Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Päärnäinen 6. kaupunginosan korttelia 28 ja katualueen osaa koskeva asemakaavan muutos 609 1716 (Tuomarinkulma)

PRIDno-2019-1096

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 18.6.2019 KA-46

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva Porin kuudennen puukaupunginosan kortteli 28 sijaitsee Maantiekadunsillan vieressä Wahlroosinpuiston eteläpuolella. Yhteensä pinta-alaltaan 0,29 ha kokoiseen asemakaavan muutosalueeseen sisältyy myös kortteliin 28 rajautuva ajantasa-asemakaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi osoitettu osuus Tuomarinkadusta.

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on luoda edellytykset sisällöltään muuttuvalle korttelikokonaisuudelle puukaupunkialueella, joka on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009/ Porin VI. kaupunginosa). 

Asemakaavamuutos on luonteeltaan korttelin 28 nykytilanteen toteava. Asemakaavamuutoksen kohteena oleva kortteli 28 muodostuu tonteista 609-6-28-1 ja 609-6-28-2. Asemakaavan muutosalueella on voimassa asemakaava 609 1548, joka tuli lainvoimaiseksi 5.1.2012. Voimassa olevan asemakaavan rakennettua kulttuuriympäristöä koskevia määräyksiä on siirretty kaavamuutoskohteeseen soveltuvin osin. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tonttien yhdistäminen sekä yhdenmukaistetaan määräyksiä korttelikokonaisuudelle ja parannetaan edellytyksiä senioriasumiseen keskittyvien palvelujen kehittämiselle. Asuinkorttelin tonttien nykyiset käyttötarkoitukset (A-24/s ja A-25) muutetaan asuin- ja palvelurakennusten korttelialueeksi (APL-3/ s). Kaavamuutosalueen yleistä pysäköintialuetta koskeva käyttötarkoitusmääräys (LP) muutetaan siten, että alueen autopaikoista enintään 50 % voidaan osoittaa korttelin 28 käyttöä varten (LP-2).

Asemakaavamuutoksella nykyisen tontin 1 kohdalla olevaa rakennusalaa on levennetty korttelin sisäosaan päin viime vuonna toteutuneen uudisrakennuksen mukaisesti. Tähän rakennusalaan osoitettu uusi rakennusoikeus (1750 k-m2) tuo lisää rakennusoikeutta tontille 290 k-m2, sallittu kerrosluku (III) kuitenkin pysyy muuttumattomana. Tontilla 2 sijaitsevan suojellun rakennuksen (sr-40) osalta ei suojelua koskevaa määräystä eikä rakennusoikeuden määrääkään ollut syytä muuttaa. Suojellun rakennuksen kohdalle merkitty rakennusoikeuden määrä tarkistettiin nykytilannetta vastaavaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos ovat olleet nähtävillä 7.6. – 6.7.2018. Vireille tulosta ja luonnosvaiheen nähtävillä olosta kuulutettiin sanomalehdissä Satakunnan Kansa ja Satakunnan Viikko sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituksen vireille tulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos postitettiin osallisille.  

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei tullut yhtään mielipidettä.

Kaavaluonnoksesta on saatu luonnosvaiheen lausuntopyyntöihin vastauksia DNA Oyj:ltä, Pori Energian energiayksiköllä, Satakunnan Museolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. DNA Oyj:llä ja Pori Energian Energiayksiköllä ei ollut huomauttamista asemakaavaluonnoksen sisältöön. Varsinais-Suomen ELY-keskus totesi vastauksessaan, että ei ole tarvetta lausunnon antamiselle kaavaluonnoksesta ja samalla huomauttaa kaavamuutoksen olevan luonteeltaan nykytilaa toteava. Lausuntopyyntöön annetussa vastauksessaan Satakunnan Museo toteaa, että asemakaavaluonnos noudattaa soveltuvin osin alueella voimassa olevaa suojelukaavaa.  

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Asemakaavan muutosalueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.  

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen, päivätty 17.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Satakunnan Museon, Porin Veden, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta As Oy Porin Trekolilta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 5000 euroa, josta luonnosvaiheessa on laskutettu 2500 euroa. Lisäksi kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 1000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.6.2019 päättänyt asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1716, päivätty 17.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Satakunnan Museon, Porin Veden, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Infrajohtamisen lausunto:

Asemakaavan muutoksen sisällöstä ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon asemakaavan muutoksesta 609 1716.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.6.2019 päättänyt asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1716, päivätty 17.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Satakunnan Museon, Porin Veden, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialalla ei ole ollut huomautettavaa asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä muutosluonnoksesta.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa asemakaavan muutosehdotuksesta 609 1716 seuraavan lausunnon:

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 10.9.2019 KA-63

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä 4.7.-15.8.2019. Asemakaavan muutosehdotuksesta oli pyydetty lausunnot Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakunnan Museolta, Porin Vedeltä, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta sekä tekniseltä lautakunnalta. Lausunnonantajilla ei ollut asemakaavan muutosehdotuksesta huomautettavaa.

Asemakaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta.

Asemakaavaehdotuksen selostukseen on lisätty käsittelypäivämäärät sekä vuorovaikutusta ja viranomaisyhteistyötä koskeviin kohtiin (4.3.3. ja 4.3.4.) ehdotusvaiheen palautteiden tulokset. Lisäksi Satakunnan Museon lausunnossa olleen kommentin pohjalta selostuksen suunnittelutilannetta koskevaan osuuteen (3.2.1.) lisättiin tieto, että maakuntahallituksen 17.5.2019 hyväksyneessä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:ssa Porin 6. kaupunginosa on osoitettu nykyisen statuksensa mukaisesti valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä.

Kaavakarttaan ei tehty muutosta paitsi lisättiin käsittelypäivämäärät.

Tekninen toimiala hoitaa toimenpiteet, jotka vaaditaan korttelin 28 autopaikkojen osoittamiseksi LP-2 alueelle.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia 28 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavan muutos 609 1716 päivätty 17.6.2019, tarkistettu 10.9.2019 ja tonttijako 8363, hyväksytään.

Kaavamuutoksen hakijalta As Oy Porin Trekolilta peritään kaavan laatimis-​ ja käsittelykuluja 5000 euroa,​ josta luonnosvaiheessa on laskutettu 2500 euroa. Lisäksi kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 1000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia 28 ja yleistä pysäköintialuetta koskevaa asemakaavan muutosta 609 1716 päivätty 17.6.2019 kokouksessaan 16.9.2019.

Asian käsittely ja esittelyt ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia 28 ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1716 päivätty 17.6.2019, tarkistettu 10.9.2019 ja tonttijaon 8363.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.9.2019 § 105 palauttanut Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1716 valmisteltavaksi maankäyttösopimuksen tarpeen arvioimiseksi.

Asiassa on pyydetty teknisen toimialan lausuntoa. Tonttipäällikkö Elisa Laine on todennut lausuntonaan seuraavaa:

"Kaupunginhallitus on 24.6.2019 päättänyt asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1716 nähtäväksi ja pyytänyt siitä mm. teknisen lautakunnan lausunnon.

Kaavaselostuksessa on todettu, että asemakaavamuutos on luonteeltaan korttelin 28 nykytilanteen toteava. Asemakaavan muutoksella yhdenmukaistetaan määräyksiä koko korttelikokonaisuudelle ja parannetaan edellytyksiä senioriasumiseen keskittyvien palvelujen kehittämiselle.

Teknisen toimialan infrajohtamisen yksikkö vastaa maankäyttösopimusneuvotteluista. Infrajohtamisen valmistelema lausunto Päärnäisten asemakaavan 609 1716 osalta on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa 6.8.2019. Tekninen lautakunta on hyväksynyt Infrajohtamisen lausunnon: ”Asemakaavan muutoksen sisällöstä ei ole huomautettavaa.”

Infrajohtamisen lausunto merkitsee sitä, ettei tarvetta maankäyttösopimukselle ole. Maankäyttösopimusten laatiminen on linjattu Porin kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa, jonka kohdassa 3.3 on todettu maankäyttösopimuksista mm. seuraavaa:

”Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen maankäytön muuttamiseen liittyvistä tavoitteista ja näiden muutosten toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä velvoitteista.”

”Tilanteet, joissa maankäyttösopimuksia tehdään, ovat yksilöllisiä. Kaavamaisella sopimusmallilla ei ole niissä käyttöä. Voidaan kuitenkin luetella aihealueita, jotka ovat sopimuksen kohteena toistuvasti:

– yleisiksi alueiksi tulevien maiden saaminen kaupungille

– tontinosien vaihdot

– rasitteet

– kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuvien kustannusten jako”

”Kunnalle koituvia yhdyskuntarakentamisen kustannuksia jaettaessa otetaan huomioon toiselta puolen kustannusten määrä ja toiselta puolen asemakaavan maanomistajalle tuottama tontin arvonnousu. Maanomistaja osallistuu kustannuksiin yleensä maksamalla rahakorvauksen tai luovuttamalla kunnalle maata.”

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia 28 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavan muutos 609 1716 päivätty 17.6.2019, tarkistettu 10.9.2019 ja tonttijako 8363, hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 14.10.2019. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia 28 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavan muutos 609 1716 päivätty 17.6.2019, tarkistettu 10.9.2019 ja tonttijako 8363, hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupungingeodeetti, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, Kaupunkisuunnittelu, As Oy Porin Trekoli

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet