Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Perusturvan määrärahan ylityspyyntö 2019

PRIDno-2019-4529

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Manninen, talouspäällikkö, ilkka.manninen@pori.fi

Perustelut

Toiminnan muutokset ja toiminnan tuottoihin & kuluihin vaikuttaneet asiat perusturvassa 2019

Perusturvan koko talousarviovuotta koskevan ennusteen mukaan poikkeama tulee kuluvana vuonna olemaan noin 10,1 M€ (talousarvio ylittyy 3,65 %). Summa koostuu oman toiminnan (14120) ylityksestä 4,3 M€ (talousarvio ylittyy 2,60 %) ja terveydenhuollon ostopalvelujen (14122) ylityksestä 5,8 €M (talousarvio ylittyy 5,24 %). Talouden ylitystä on pyritty ehkäisemään toiminnan muutoksilla, joita kuvataan alla. Lisäksi seuraavassa tuodaan esille talouteen vaikuttavat toiminnan muutokset. 

Toiminnan muutokset:

Keväällä 2019 perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen iltakoulussa 18.3.2019 (valtuustosali) esitellyt perusturvan sopeuttamistoimenpiteet:

 • Tuotot
  • Sairaanhoitajan käyntimaksu
  • Ulkopaikka- ja vakuutusasiakkaiden laskutuksen prosessin tehostaminen
 • Kulut
  • Henkilöstökulut. Erityisenä kohteena on sijaisten käytön ja näin myös sijaismäärärahojen hallinta à sijaiskielto alle 3 päivän poissaoloihin
  • Vanhuspalveluissa oman tuotannon korvaaminen ostopalveluilla, esim. Himmeli
  • Kotipalveluaterioiden kilpailuttaminen vanhuspalveluissa
  • Pesulapalveluiden toiminnan kehittäminen vaihtamalla toimijaa
 • Toiminnan tehostaminen prosesseja läpikäymällä
  • Palveluissa korostuvat ennakoivat ja varhaisen vaiheen palvelut sekä kotiin annettavat ja kotona asumista tukevat palvelut. Iäkkäiden asukkaiden palveluissa tähdätään toimintakykyä kehittäviin ja ylläpitäviin palveluihin. Näin siirretään säännöllisten palvelujen alkua.

Perusturvalautakunnan valmistelevassa kokouksessa 8.5.2019 (Noormarkku) esitellyt asiat:

 • Tilikauden tuloksen muutos 2014-2018
 • Talous
 • Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi
  • Taloudelliset toimenpiteet
  • Palvelukeskus Himmelin (90) paikkaa luopuminen. Irtisanomisaika 6 kk
  • Palvelukoti Kyläsaari (47 paikkaa) luopuminen. Vaikutus 2019 2 kk
  • Kotiranta I ja Kotiranta II luopuminen. Asukkaiden siirto Aleksinhoviin vaatii pientä remonttia
  • Uudenkoiviston vanhustentalo luopuminen. Vuokraustoiminta ei ole perusturvan perustehtävää. Vuokrasopimuksen irtisanominen sopimus voimassa 31.12.2030. Neuvottelu YH-asuntojen kanssa
  • Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto, Filpuntie 5 vuokrasopimuksen irtisanominen. Vuokraustoiminta ei ole perusturvan perustehtävää. Irtisanomisaika 3kk. Perusturvaa säästö 2019 4kk
  • Oman 4-paikkaisen perhekuntoutusyksikön perustaminen
  • Oman 14-paikkaisen lastensuojelulaitoksen perustaminen
  • Kotihoidon ja omaishoidon kehittäminen 2019-2025
  • Tuki- ja hoitoprosessit sh-piirin kanssa
  • Oman toiminnan uudelleen organisointi

Perusturvalautakunnan kokous 28.8.2019:

§ 175 Palvelukeskus Himmelin toiminnalliset muutokset ja perusturvalautakunnan pyytämät lisäselvitykset:

Päätösehdotus:             

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Palvelukeskus Himmelistä annetut lisäselvitykset ja päättää luopua tilojen käytöstä 30.5.2020 mennessä ja esittää tekniselle lautakunnalle tilat irtisanottavaksi.

Muutosesitykseen perustuva päätös:

Perusturvalautakunta päättää edellyttää Himmelin paloturvallisuuteen liittyvien puutteiden pikaista korjaamista. Kaupunkikonsernin kokonaisetua ajatellen perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle toiveen Himmelin peruskorjausta ja tulevaa käyttötarkoitusta selvittävän laaja-alaisen, eri toimialojen asiantuntemusta yhdistävän työryhmän perustamisesta. Työryhmän johtoon tulee valita luottamushenkilöitä. Suunnitelman tulisi olla valmis elokuussa 2020.

