Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Korjaus Lavian kunnalta Porin kaupungille siirtyneiden kiinteistöjen järjestelyyn, YH-Asunnot Oy

PRIDno-2019-3960

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Lavian kuntaliitoksen jälkeen kaupunginvaltuusto on 15.6.2015 (§ 67) päättänyt sijoittaa osan Lavian kunnalta kuntaliitoksessa tulleita kiinteistöjä ja huoneistoja Porin YH-Asunnot Oy:öön. Siirto on tehty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ns. SVOP-sijoituksena. Sopimus SVOP-sijoituksesta on allekirjoitettu 30. syyskuuta 2015. Yhtenä sijoituskohteena on ollut osoitteessa Teollisuustie 9 sijaitseva viiden huoneiston rivitalo. Rivitalo sijaitsee tilalla Takamaa I 413-412-6-411. Sijoitussopimuksessa ja sen liitekartassa määräala, jolla rivitalo sijaitsee, on yksilöity virheellisesti. Virheellinen yksilöinti on johtanut muun muassa virheellisiin lainhuutoihin. Virhe tulee korjata vastaamaan sopimuksessa tarkoitettua.

Vuonna 2015 allekirjoitetun sopimuksen mukaan määräala, jolla rivitalo sijaitsee, on pinta-alaltaan noin 7.345 m²:n suuruinen alue, joka on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi. Kyseisen määräalan oikea osoite on Teollisuustie 8 ja sillä sijaitsee teollisuushalli. Sijoitussopimuksen mukainen viiden huoneiston rivitalo sijaitsee tosiasiassa noin 2.121 m²:n suuruisella määräalalla, joka voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tämän määräalan osoite on Teollisuustie 9. Sopimus tulee korjata vastaamaan tosiasiallista tilannetta.

Länsi-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy:n tekemän arvion pohjalta rivitalokiinteistön arvoksi on sopimuksessa katsottu 72.000 euroa. Sopimukseen nyt tehtävä korjaus ei vaikuta kohteen arvoon, sillä arvio on tehty oikeiden tietojen perusteella.

Porin YH-Asunnot Oy on laadituttanut oheisen sopimusluonnoksen sopimuksen korjaamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Porin kaupungin ja Porin YH-Asunnot Oy:n väliseen SVOP-sijoitussopimukseen tehdään oheisen sopimusluonnoksen mukainen korjaus ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 3.9.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Porin kaupungin ja Porin YH-Asunnot Oy:n väliseen SVOP-sijoitussopimukseen tehdään oheisen sopimusluonnoksen mukainen korjaus ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Esa Wahlman, Petri Huru

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja, Porin YH-Asunnot Oy) ja Petri Huru (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen, Porin YH-Asunnot Oy) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Arja Laulainen poistui kokouksesta klo 15.05 asian käsittelyn jälkeen.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 30.9.2019. Asian esittely ja aiempi  käsittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Porin kaupungin ja Porin YH-Asunnot Oy:n väliseen SVOP-sijoitussopimukseen tehdään oheisen sopimusluonnoksen mukainen korjaus ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

 Asianosainen, Tekninen lautakunta, Infrajohtaminen/maapolitiikka (Huttu, Pikkusaari, Anttila, Valkonen, Puputti, Laine)

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet