Kaupunginvaltuusto, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Sidonnaisuusilmoitukset

PRIDno-2019-4404

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on kuntalain 84 §:n mukaisesti tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varanpuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitukset käsiteltiin edellisen kerran tarkastuslautakunnan kokouksessa 16.10.2018 §110. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 134 §:ssä merkinnyt siihen mennessä tehdyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Tämän jälkeen luottamushenkilöissä sidonnaisuusrekisterin ylläpitoon liittyen tapahtuneet muutokset ovat:

  • Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2019 myöntänyt Petteri Lahdelle eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jäsenen tehtävästä ja valinnut Lahden tilalle ympäristö-​ ja lupapalveluiden lautakuntaan uudeksi jäseneksi Jouni Nylundin.

  • Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.1.2019 myöntänyt Kirsi Jokisuolle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valinnut Jokisuon tilalle tekniseen lautakuntaan uudeksi varajäseneksi Iisa Aallon.
  • Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 myöntänyt Laura Huhtasaarelle eron kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtajan tehtävästä 1.6.2019 alkaen ja valinnut uudeksi II varapuheenjohtajaksi 1.6.2019 lukien Simo Korpelan.

Uusia ilmoitusvelvollisia on pyydetty toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset ja eronneiden tiedot on poistettu julkisuudesta kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi saannin jälkeen.

Liite: Sidonnaisuusilmoituskooste 16.9.2019 (Salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20, 23 sekä 32 kohdan perusteella)

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi edellä kuvatut luottamushenkilöissä tapahtuneet muutokset sekä tarkastustoimessa suoritetut toimenpiteet.
  • merkitä tiedoksi 16.9.2019 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  • merkitä tiedoksi edellä kuvatut luottamushenkilöissä tapahtuneet muutokset sekä tarkastustoimessa suoritetut toimenpiteet.
  • merkitä tiedoksi 16.9.2019 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 24.9.2019 79 §:ssä sidonnaisuusilmoituksissa tapahtuneita muutoksia.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee 16.9.2019 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.