§ 176 Kyläsaaren palvelukodin toiminnalliset muutokset ja perusturvalautakunnan pyytämät lisäselvitykset

Päätösehdotus:             

Perusturvalautakunta päättää Kyläsaaren tilojen toiminnallisesta muutoksesta niin, että Himmelin tiloista luopumisen yhteydessä vanhuspalveluiden lyhytaikais- ja hätäsijoituspaikat siirretään Kyläsaaren palvelukodin tiloihin.

Muutosesitykseen ja äänestykseen perustuva päätös:

Perusturvalautakunta päättää, että Kyläsaaren Palvelukodin toiminta jatkuu normaalisti.

§181 Vanhuspalveluiden kotiinvietävien aterioiden ja kuljetuspalvelun hankinta

Päätösehdotus:             

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä vanhuspalveluiden kotiin vietävien aterioiden ja kuljetuspalveluiden kilpailuttamisen tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen esittämällä tavalla siten, että sopimuskausi on voimassa kolme (3) vuotta sekä optiovuodet 1+1. Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvajohtajan ja perusturvan lakimiehen tekemään tarvittavat tekniset korjaukset tarjouspyyntöön perusturvalautakunnan päätöksen jälkeen.

Päätös:

Päätös esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta 9.9.2019 ja palautti asian uudelleen käsittelyyn.

Perusturvan toiminnan muutos- ja kehittämistoimenpiteitä vuonna 2019

Vammaisten asuminen ja työ- ja päivätoiminnan palveluiden hankinta toteutetaan jatkuvan ilmoittautumismenettelyn mukaisesti. Lasten erilaisten asumismuotojen käyttöönotto ostopalveluina laitosasumisen sijaan, painopiste kuntoutuksellisessa asumisessa. Monipuolistamme kotiin vietäviä palveluita, jolloin voidaan viivästyttää siirtymistä ympärivuorokautiseen asumiseen. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa.

Lastensuojelussa kustannuksia hillitsevinä toimenpiteitä on lisätty varhaisen tuen työskentelyä palkkaamalla 1.1.-1.6.2019 neljä perhetyöntekijää kouluille ja 5.8.-31.12.2019 kolme perhetyöntekijää (Merikarvian perhetyöntekijästä luovuttiin).

Lastensuojelun avohuollossa on aloitettu 2018 systeeminen työskentelymalli pilottitiimillä. Työmalli laajennetaan koko lastensuojeluun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluihin vuoden 2020 aikana. Seuraavat koulutukset ovat loka- marraskuussa 2019, jolloin lähes koko avohuolto on koulutettu. Systeemisen lastensuojelun työmallia viedään läpi koko maassa. Työmallin uskotaan vähentävän sijoitusten tarvetta.

Perhehoidon osuutta lapsen sijaishuoltopaikkana kasvatetaan. Toimintamallinamme on sijaisperheelle annettava vahva tuki mm. tiivis alkuvaiheen tuki, työnohjaus ja mentorointi. Pienet lapset sijoitetaan ensisijaisesti vastaanottoperheisiin laitoksen sijaan. Toiminnassa on 10 vastaanottoperhettä, jotka ovat olleet lähes koko ajan täynnä.

Porin perusturvassa on otettu käyttöön nuorten vastaanoton ja perheneuvolan chat-palvelut maaliskuussa 2019. Nuorten vastaanoton chat on tarkoitettu 13–22 -vuotiaille yhteistoiminta-alueella asuville tai opiskeleville nuorille sekä heidän läheisilleen huolen herätessä mieltä kuormittavissa tai päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa. Perheneuvolan Vanhemman Jelppi on suunnattu lasten ja nuorten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea arjen kasvatuksen ja vanhemmuuden haasteisiin. Chatissa vanhempi voi kysyä ja keskustella vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteista. Chatin kautta asiakkaille pystytään tarjoamaan tukea ja tarvittaessa ohjata heidän oikeisiin palveluihin. Chatin kautta asiakkaan on mahdollista myös tunnistautua suomi.fi -tunnistautumisen kautta ja saada näin myös henkilökohtaisempaa palvelua.

Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan, mutta ostetut hoitopäivät ovat lisääntyneet 4 % tammi-elokuun aikana, koska hoitojaksot sairaalassa ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Tähän ovat vaikuttaneet Akuutti kotikeskuksen mobiilitoiminnan arki-iltojen päivystyksen aloittaminen loppuvuonna 2018 sekä mobiilitoiminnan viikonloppupäivystyksen ja combilanssi-toiminnan aloittaminen maaliskuussa 2019, sekä asumispalveluissa kesästä 2018 toimineet etälääkäripalvelut. Vanhuspalveluissa myös perhehoidon asiakkaiden määrä on kasvanut joulukuun 2018 14 asiakkaasta elokuun 2019 36 asiakkaaseen, joka näkyy suoritteiden määrän kasvussa. Kotihoidon asiakkaat vertailuvälillä 1.1–31.8.2018 verrattuna 1.1.–31.8.2019 ovat kasvaneet 169 henkilöllä ja käyntimäärät lisääntyneet 22 349 kotihoidon käynnillä.

Vanhus- ja sairaalapalveluiden yhteisen Noormarkun kotiinkuntoutusyksikön toiminta on aloitettu vuonna 2018 lisäämällä portaittain yksikön asiakaspaikkoja. Elokuussa 2019 paikkoja on 12. Yksikön toiminta mahdollistaa iäkkäiden potilaiden kuntoutumisen kotiin sairaalajakson jälkeen ja sairaalan osastopaikkojen vapautumisen akuuteille potilaille. Kotiinkuntoutusyksikön toiminnan kehittäminen vähentää myös pysyvien laitossijoitusten määrää, josta osaltaan syntyy kustannussäästöjä. Vuonna 2018 Noormarkun kotiinkuntoutusyksikössä kuntoutettiin 82 asiakasta ja elokuun loppuun mennessä 2019 yhteensä 63 asiakasta. Kotiin kuntoutuminen toteutuu 55%:lla.

Sairaalapalveluissa potilaita on keskitetty tietyille osastoille (kuten tapaturman seurauksena lonkkaoperoitujen kuntoutus (72% kuntoutuu kotiin, keski-ikä yli 80v), neurologiset, kirurgiset). Keskittämisen etuna on henkilöstön osaamisen, määrän ja sijoittumisen kohdentuminen sekä tasalaatuinen, oikea hoito ja kuntoutus. Uutena toimintana on vuoden 2019 aloitettu muistiosastolla fysioterapeuttien pitämät, tavoitteelliset kuntosaliryhmät. Akuutti kotikeskuksessa geriatrisen arviointiyksikön yhteydessä olevaa saattohoitoyksikköä on vahvistettu ja ko. yksikössä on aloitettu päiväsairaalatoiminta. Turvapuhelinpalvelu kokonaan omana toimintana (yli 1000 turvapuhelinasiakasta) mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon ja palvelun arvioinnin.                                  

Sairaalapalveluissa tehdään aktiivista yhteistyötä henkilöstön liikkuvuudessa osastojen kesken. Sairaalapalveluissa on juurrutettu vastuuhoitajamallia, jossa olennaista on potilaiden kokonaisvaltainen hoito, työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden lisääminen sekä koulutuksen hyödyntäminen. Vastuuhoitajamalli on lisännyt työhyvinvointia, joka näkyy mm. sairauslomien vähentymisenä. Positiivinen vaikutus on myös poliklinikan parantuneella lääkäritilanteella: syksyllä on aloittanut uusi diabeteslääkäri ja geriatrialla kaksi uutta kokopäiväistä lääkäriä.

Avoterveydenhuollossa on otettu käyttöön kutsuhoitajamalli, jonka avulla järjestetään kiireettömän lääkärinvastaanoton ajanvaraus. Mallin myötä hoidon jatkuvuus on parantunut, hoidon kiireellisyys arvioidaan tarkemmin ja potilas ohjautuu oikeaan aikaan oikealle asiantuntijalle. Esitutkimuksia voidaan tarvittaessa järjestää jo ennen vastaanottokäyntiä, joka vähentää käyntimääriä. Myös suun terveydenhuollon Kerralla kuntoon –toiminta kohenee syksyllä, sillä hammaslääkärien määrä on perusturvassa parantunut. Elokuussa 2019 Kerralla kuntoon % on 60 tavoitteen mukaisesti. Lisäksi sote-keskus Cottonissa on pilotoitu 6-12/2019 Hygga-toiminnanohjausjärjestelmää avosairaanhoidon kiirevastaanoton riittävyyden ja sujuvuuden parantamiseksi.

Psykososiaalisissa palveluissa on toimintamalli, jossa päihde- ja mielenterveyskuntoutujat siirtyvät suunnitelmallisesti asumispalveluista kotiin toipumisorientaatio-menetelmään perustuen. Samaa toimintamallia ja seurantaa noudatetaan asumuspalveluiden kilpailutuksessa. Toiminta tuo kustannussäästöä. Uutena toimintana aloitettiin kotikatko vuonna 2018.

Perusturvassa hoitotarvikkeita tilataan tarpeellinen määrä oikeita tuotteita, huomioidaan tuotteiden sijoittelu varastossa ja hyvä yhteistyö logistiikan kanssa. Lisäksi sairaalapalveluiden osastoilla tehdään yhteistilaukset erityistuotteille. Avanne-, katetri- ja diabetes (Libre)-hoitotarvikkeiden menot ovat kasvaneet huomattavasti tarkastellessa ajanjaksoa tammi-elokuu 2019 edelliseen vuoteen. Haavahoitotarvikkeiden menot ovat jkv vähentyneet. Keväällä 2019 on tarkennettu tuotteiden tilausohjeita perusturvassa ja tehostettu seurantaa. Perusturvan hoitotarvikejakelu on yhdessä Satshp Logistiikkakeskuksen kanssa tehnyt elokuussa 2019 suunnitelman miten perehdytystä/koulutusta lisätään Satasairaalassa. Koko Satakunnan hoitotarvikesuunnitelmaa ja logistiikkaohjeistusta tulee noudattaa. Tuotteet määräytyvät hankintalain mukaan.  Tavoitteena on, ettei Satasairaalasta suositella tuotteita, jotka eivät vielä ole kilpailutetuissa hoitotarvikkeissa.

Toimintatuottoihin vaikuttaneita asioita:

Toimintatuottoja ovat laskeneet seuraavat asiat: potilasmäärien vaihtelut, alkuvuoden lääkärivaje, maksukattojen täyttyminen ja Lifecaren käyttöönotto.

Sairaalapalveluissa kesäkuusta 2019 alkaen ylipaikoilla olleiden potilaiden määrä on laskenut tavoitteen mukaisesti. Lääkärikäyntejä toteutui alkuvuoden lääkärivajeen vuoksi vähemmän avosairaanhoidossa, avoterveydenhoidossa ja suun terveydenhuollossa (alkuvuosi).

Lifecare:n käyttöönottoon liittyneet testit ja henkilökunnan koulutukset vähensivät vastaanottotyötä.

Toimintatuottoihin osaltaan vaikutti maksukattojen täyttyminen sairaalapalveluissa, Akuutti kotikeskuksessa ja kuntoutuspalveluissa. Avosairaanhoidossa, avoterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa toimintatuottoihin on vaikuttanut maksuttomien lääkärinlausuntojen lisääntynyt osuus, vakuutusyhtiölaskutuksen laskutustekniset ongelmat sekä vuoden 2018 ja 2019 aikana tehdyt suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korjaukset asiakasmaksuasetuksen mukaisiksi (päivystyshoidon maksut, suun terveydenhuollon kuvantamisen maksut optg-kuvauksen osalta).

Toimintakuluihin vaikuttaneita asioita:

Lastensuojelun perhehoidossa asiakasmäärissä on kasvua 7 % ja lisäksi kustannuksia nostaa perhehoitajien palkkioiden ja kulukorvausten indeksikorotukset tammikuussa 2019. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen asiakasmäärissä kasvua 20 %. Lastensuojelun ostopalvelujen laitoshuollon sijaishuollon asiakasmäärät ovat kasvaneet verrattuna edelliseen vuoteen 17% ja lisäksi kustannuksia omien laitospaikkojen vähentyminen 7 paikalla 2/2019 alkaen.

Kotolan perhekuntoutustiloista jouduttiin luopumaan 1/2019. Perhekuntoutuksen perhetyöntekijät tekevät kuntoutusta nyt perheiden omissa kodeissa. Erittäin tuettua ja ympärivuorokautisesti valvottua perhekuntoutusta on silti jouduttu ostamaan muutamille perheille.

Ajalla 1.1.-12.9.2019 oli vahvistettu 21 uutta huostaanottoa ja 8 huostaanottoa on hallinto-oikeuden käsittelyssä. Työn alla tällä hetkellä n. 10 huostaanottoa. Huostaanottojen määrä ylittää huomattavasti edellisien vuosien määrän. (2017; 18 ja 2018;19).

Vammaispalveluiden omaishoitajien määrässä kasvua 1,59 % (5 omaishoitajaa lisää) ja lisäksi omaishoitajien vapaapäivät kasvaneet 12,50 %. Lähes kaikki omaishoitajien vapaat toteutetaan ostopalveluna yksityisiltä ja Satasairaalalta. Kehitysvammaisten työtoiminnan asiakkaiden määrässä kasvua 21,69 %. Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelussa kasvua 10,29 % ja lisäksi vaikeavammaisten asumispalveluissa kasvua 12,50 %.

 Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen asukkaiden läsnäolo/hoitopäivät ovat kasvaneet ja tämä näkyy kustannusten nousuna. Perhehoitoa on lisätty vaihtoehtoisena asumismuotona kodin ja ympärivuorokautisen hoidon vaihtoehdoksi. Kiertäviä perhehoitajia on käytetty myös omaishoidon lakisääteisissä vapaapäivissä vaihtoehtona.

Kustannussäästöjä syntyy Noormarkun kotiinkuntoutustoiminnan kehittämisellä ja paikkojen lisäämisellä, koska kotiinkuntoutustoiminta vähentää pysyvien laitossijoitusten tarvetta. Lisäksi Akuutti kotikeskuksen toimintaa tehostamalla on pystytty hoitamaan enemmän koti- ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaita kotona, kuljettamatta heitä päivystykseen tai perusturvan osastoille, sekä kotiuttamaan nopeammin perusturvan osastoilta ja päivystyksestä. Myös päivystyksen paljon palveluita käyttävien (> 9 käyntiä vuoden aikana) määrää on pystytty vähentämään. Akuutti kotikeskuksessa aloitetun mobiilitoiminnan ilta- ja viikonloppupäivystystoiminnan ja Combilanssi-pilotin myötä käyttökustannukset ja henkilöstökulut ovat nousseet (hoitajien ja lääkärien ilta- ja viikonloppuvuorot), mutta tehokas toiminta synnyttää edellä mainittua hyötyä koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa, osastoilla ja päivystyksessä.

Sairaalapalveluiden palvelusetelikulujen nousu johtuu diabeteslääkärin vastaanotolle myönnetyistä palveluseteleistä. Perusturvassa ei touko-elokuussa työskennellyt diabeteslääkäriä, joten asiakkaille myönnettiin palveluseteli. Avoterveydenhuollossa puolestaan myönnettiin alkuvuoden lääkärivajeen vuoksi runsaasti palveluseteleitä yleislääkärin vastaanotolle. Lääkärivajetta pyrittiin keväällä vähentämään myös vuokralääkäreiden avulla. Vuokralääkäreiden ja palveluseteleiden käyttö on ollut välttämätöntä lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Myös suun terveydenhuollossa oli koko kevään 2019 ajan hammaslääkärivaje, jota palkattiin ostopalveluhammaslääkäreillä hoitotakuun rajoissa pysymiseksi. Suun terveydenhuollossa myönnettiin palveluseteleitä erityisesti juurihoitoja, lohkeamia ja hampaiden poistoja varten.

Psykososiaalisissa palveluissa asumispalveluista kotiin kuntouttava –toimintamalli aikaansaa kustannussäästöä, kun asumispalvelujen määrä ei kasva.

Koko perusturvassa on otettu käyttöön sisäinen sijainen –toimintamalli toukokuussa 2019, jolla tavoiteltiin ulkopuolisen henkilöstövuokrausten vähentämistä. Sisäisten sijaisten palkkaaminen on nostanut vakinaisen henkilöstön palkkakuluja, mutta toisaalta säästänyt sijaiskuluissa. Kaikkiin vuosilomiin tai äkillisiin sairauslomiin ei palkata sijaisia, vaan henkilöstö sijaistaa toisiaan. Sairaalapalveluissa osastolla olevien potilaiden määrä (ylipaikkojen käyttö vähentynyt) on ollut kesästä 2019 alkaen tavallista pienempi, eikä ylimääräistä henkilökuntaa ole tarvinnut rekrytoida. Samoin influenssapotilaita oli edellisvuoteen verrattuna vähemmän, joten sijaistarve on ollut pienempää. Sijaisten tarve kasvoi kuntoutuspalveluissa (äitiyslomat, sairauspoissaolot) ja avoterveydenhuollossa (sairauspoissaolot, kesän muutosprosessit). 

Toimintakuluihin vaikuttivat myös ajanvarauksen turvaamiseksi palkattujen sairaanhoitajien määrä. Sairaanhoitajien palkkauksella varmistettiin lakisääteinen yhteydensaanti ja hoidon tarpeen arviointi. Poliklinikan osalta myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen nousu (välttämättömiä, kalliita rauta- ja Aclasta-infuusioita, diabeetikkojen Libre-sensorit). Influenssapotilaiden vähäisempi määrä osaltaan vähensi suojavarusteiden ja hoitotarvikkeiden kuluja.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi perusturvan toimintakuluihin tulee vuonna 2019 vaikuttamaan keskeisesti joulun ja vuodenvaihteen runsaista arkipyhävapaista aiheutuva merkittävä sijaistarve, jonka kustannuksia ei ole laskettu mukaan nyt esitettävään ylityspyyntöön.

Kehittämishankkeiden kooste 2018-2019:

Sosiaali- ja perhepalvelut

 • Henkilökohtaisen budjetoinnin malli käytössä vammaispalvelussa muutamien asiakkaiden kanssa, malli jäänyt elämään hankkeen jäljiltä.
 • Digisovellusten pysyvä käyttöönotto vammaispalvelussa eri yhteistyökumppaneiden kanssa, tablettikirjasto ja hyötypeli. 
 • Jatkettu Ankkuri- tiimin kehittämistä, toimii mallina, kun pyritään laajentamaan malli koko Satakuntaan. Porin malliin ollaan käyty tutustumassa useilta eri paikkakunnilta ympäri Suomea
 • Toiminnallisten menetelmien juurruttaminen palveluvalikkoon, Ihmeelliset vuodet ryhmätoiminta säännöllistä yli palvelualueiden
 • Sosiaalipäivystyksen päivystysasetuksen mukainen toiminta 24/7 ja panostus moniviranomaistoimintaan.
 • Kasvatus- ja perheneuvolassa kokeiltu nettiterapiaa eri asiakasryhmille (familyboots.fi)
 • Jatkettu perheneuvolan toimijoiden ja lääkärin yhteistyötä paikkaamaan puuttuvaa lastenpsykiatria, mm. neurologi käy säännöllisesti perheneuvolassa jolloin asiakkaan pompottelu luukulta luukulle vähenee, pystytty arvioimaan moniammatillisesti jatkohoidon tarve ja tarvittaessa kirjoittamaan lähete eteenpäin (vaaditaan lääkärin kirjoittama lähete)
 • Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän toiminta on aloitettu
 • Aikuissosiaalityössä toteutettu laajasti sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, painopiste sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä
 • Laajaan maahanmuuttoon liittyvät haasteet otettu haltuun ja oltu yksintulleiden alaikäisten kohdalla suunnannäyttäjiä tuetun perhehoidon saralla, myös paperittomien palvelut huomioitu
 • 3. sektorin kanssa yhteistyö säännöllistä ja toimivaa, jalkauduttu monipalvelupisteisiin esim. Ohjaamossa säännölliset käynnit
 • Aikuissosiaalityön profiloituminen työikäisen palveluihin, työllistymiseen liittyvät palvelut ja maahanmuutto

Vanhuspalvelut:

 • Kotihoidossa on otettu käyttöön keskitetyn palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli, jossa arviointi on keskitetty kolmelle palveluohjaajalle, joihin voi ottaa yhteyttä ikääntyneen tarvitessa palveluita kotona pärjäämisen tukemiseksi ja kaikissa toimintakykyä ja kotona suoriutumista askarruttavissa asioissa.  Uusi malli yhdenmukaistaa ohjauksen ja arvioinnin laatua, kriteereitä sekä helpottaa yhdenottoa. Palvelutarpeen keskittäminen aiempaa harvemmalle joukolle henkilöstöä, jotka tulkitsevat kriteerit samalla tavalla, parantaa myös asiakkaiden tasavertaista kohtelua.
 • Palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistäminen SAS-päätöksien tueksi.
 • Kotihoidon ja ympärivuorokautisten yksiköiden hoitajat ovat osallistuneet Kunnon hoitaja-koulutuksiin. Kotihoidon tiimeihin on nimetty kuntoutusvastaavat, jotka toimivat asiakkaiden arkiaktiivisuuteen kannustajina, laativat liikkumissuunnitelman ja arvioivat asiakkaan fyysistä toimintakykyä. 
 • Ravitsemushoidon tehostaminen kotihoidossa on laajentunut vuoden 2018 alussa koskemaan koko kotihoitoa.
 • Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu à kilpailutus vuonna 2019, uutena kotihoito
 • Seniori-neuvola vakiintui uudeksi ikäihmisiä palvelevaksi toiminnaksi. Seniorineuvolan asiakkailla on ollut tarvetta terveysmittauksille ja korvahuuhteluille, erilaisille injektioille, ompeleiden poistoille, kipulaastareiden vaihdolle, rokotteille (influenssa-, tetanus- ja pneumokokkirokotteet). Omaishoitajien terveystarkastukset toteutetaan seniori-neuvolassa. Puhelimessa on annettu neuvontaa erilaisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Neuvolakäynnin aikana on kartoitettu asiakkaan vointia haastattelemalla. Tarvittaessa heitä on ohjattu mm. muistihoitajalle ja Ikäpisteeseen. Eri asiakasryhmille on pidetty perusturvan asiantuntijoiden toimesta luentoja. Verkostoitumalla kolmannen sektorin toimijoiden kanssa seniorineuvolan on voinut hyödyntää kolmannen sektorin toimintamuotoja kuten SPR:n ystäväpalvelua tai eläkeläisjärjestöjä ja heidän tarjoamiaan palveluja. 
 • Päivätoimintaa kehitettiin aloittamalla uutena toimintamuotona kuntouttava päivätoiminta, jonka tarkoituksena on edistää ikäihmisten fyysistä kuntoa ja edistää kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Toiminta on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on kodin ulkopuolella liikkuminen heikentynyt (fyysisen kunnon aleneminen, yksinäisyys) ja on valmis sitoutumaan oman hyvinvoinnin parantamiseen.
 • Muistihoitaja-toimintaa lisättiin niin; että jokaisella lähipalvelualueella on muistihoitaja. Muistiyhdyshenkilötoiminta vanhuspalveluissa, muistihoitajat ja muistivastaavat kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa.
 • Kokki kotiin –pilotti on suunnitteilla, missä tavoitteena on tarjota elämyksellisiä ja yhteisöllisiä ruokahetkiä pitopalvelutuottajan avulla yksiköiden asukkaille ja heidän omaisilleen.
 • Kotiin kuntoutumisyksikön laajentaminen tukemaan kotona asumista, kotiin kuntoutuu 55%.
 • Kaikenikäisten omaishoidon kehittäminen tukemaan omaishoitajien arkea
 • Itäisen alueella kotihoidon lääkehoidon arviointi-pilottia, joka alkaa lokakuussa. Koulutukset on pidetty ja niihin osallistui myös muiden alueiden hoitajia, palveluohjaajia ja esimiehiä.
  • Koulutuksen aiheet: Iäkkään lääkehoitoon liittyvät erityispiirteet ja lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja ehkäisy. Iäkkäiden lääkehoidon riskien arviointimittarin käyttö kotihoidossa ja hyödyntäminen lääkehoidon arvioinneissa lääkitysongelmien ratkaisemiseksi. Terveydentila- ja toimintakykymittareiden käyttö kotihoidon palvelutarpeen arvioinneissa, lääkehoidon seurannassa ja arvioinneissa.
 • Puheeksiotto -koulutukseen osallistuminen. Puheeksiottokouluttajien tavoitteena on kouluttaa samaa ammattiryhmää olevia ja samaa työtä tekeviä ammattilaisia kuin itse tekevät työyhteisössä, päihteidenkäytön ja peliriippuvuuden puheeksi ottoon.
 • Kotiin vietävissä aterioiden palvelusetelin käyttöönoton valmistelu
 • Uusia koulutuksia Liisan vapaaehtoisille, esimerkiksi liittyen kuuloon, näköön ja muistisairaan kohtaamiseen sekä ryhmän vetämiseen. Keväällä 2019 on aloitettu muistinvirkistyskerho, ennalta ehkäisevässä mielessä

Terveys- ja sairaalapalvelut

 • Paljon palveluita tarvitsevien kartoitus, toimintamallin luominen yhteistyössä 3-sektorin kanssa (Yhteisökeskus ja Ev.lut.seurakunta), aloitettu uudelleen toukokuussa 2019
 • Suun terveydenhuollon Kehrä –kerralla kuntoon toimintamalli suun terveydenhuollossa, toteutuu 60%
 • Välittömän hoitoonpääsyn ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen
 • Sote-keskusten kutsuhoitajamalli kiireettömän hoidon järjestämiseksi, pilotti Läntisessä sote-keskuksessa alkoi keväällä 2018 ja kaikissa kolmessa sote-keskuksessa alkoi kesällä 2019
 • Pohjoisessa sote-keskuksessa pilotoidaan avosairaanhoidon kiirevastaanottoa toiminnanohjausjärjestelmällä 6-12/2019
 • Sote-keskuksissa aloitettu portaittain iltavastaanottotoiminta vuonna 2017, laajennettu 2019
 • Sote-keskuksissa sairaanhoitajan vastaanoton tukena toimivat konsulttilääkärit, aloitettu 2018
 • Kaikissa kolmessa sote-keskuksessa aloitettu moniammatillisen toimintamallin toteuttaminen keväällä 2019
 • Perusturvan diabetes- ja sydänlääkärin etälääkäripalvelut sote-keskuksiin
 • Satasairaalan lastenlääkäri tekee vastaanottoa sote-keskusten neuvolassa, alkanut keväällä 2018
 • AK (antikoagulantti) -klinikka keskitetty perusturvassa yhteen yksikköön, aloitettu keväällä 2018
 • Sydäntutkimukset tilataan suoraan perusturvasta SataDiag:n kautta (ei lähetettä eikä käyntiä Satasairaalaan)
 • Kotikatko-toiminnan aloitus 2018, laajentaminen 2019
 • Psykososiaalisten avopalveluiden nuorten ajanvaraukseton vastaanotto (8/2017-), psykososiaalisten palveluiden nuorten vastaanottotoiminnan aloittaminen Lavian ja Meri-Porin kouluilla
 • Psykososiaalisten palveluiden aikuisten vastaanoton ajanvarauksettomat vastaanotot ja psykososiaalisten palveluiden A-klinikan päivystystoiminnan muutokset
 • Psykososiaalisten palveluiden Tinkin pop up-pajat ja Tinkin Puodin jalkautuminen
 • Korvaushoidon toimintatapojen kehittäminen
 • Työ- ja toimintakyvyn laaja-alainen arviointi Psykososiaalisten palveluiden Jopissa
 • Psykososiaalisten palveluiden toiminnan jalkautuminen järjestöihin, psykosos. vastaanotot Lumossa ja Hyviksellä
 • Psykiatrin videovälitteiset etävastaanotot Laviaan ja Merikarviaan, aloitettu keväällä 2018 (aik.vo ja nuorten vo)
 • Psykososiaalisissa palveluissa kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen, rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntijan rekrytoiminen kevät 2019
 • Vaativan saattohoidon keskittäminen geriatriseen arviointiyksikköön T3, aloitus 2018
 • Vastuuhoitajamallin käyttöönotto sairaalapalveluiden kaikilla osastoilla, toteutunut 2019
 • Kaatumisen ehkäisy –toimintamalli geriatrian poliklinikalla
 • ”Lonkkaliukumäki” geriatrisella kuntoutusosastolla T5 yhteistyössä Satasairaalan kanssa, aloitettu keväällä 2018, 72% kuntoutuu kotiin
 • Robotti kaikkien palvelualueiden yhteiskäytössä keväällä 2018; ohjausta ja neuvontaa eri ikäisille asiakkaille, erityisesti lapsille, aloitettu 2018
 • Turvapuhelinpalvelu perusturvan omana toimintana (yli 1000 asiakasta) ja yhteistyö Lavian kyläyhdistysten kanssa yökäyntien osalta
 • Työelämäkokeiluryhmät Tinkissä (psykososiaaliset palvelut) yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa
 • Päihdekuntoutuksen työelämäkokeiluryhmät yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa
 • Kotisairaalassa vapaaehtoistyöntekijöitä oire- ja saattohoitopotilaita varten, koulutetaan yhteistyössä Porin ev.lut.seurakunnan kanssa
 • Healint-EU-rahoitteinen hanke (3v, 2017 – 2020); kansainvälisten hoitotyön harjoittelujaksojen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä Porin perusturvan ja Samk:n kesken
 • SISOTE perusturvan yhteistyö sivistystoimen kanssa, aloitettu 2018

Perusturvan oman toiminnan ylitysennuste vuonna 2019:

Laaditun ennusteen perusteella oman toiminnan (14120) toimintakate ylittää talousarvion 4,3 milj. euroa.

Terveydenhuollon ostopalvelut

Terveydenhuollon ostopalveluissa (14122) lähtötilanne vuodelle 2019 oli haasteellinen, koska talousarvio on -2,95 % (3,3 M€) pienempi kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Terveydenhuollon ostopalvelujen suurin tuottaja on Satakunnan sairaanhoitopiiri.

 Satakunnan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Tero Mäkiranta sähköpostitse 18.9.2019:Satakunnan sairaanhoitopiirin arvio vuoden 2019 toteumasta: Arvioimme elokuun 2019 toteuman perusteella, että Porin maksuosuus sairaanhoidossa olisi vuonna 2019 noin 114 Me. Em. arviolla kasvuprosentti vuoteen 2018 verrattuna jäisi selvästi alle 3 prosentin, mitä voidaan pitää keskimääräiseen erikoissairaanhoidon kulukasvuun verrattuna erittäin maltillisena. Suurin yksittäinen syy maltilliseen kulukehitykseen on sairaanhoidon ostopalvelut (Tyks, Hus ym.), jotka ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 9,5 %. Lopullinen vuoden 2019 laskutus perustuu koko vuoden käyttöön, joten elokuun tammi-elokuun perusteella tehty arvio koko vuodesta sisältää oletuksen, että palveluiden kysyntä/käyttö jatkuu vastaavanlaisena koko vuoden ajan.

Yhteenveto perusturvan ylityspyynnöstä 2019

Yhteenvetona perusturvan koko talousarviovuotta koskevan ennusteen mukaan poikkeama tulee kuluvana vuonna olemaan noin 10,1 M€ (talousarvio ylittyy 3,65 %). Summa koostuu oman toiminnan (14120) ylityksestä 4,3 M€ (talousarvio ylittyy 2,60 %) ja terveydenhuollon ostopalvelujen (14122) ylityksestä 5,8 €M (talousarvio ylittyy 5,24 %).

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Porin perusturvalle myönnetään 10,1 M€ lisämäärärahaa. Summa koostuu oman toiminnan (14120) ylityksestä 4,3 M€  ja terveydenhuollon ostopalvelujen (14122) ylityksestä 5,8 M€.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Ilkka Manninen, talouspäällikkö, ilkka.manninen@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 26.9.2019. Asian käsittely ja esittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että vuoden 2019 talousarvioon myönnetään perusturvan toimialalle 10,1 M€ euron lisämääräraha.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 14.10.2019. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että vuoden 2019 talousarvioon myönnetään perusturvan toimialalle 10,1 M€ euron lisämääräraha.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvalautakunta, vs perusturvajohtaja Anna-Liisa Koivisto, talousyksikön päällikkö Tuomas Hatanpää

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet