Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Asemakaavan muutokseen 609 1717 liittyvä maankäyttösopimus, Satakunnan Osuuskauppa

PRIDno-2019-3519

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Satakunnan Osuuskauppa omistaa tontin Mikkola 609-46-7-8, joka voimassa olevan asemakaavan mukaan kuuluu liikerakennusten kortteliin (KM-1). Asemakaavan muutosehdotuksen 609 1717 mukaan tontin rakennusoikeus nousee 33.514 k-m²:stä 44.500 k-m²:iin. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, minkä perusteella maanomistajalla on velvollisuus osallistua kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, joita laskettaessa otetaan huomioon myös kaavan toteuttamiseksi ennalta suoritetuista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. Osuuskunnan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisin periaattein.

Maankäyttösopimusta koskevien neuvottelun pohjaksi kaupunki on hankkinut Catella Property Oy:ltä arvion asemakaavan muutosehdotuksen tuottamasta maapohjan arvonnoususta maanomistajalle. Maapohjan arvo nousee rakennusoikeuden lisääntymisen vuoksi, arvion mukaan yhteensä 1.500.000 euroa. Otettaessa huomioon osa tontilla sijaitsevan voimalinjan siirtokustannuksista, osuuskunnan kanssa on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että osuuskunta suorittaa kaupungille 450.000 euron korvauksen. Korvaus maksetaan kuukauden kuluttua kaavamuutoksen lainvoimaiseksi tulosta. Korvaus on 50 prosenttia lasketusta arvonnoususta.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 käsittelyn yhteydessä, että Satakunnan Osuuskaupan kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimintasäännön mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää edelleen, että Satakunnan Osuuskaupan kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.8.2019.

Asian aikaisempi käsittely ja esittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallituksen päättää asemakaavan muutoksen 609 1717 käsittelyn yhteydessä, että Satakunnan Osuuskaupan kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Kaupunginhallitus esittää edelleen, että Satakunnan Osuuskaupan kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa käsittelyä asiakohdasta § 506.

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen, Satu Hatanpää, Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, hallintoneuvoston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa), Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, edustajiston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa) ja Raisa Ranta (yhteisöjäävi, edustajiston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa) poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Esa J. Wahlman.

Mika Tuovinen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 13.07.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 14.10.2019. Asian aikaisempi esittely ja käsittely ovat luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää asemakaavan muutoksen 609 1717 käsittelyn yhteydessä, että Satakunnan Osuuskaupan kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan Osuuskauppa, infrajohtaminen/maapolitiikka (Anttila, Pikkusaari)

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet