Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Porin kaupungin päihdehoidon vaikuttavuuden selvittäminen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä (lisäpykälä)

PRIDno-2019-5235

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä (KOK) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"THL:n arvioiden mukaan noin 400 000 suomalaista sairastaa päihderiippuvuutta. Kun heistä jokaisella on vähintään viisi läheistä ihmistä perheessä, ystäväpiirissä ja työyhteisössä, kärsii vähintää 2 miljoonaa läheistä päihdeperheen haitoista tavalla tai toisella. Päihdeperheessä kasvamista vodaan kutsua jo kansansairaudeksi. Arvioiden mukaan Suomessa useampi kuin joka viides lapsi elää kodissa, jossa käytetään liikaa päihteitä.

Näiden lukujen perusteella voidaan arvioida, että päihdesairaus koskettaa myös isoa joukkoa porilaisia perheitä. Lapsiperheiden päihdetilanne heijastuu väistämättä myös lastensuojelun lukuihin, sillä yleisesti tunnustettua on, että valtaosassa lastensuojelua tarvitsevista perheistä vähintään toisella vanhemmista on päihdesairaus.

Porin lastensuojelusta on uutisoitu, että huostaanotot saattavat vuonna 2019 tuplaantua vuoteen 2018 nähden, suurimpana syynä perheen päihdeongelma.

Perheen tilanne ei siis korjaannu vaikka perheeseen sijoitettaisiin kuinka paljon lastensuojelun tukitoimia ja euroja, mikäli perheen ongelmien syynä on vanhemman päihdesairaus. Tilanne korjaantuu ainoastaan päihdesairauden tuloksellisella hoidolla. Päihdesairaus vaatii toipumiskeskeistä addiktiosairauteen erikoistunutta tuloksellista laitosmuotoista päihdehoitoa.

Valtuustoaloitteessa esitän perusteellista selvitystä Porin kaupungin omasta päihdehoidon vaikuttavuudesta sekä Porin kaupungin myöntämistä maksusitoumuksista kaupungin ulkopuoliseen laitoskuntoutukseen viimeisen kahden vuoden aikana.

Selvityksessä tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: Millä mittareilla Porin kaupungin tarjoamaa päihdehoitoa mitataan? Mitkä ovat Porin kaupungin tarjoaman päihdehoidon tulokset ja vaikuttavuus? Kuinka moni kaupungin päihdehoidossa olevista on raitistunut? Kuinka suuressa osassa porilaisten lasten huostaanottojen taustalla on perheen päihdeongelma? Miten Porin päihdehoidon vaikuttavuus näkyy lastensuojelun huostaanotoissa? Kunka paljon Porin kaupunki antaa maksusitoumuksia ulkopuolisiin hoitotahoihin? Mitä nämä palveluntuottajat ovat?

Poriin on saatava hoitojärjestelmä, jossa hoidetaan addiktiosairautta ja joka perustuu palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen sekä saatavuuteen. Päihdepalveluiden tuloksellisuutta ja vaikutuksia kustannuksiin on Porissa seurattava ja arvioitava. Onnistunut hoito säästää kustannuksia ja on inhimillisesti kestävää. Mikäli perheen päihdesairauteen ei puututa tehokkailla keinoilla, emme myöskään saa lastensuojelun lukuja laskuun. Merkittävien perusturvan/lastensuojelun säästöjen ohella vältytään siltä mittaamattomalta inhimilliseltä kärsimykseltä, mitä päihdesairaus jo yksin ja yhdessä perheen hajoamisen kanssa aiheuttaa.

Vastausta pyydetään vuoden ensimmäiseen valtuustoon 2020.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.