Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Asemakaavan muutokseen 609 1717 liittyvä maankäyttösopimus, Kiinteistö Oy Mattleena

PRIDno-2019-3520

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Mattleena omistaa korttelin Mikkola 609-46-8, joka on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-17). Asemakaavan muutosehdotuksen 609 1717 mukaan korttelin pinta-ala nousee noin 1.421 m²:ä ja rakennusoikeus 6.236 k-m²:stä 6.663 k-m²:iin. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle hyötyä, minkä perusteella maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus. Korttelin osasta tehdään erillinen kauppa voimassa olevan hinnoittelun mukaisella hinnalla.

Asemakaavamuutoksessa osoitettavan korttelin laajentumisen vuoksi korttelin itäpuolella sijaitseva kevytväylä osoitetaan kaavassa nykyistä idemmäksi. Kevytväylän siirto mahdollistaa korttelin laajentumisen, joten maanomistajan kanssa on neuvotteluissa päästy yhteisymmärrykseen siirrosta aiheutuvien kustannuksien korvaamiseksi.  Kevytväylän siirrosta aiheutuu kaupungille 37.700 euron kustannukset, minkä määrän maanomistaja maksaa korvauksena kaupungille. Korvaus maksetaan kuukauden kuluttua asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 käsittelyn yhteydessä, että Kiinteistö Oy Mattleenan kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimintasäännön mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää edelleen, että Kiinteistö Oy Mattleenan kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.8.2019.

Asian aikaisempi käsittely ja esittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asemakaavan muutoksen 609 1717 käsittelyn yhteydessä, että Kiinteistö Oy Mattleenan kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Kaupunginhallitus esittää edelleen, että Kiinteistö Oy Mattleenan kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1717 yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen, Satu Hatanpää, Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, hallintoneuvoston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa), Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, edustajiston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa) ja Raisa Ranta (yhteisöjäävi, edustajiston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Esa J. Wahlman.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 14.10.2019. Asian esittely ja aikaisempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää asemakaavan muutoksen 609 1717 käsittelyn yhteydessä, että Kiinteistö Oy Mattleenan kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maanomistaja, infrajohtaminen/maapolitiikka (Anttila, Pikkusaari)

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet