Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Mikkolan (46.) kaupunginosan kortteleita 6,7 (osa) ja 8 sekä katu-, liikenne- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos 609 1717

PRIDno-2019-2583

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 12.6.2019 KA-44

Suunnittelualue sijoittuu Mikkolan kaupunginosaan Ulvilantien lounaispuolelle, noin 4 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 29,6 ha. Asemakaavamuutos laaditaan Satakunnan Osuuskaupan 9.5.2018 päivätyn hakemuksen johdosta.

Suunnittelualuetta halkovien voimajohtolinjojen siirtäminen pois tonttialueelta mahdollistaa olemassa olevan rakennusoikeuden hyödyntämisen lisärakentamiseen ja alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Asemakaavan muuttamisen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakennusoikeuden lisäämiseksi suunnittelualueella. Alueen kehittämisessä varaudutaan pysäköinnin uudelleenjärjestelyihin joko maan alle tai toiseen kerrokseen rakennettavalla pysäköintilaitoksella.

Prisman tontilla on rakennusoikeutta tällä hetkellä 33514 kam2, josta on rakennettu 26029 kam2.

Rakennusoikeutta on jäljellä 7485 kam2. Kaavamuutoksessa haetaan lisärakennusoikeutta 10986 kam2siten, että tontin kokonaisrakennusoikeus olisi 44500 kam2.

Mikkola on hyvin saavutettavissa Porin ja Porin kaupallisen vaikutusalueen eri osista. Tilaa vievän kaupan alueen sijoittumiskriteereistä eräs tärkeimmistä on hyvä liikennesijainti, joka toteutuu Mikkolassa. Mikkolan alue on seudullisesti hyvin saavutettavissa ja sen näkyvyys ympäröiville teille on hyvä. Mikkolan alue on myös hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä.

Toteutuessaan hanke vähentäisi porilaisten tarvetta asioida Porin ulkopuolisissa keskuksissa. Lisäksi hankkeet parantaisivat Mikkolan alueella asuvien palveluiden saavutettavuutta.

Satakunnan Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen alueeksi (KM).

Suunnitelman tavoitteena on alueen toiminnallinen kehittäminen ja kaupunkikuvan parantaminen.

Voimajohtolinjojen siirrosta on laadittu suunnitelma yhteistyössä Pori Energian ja Caruna Oy kanssa. Pori Energian ja Caruna Oy:n voimajohtolinjoja yhdistetään suunnitelmissa samoihin pylväisiin aluevarauksien minimoimiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 30.8.-12.9.2018.  Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 29.11.-12.12.2018

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin naapurikiinteistöltä yksi mielipide, jossa kritisoitiin voimajohtolinjan siirtoa uuteen paikkaan. Kaupunkisuunnittelun ja naapurikiinteistön omistajan välisissä neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen voimajohtolinja siirron eduista.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheen lausunnot Väylävirastolta, Satakuntaliitolta, Varsinais- Suomen ELY-keskukselta, Finavialta, Caruna Oy:ltä, Trafilta, DNA Oy:ltä, Pori Energia Energiapalvelu-yksiköltä ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluita. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin (liite: 609 1717 asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen palauteraportti).

Luonnosvaiheen lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty tarkennuksia palauteraportin mukaisesti. Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualueelta on laadittu kaupallinen selvitys (liite, Mikkolan kaavahankkeiden kaupallinen selvitys, FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy 2019).

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Mikkolan 46. kaupunginosan kortteleita 6, 7(osa) ja 8 sekä katu,-liikenne-  ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen 609 1717, päivätty 12.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Väyläviraston, Finavia Oyj:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton,  Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta Satakunnan Osuuskaupalta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 7500 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 3750 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino, Raisa Ranta, Satu Hatanpää, Mirva Heino, Sinikka Alenius

Kokouskäsittely

Kokouksesta poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi seuraavat henkilöt: Oili Heino (yhteistöjäävi, Satakunnan Osuuskaupan edustajisto), Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan Osuuskaupuan edustajisto), Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Satakunnan Osuuskaupan edustajisto), Mirva Heino (Satakunnan Osuuskaupan edustajisto) ja Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Satakunnan Osuuskaupan edustajisto).

Päätettiin valita tämän asian käsittelyn ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Kantola.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.6.2019 päättänyt asettaa Mikkolan 46. kaupunginosan kortteleita 6, 7 (osa) ja 8 sekä katu,-liikenne-  ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen 609 1717, päivätty 12.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Väyläviraston, Finavia Oyj:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Infrajohtamisen lausunto:

Liikennesuunnittelu on suorittanut alueella liikenteellisen toimivuustarkastelun kaavan luonnosvaiheessa. Raportin mukaan kaavamuutoksella suunniteltu Satakunnan Osuuskaupan hanke ei aiheuta sellaista lisäystä liikennemäärissä, että sillä olisi merkittävää vaikutusta liikenteen sujuvuuteen.

Kaavamuutoksella aiheutuu Satakunnan Osuuskaupalle tontin Mikkola 609-46-7-8 omistajana merkittävää hyötyä. Osuuskaupan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus, joka esitetään käsiteltäväksi eri asiana. Kaavamuutoksesta aiheutuu hyötyä myös korttelin Mikkola 609-46-8 omistajalle, Kiinteistö Oy Mattleenalle. Yhtiön kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus, jolla yhtiö korvaa korttelin laajentumisen mahdollistavasta kevytväylän siirrosta aiheutuvat kustannukset. Hankkeen toteuttamisaikatauluista riippuen kevytväylän siirto on mahdollista toteuttaa vuoden sisällä kaava lainvoimaistumisesta. Sopimus esitetään käsiteltäväksi eri asiana.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon asemakaavan muutoksesta 609 1717.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.6.2019 päättänyt asettaa Mikkolan 46. kaupunginosan kortteleita 6, 7 (osa) ja 8 sekä katu,-liikenne-  ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen 609 1717, päivätty 12.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Väyläviraston, Finavia Oyj:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan luonnosvaiheen kommentissa todettiin, että alustavissa yleissuunnitelmakuvissa Prisman tontilla pysäköintiä on esitetty kellari/katto ja maataso/katto – vaihtoehtoina. Hulevesien hallinta, järjestelmän toimivuus ja riittävyys (esim. pintamateriaalien läpäisevyys) alueella tulee varmistaa kaavamääräyksellä. Kaupunkisuunnittelu totesi vastineeessa, että se on arvioinut yhdessä Porin Veden ja teknisen toimialan tulvasuojelusta vastaavan yksikön kanssa suunnittelualueen hulevesien hallintaa kaavamuutoksen laadinnan aikana. Kaavamuutoksen vaikutukset suunnittelualueen hulevesien määrään ovat pienet, koska pinnoitetut piha-alueet/kattopinta-alueet pysyvät pitkälti saman suuruisina. Suunnittelualueen hulevesien säätelyä varten on rakennettu vuoden 2007 sadevesitulvan jälkeen (vuonna 2008) mittava hulevesitulvarakenne, joka on Ulvilantien /VT 11 liittymän viheralueella.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa asemakaavan muutoksesta 609 1717 seuraavan lausunnon:

Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan luonnosvaiheen lausunnossa kiinnitettiin huomiota alueen hulevesien hallintaan. Asiaa on arvioitu kaavamuutoksen laadinnan aikana.

Kaupallinen rakentaminen on kaupunkikuvallisesti merkittävää rakentamista. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että kaavamääräyksiin sisältyisi myös julkisivuun ja kaupunkikuvaan vaikuttavaa ohjeistusta.  

Kaavan yleisten määräysten mukaa alueen viherrakentamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikkolankaarelle VT 11:n suuntaisesti on merkitty säilytettävä/istutettava puurivi. Lautakunta näkee hyväksi, että runkopuiden istutusvelvollisuutta lisätään liikerakennusten korttelialueiden muillekin sivuille paitsi viihtyisyyden, myös liiketilarakennusten rajausten selkeyttämiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 13.9.2019 KA-66

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä  18.4.-17.5.2019.

Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydettiin Väyläviraston, Finavia Oyj:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton,  Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot.

Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin (liite: Asemakaavan muutos 609 1717, ehdotusvaiheen palauteraportti). Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina. Lausuntojen pohjalta asemakaavamuutoksen ehdotukseen 609 1717 ei tehty muutoksia.

Asemakaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Mikkolan 46. kaupunginosan kortteleita 6, 7 (osa) ja 8 sekä katu, -liikenne- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos 609 1717, päivätty 12.6.2019 hyväksytään.

Kaavamuutoksen hakijalta Satakunnan Osuuskaupalta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 7500 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 3750 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Diana Bergroth-Lampinen, Satu Hatanpää, Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, hallintoneuvoston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa), Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, edustajiston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa) ja Raisa Ranta (yhteisöjäävi, edustajiston jäsen, Satakunnan Osuuskauppa) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Satu Hatanpään sijaan kokoukseen saapui Mika Tuovinen klo 13.05.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Esa J. Wahlman.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessan 30.9.2019. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Mikkolan 46. kaupunginosan kortteleita 6, 7 (osa) ja 8 sekä katu, -liikenne- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos 609 1717, päivätty 12.6.2019 hyväksytään.

Kaavamuutoksen hakijalta, Satakunnan Osuuskaupalta, peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 7500 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 3750 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupungingeodeetti, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, Kaupunkisuunnittelu, Satakunnan Osuuskauppa

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet