Keskusvaalilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Laitosäänestys vuoden 2022 aluevaaleissa

PRIDno-2021-4645

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Keskusvaalilautakunta on pyytänyt Porin kaupungin perusturvalta lausuntoa ennakkoäänestyspaikoiksi nimettävistä laitoksista. Laitosäänestyksen piiriin kuuluvia laitoksia on Porin kaupungin alueella ollut vakiintuneesti noin 40.

Perusturvan lausunnon perusteella kevään 2021 kuntavaalien laitosäänestyspaikkoihin esitetään seuraavia muutoksia:

  • Uusi äänestyspaikka on Rinnekoti Saarni
  • Palvelukoti Himmeli poistettu äänestyspaikoista

Muutoin laitosäänestyspaikat pysyvät samana vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikkoihin verrattuna. 

Lausunnon mukaiset laitosäänestyspaikat ovat oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyspaikoiksi laitoksissa määrätään oheisen liitteen mukaiset paikat.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunnan toimisto, perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.