisen aikana kahden jäljelle jääneen yksityisen maanomistajan kanssa kaupunkisuunnittelu on käynyt keskustelua omistamansa maa-alueen tulevasta maankäytöstä, jonka perusteella ei heidän kanssa maankäyttösopimuksen laatimiselle ollut tarvetta. 

 

Ehdotusta varten jatkokehitetyssä asemakaavaluonnoksessa on huomioitu paitsi viranomaisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saatuja luonnosvaiheen kommentteja myös Rambollin selvityksiä asemakaavan suunnittelualueella esiintyvistä sulfidimaista ja niiden vaikutuksista alueen rakentamiseen.  

Asemakaavaehdotuksen rakenne perustuu Pohjoisen kantakaupungin liikenneyhteyksien parantamisen kannalta merkittävän Pohjoisväylän täydennysosan ja sitä pohjois-eteläsuuntaisesti risteävän Pappilanpuistikon ja Koillistuulentien jatkeiden linjaukseen ja niiden suhteeseen lisäuoman aluevarauksen Lotskerin suunnasta jatkettaviin osiin.  Pohjoisväylän ja Koillistuulentien jatko-osuuksien ja Tuulikyläntien välinen n. 17 ha kokoinen neliömäinen alue osoitetaan asuinkortteleiden käyttöön. Tämä asemakaavalla muodostettava Tuulikylän ja Ruosniemen kaupunginosiin jakautuva asuinalue sisältää 31 547 k-m2 uutta kerrosalaa uudisrakentamiselle. Alueen asuinkorttelista kuusi on osoitettu erillispientalojen (AO-116) ja kolme ja rivitalojen (AR-19) rakentamista varten. Liikenneympyrän kylkeen on osoitettu asuin- ja palvelurakennusten monikäyttöinen kortteli (APL-4). Lisäksi aluetta täydentää Tuulikyläntien varteen kahden rakennetun kiinteistön yhteyteen muodostettu asumista- ja pienyritystoimintaa (ATY-8) sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuustoimintaa (TY-18) varten osoitettu käyttötarkoitukseltaan jaettu korttelikaistale.    

Lotskerin kaupunginosaan Pohjoisväylän jatkeen ja lisäuoman aluevarauksen väliin on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-86), jolle on mahdollista sijoittaa 4636 k-m2 määräisesti uudisrakentamista. Liikenneympyrän ja lisäuoman aluevarauksen väliin jäävälle saarekkeelle on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialue (KL-15), jonka rakennusoikeuden (6561 k-m2) käyttöä rajoitetaan vähittäiskaupan tilojen osalta 3000 k-m2:iin.

Asemakaavalla määritellyt pääliikenneväylät ja niiden toteuttaminen pyöräilyväylineen liittyvät keskeisesti asemakaavoitettavan alueen Pohjoisväylän eteläpuolelle tapahtuvan laajentamisen seuraavaan vaiheeseen, jonne tämän hetkisten arvioiden mukaan Pohjois-Porin monitoimitalon tontin sijoittaminen yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta parhaiten soveltuu.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineoston liiteasiakirjoina

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Ruosniemen 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosien pientaloalueiden laajennuksen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä) päivätty 7.1.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiayksikön, Pori Energia Sähköverkot Oy:n,  DNA Oy:n, Caruna Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 (§ 7) asettaa Ruosniemen 51.,​ Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosien pientaloalueiden laajennuksen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä) päivätty 7.1.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen,​ Porin Veden,​ Pori Energia Oy Energiayksikön,​ Pori Energia Sähköverkot Oy:n,​  DNA Oy:n,​ Caruna Oy:n,​ Varsinais-Suomen ELY-​keskuksen,​ ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot,​ jonka jälkeen asia viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Infrajohtamisen lausunto:

"Tekninen toimiala on ollut aktiivisesti mukana asemakaavan valmistelussa.

Pohjoisväylän pohjoispuolelle merkitty viheralue, jonne istutetaan tiheä reunavyöhyke puilla ja pensailla, tulisi olla vähintään 40 m leveä, jotta se muodostaisi riittävän suojavyöhykkeen uuden asuntoalueen ja katualueen välille. Kaavassa on osoitettu puurivi tontin istutettavalle alueelle viheralueen reunaan. Jos suojaviheraluetta laajennetaan, puurivimerkintä tonttien laidassa ei ole tarpeellinen.

Suojavyöhykkeen tulee jatkua 40 m leveänä koko Pohjoisväylän matkalla, jos on oletettavaa, että vielä asemakaavoittamattomalle osuudelle osoitetaan asumista.

Alueen hulevesien hallinnasta tullaan laatimaan erillinen hulevesiselvitys, jossa määritellään tarkemmin ojien ja hulevesien viivytysrakenteiden sijainti ja koko. Hulevesipainanteet ja viivytysaltaat tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu asutukselle haittaa.

Kaava-alue on kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta alueen pohjoisreunassa sijaitsevaa kahta rakennettua kiinteistöä. Asemakaavasta ei aiheudu yksityisille maanomistajille sellaista merkittävää arvonnousua, että maanomistajat olisivat velvollisia osallistumaan maankäyttö- ja rakennuslain ja kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungille aiheutuviin asemakaavan toteuttamiskustannuksiin."

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon asemakaavan muutoksesta 609 1653.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020 asettaa Ruosniemen 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosien pientaloalueiden laajennuksen 1. asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 609 1653 (Pohjoisväylä) nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiayksikön, Pori Energia Sähköverkot Oy:n,  DNA Oy:n, Caruna Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalta kommentoitiin kaavaluonnosta joukkoliikenneyhteyksien sekä puisto- ja viheralueiden näkökulmasta. Niukkoihin VP/VL-alueisiin ehdotettiin lisäyksiä Koillistuulentiehen ja Pohjoisväylään rajoittuville AR-alueille sekä ATY-8 alueelle niiltä osin kuin se ei ole rakentunut.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa asemakaavan muutosehdotuksesta 609 1653 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan toteutukselle tuo haasteita alueen maaperässä esiintyvät happamat sulfaattimaat sekä vielä hapettumattomat sulfidimaat. 

Kaavaehdotuksessa on myönteistä suunnittelualueen - pääosin viljeltyä peltoa/ihmisen muokkaamaa ympäristöä – luonnosvaiheessa esitettyä laajemmat yhtenäiset puisto- ja viheraluevaraukset. Rakennusten sijoittelun tonteilla tulee mahdollistaa aurinkoenergian (lappeiden suunta) ja maalämmön (maalämpökaivojen suojaetäisyydet) hyödyntäminen.  

Koko Ruosniemen ja Lotskerin sekä Tuulikylän ja Toejoen pientaloalueiden väliin sijoittuva rakentamaton peltoalue on suunniteltu kaavoitettavan pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Sekä tässä asemakaavaehdotuksessa että tulevissa suunnittelukohteissa olisi suotavaa varata alue tai alueita, joissa mahdollistetaan ja kannustetaan rakentamaan mahdollisimman hiilineutraalilla tavalla huomioiden sekä rakennusmateriaalit että energia.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Valmistelija

Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 23.1.-21.2.2020 ja siihen tuli yksi muistutus ja DNA Oy:tä lukuun ottamatta kaikki muut lausuntopyynnön on saatu viranomaiset antoivat lausuntonsa.

Asemakaavan kaavakarttaan ja selostukseen 14.4.2020 päiväyksellä tehdyt muutokset perustuvat pääosin ehdotuksesta saatuun muistutukseen ja Teknisen lautakunnan lausuntoon. Lisäksi asemakaavaan on tehty vähäisiä tarkistuksia kaava-alueen ulkorajaan ja korttelirajoihin KL-15 ja ATY -kortteleiden osalta Pappilanpuistikon, Koillistuulentien ja Köökinmutkan katualueiden kohdalla.  Asemakaavamääräyksiin tehdyt vähäiset muutokset on tehty merkintöjen yhtenäistämisen tarkoituksella autopaikkamääräyksiin ja hulevesien hallintaan liittyen.  Kaavamerkinnän teknisluonteisiin korjauksiin lukeutuu Lotskerin kaupunginosan korttelin 70 korttelin käyttötarkoitusmerkinnän indeksin muuttaminen (KL-87). Hyväksymiskäsittelyä varten valmisteltuun asemakaavaan tehdyt muutokset eivät edellytä asettaa kaava-aineisto uudestaan nähtävillä. Muutosten seurauksena korttelialueiden yhteen laskettu pinta-ala pieneni 3 %:lla 14,2 ha;n kokoon ja rakennettavan kerrosalan määrä laski 1500 k-m2:llä.

Kaavaehdotukseen muistutuksen jättäneen kiinteistön 609-437-9-69 omistajan kanssa kaupunkisuunnittelu järjesti tapaamisen, jossa sovittiin muistutuksen aiheen ratkaisusta. Tämän johdosta asemakaavassa Tuulikylän kaupunginosan korttelin 29 koko matkalla Tuulikyläntietä poistettiin liittymäkieltomerkintä mahdollistaen muistuttajan kiinteistölle sijoittaa asemakaavan toteutuksen yhteydessä uusi liittymä välittömästi nykyisen liittymäkohdan viereen.    

Lausunnoissaan Pori Energia Oy, Pori Energia Sähköverkot Oy, Porin Vesi, Satakunnan pelastuslaitos sekä Varsinais-​Suomen ELY-​keskus totesivat, ettei heillä ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.  Caruna Oy:n lausunnossa muistutettiin yrityksen soveltamista yleisistä käytännöistä liittyen risteämälausunnon ja siirtokustannusten jaon asiaan.

Porin kaupungin​ ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakunnan lausunnossa esitettiin yleisluontoisempi kannanotto siihen voisiko mahdollistaa asemakaavoituksen keinoin rakentamaan mahdollisimman hiilineutraalilla tavalla. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että lausunnossa esitetty hiilineutraaliuden edistämisen ajatus vaatii riittävän aikaisessa vaiheessa käynnistyvää poikkihallinnollista valmistelua, jossa on tutkittava maankäytön ohjauksen rinnalla myös muut keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.  Asemakaavan havainnekuva osoittaa, että korttelijaon mitoitus antaa laajasti mahdollisuuksia asuinrakennusten erilaisille sijoittamismalleille aurinkoenergian parhaan mahdollisen hyödyntämistä varten.

Teknisen lautakunnan lausunnossa todetaan, että Pohjoisväylän varrelle osoitetun liikennemelun torjuntaa palvelevan istutettavan suojaviheralueen leveyden tulisi olla vähintään 40 m. Lausunnon mukaan ”hulevesipainanteet ja viivytysaltaat tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu asutukselle haittaa”. Lisäksi lautakunnan lausunnossa todetaan, että alueen hulevesien hallinnasta tullaan laatimaan erillinen hulevesiselvitys.

Kaupunkisuunnittelu on teknisen lautakunnan lausunnon perusteella muuttanut VP-alueiden mitoitusta Pohjoisväylän varrella ja Ruosniemen kaupunginosan korttelin 184 rajoilla.

Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ja muistutus ovat nähtävissä kaavan asiakirjoissa ja kaupunkisuunnittelun yksityiskohtaisemmat vastineet muistutukseen ja lausuntoihin on kirjattu selostuksen kohtaan 4.3.3.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Ruosniemen 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosien pientaloalueiden laajennuksen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä) päivätty 7.1.2020, muutettu 14.4.2020, hyväksytään.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 20.4.2020.

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitetty liitteiksi hyväksymisvaiheen asemakaavakartta sekä hyväksymisvaiheen asemakaavaselostus.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää,​ että Ruosniemen 51.,​ Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosien pientaloalueiden laajennuksen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä) päivätty 7.1.2020,​ muutettu 14.4.2020,​ hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, Caruna Oy, muistuttaja, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Kirjaamo/Elina Tasku

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet