Keskusvaalilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Porin kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2022 aluevaaleissa

PRIDno-2021-4644

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Yleistä ennakkoäänestyspaikoista

Vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää. Oikeusministeriö on ohjeistanut, että kunnan on ehdottomasti huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään.

Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Kuitenkin myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ministeriö ohjeistaa edelleen, että ennakkoäänestyspaikkojen on hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen ja äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä.

Porissa keskusvaalilautakunta on järjestänyt ennakkoäänestyksen kaupungin alueella. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoissa on huomioitu kiinteistöjen muu toiminta ja aukiolo.

Ehdotettavat muutokset vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkohin

Porin kaupungin alueella on ollut 14 vakiintunutta ennakkoäänestyspaikkaa sekä liikkuva ennakkoäänestyspaikka, joka tekee kaksi päivän mittaista kierrosta. Vuoden 2021 kuntavaaleissa oli äänestysaluejaon uudistuksesta sekä pandemiatilanteesta johtuen lisäksi kaksi uutta ennakkoäänestyspaikkaa.

Otettaessa huomioon koronaviruspandemiatilanteen rauhoittuminen, ennakkoäänestysajan palautuminen vaalilain mukaiseksi sekä vaalitietojärjestelmästä saatu data äänestyskäyttäytymisestä ennakkoäänestyspaikkohin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

Liikkuva ennakkoäänestys

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka oli kuntavaaleissa 2021 menestys ja se rikkoi kävijäennätyksiä. Aluevaaleihin 2022 ainoa muutos on Preiviikin pysäkin siirtyminen noin 200 metriä Preiviikin seurakuntatalolle, jossa pysähtyy myös normaalilla reitillään liikkuvana ennakkoäänestyspaikkana toimiva kirjastoauto Ursula.

Vuoden 2021 kuntavaalien ulkoäänestyspaikka

Kuntavaaleissa 2021 otettiin koronaviruspandemian vuoksi oikeusministeriön suosituksesta käyttöön ulkoäänestyspaikka. Porissa ulkoäänestyspaikkana toimi Kirjurinluodon pysäköintialue. Koronarajoitusten vähitellen purkautuessa ja rokotekattavuuden parantuessa ulkoäänestyspaikalle ei ole samanlaista tarvetta aluevaaleissa 2022. Lisäksi on huomioitava olosuhde-erot kesä- ja tammikuun välillä. Tammikuussa toimitettavaan ulkoäänestykseen sisältyisi merkittävästi enemmän vaikeasti ennakoitavia riskejä kuin kesäkuussa. Kirjurinluodon pysäköintialue (ulkoäänestyspaikka) ehdotetaan siten vähennettäväksi Porin kaupungin yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Länsi-Porin koulun ennakkoäänestyspaikka

Porin kaupungissa toteutettiin vuonna 2020 laajamittainen äänestysaluejaon uudistus, jonka yhtenä seurauksena Länsi-Porin alueella kolme äänestysaluetta sulautuivat kahdeksi. Edellä mainitun asian, sekä koronaviruspandemian vuoksi kuntavaaleja 2021 varten päätettiin Länsi-Porin alueelle ottaa käyttöön yhdeksi viikonlopuksi ennakkoäänestyspaikka Länsi-Porin kouluun. Ennakkoäänestyspaikka Länsi-Porin koulussa ei kuitenkaan tavoittanut alueen äänestäjiä kovinkaan hyvin. Lisäksi koronarajoitusten vähitellen purkautuessa ja rokotekattavuuden parantuessa Länsi-Porin koulun kaltaiselle ylimääräiselle järjestelylle ei ole tarvetta, ja näin ollen tästä ennakkoäänestyspaikasta voidaan luopua.

Aukioloajat

Vaalitietojärjestelmästä saatujen tilastojen perusteella ennakkoäänestyspaikkojen kävijämäärissä on monessa paikassa selkeästi havaittavissa, että ennakkoäänestyksen ensimmäiset tunnit ovat hyvin vilkkaita. Puolestaan aukiolon viimeiset 1-3 tuntia ovat rauhallisia. K-Supermarket Kampuksen ennakkoäänestyspaikan aukioloja on pilotointimielessä muutettu niin, että arkisin ennakkoäänestyspiste aukeaa klo 9.00 (aiemmin klo 10.00) ja sulkeutuu klo 18.00 (aiemmin klo 19.00). Aukioloaikojen muutoksella tavoitellaan äänestäjien parempaa saavutettavuutta samalla työtuntimäärällä.

Äänestysaktiivisuuden rauhoittuminen iltaa kohti näkyy myös Promenadikeskuksen kävijätilastoissa, joten myös Promenadikeskuksen ennakkoäänestyspiste sulkeutuu arkisin klo 18.00 (aiemmin klo 19.00). Äänestyspaikka on kuitenkin hiljaisempi, kuin muut keskikaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat, joten ennakkoäänestyspaikan aukeaminen klo 9.00 K-Supermarket Kampuksen tavoin ei ole tarpeen.

Reposaaren ennakkoäänestyspiste

Ennakkoäänestystä pidennettiin kuntavaalien 2021 ajaksi koronaviruspandemian vuoksi kahteen viikkoon. Tämän vuoksi Reposaaren kirjaston ennakkoäänestyspistettä oli mahdollista pitää avoinna neljänä päivänä. Aluevaalien 2022 ennakkoäänestys on tämän hetkisen tiedon mukaan yksiviikkoinen (ke-ti), joten Reposaaren kirjaston ennakkoäänestyspisteen aukioloajoissa voidaan palata aukioloaikoihin, jotka olivat käytössä ennen koronaviruspandemiaa (ma-ti).

Itätuulen kirjaston yhteisötila Salonki

Yksi Porin kaupungin hiljaisimmista ennakkoäänestyspaikoista kuntavaaleissa 2021 oli Itätuulen kirjasto, yhteisötila Salonki. Kuntavaaleissa 2021 kyseinen ennakkoäänestyspaikka oli avoinna myös viikonloppuisin, mutta kävijämäärät olivat hyvin vaatimattomat. Tämän vuoksi aluevaaleissa 2022 Itätuulen kirjaston, yhteisötila Salongin ennakkoäänestyspisteen esitetään olevan avoinna vain arkisin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että oheisen liitteen mukaiset paikat määrätään vuoden 2022 aluevaalien yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

Päätösehdotuksen liitteen kohdan 6. mukaisen ennakkoäänestyspaikan, K-Supermarket Kampus, osalta muutetaan aukioloaikaa seuraavasti:
17.1.-18.1.2021     klo 8.00-18.00

Muilta osin noudatetaan esityksen liitteen muikaisia aukioloaikoja.

Päätös:

Päätetään yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunnan toimisto (kuulutus), Timo Widbom

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.