Keskusvaalilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2022 aluevaaleissa

PRIDno-2021-4646

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Yleistä vaalipäivän äänestyspaikoista

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle kuuluvat äänestysalueeseen 2 Teljä ja Malminpää.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt äänestysaluejaosta siten, että äänestysalueita on yhteensä 23. Äänestyspaikoiksi pyritään nimeämään pääosin kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä. Äänestyspaikalta edellytetään esteetöntä saavutettavuutta ja mahdollisuuksien mukaan pysyvää sijaintia.

Oikeusministeriö ohjeistaa kuntia äänestyspaikkojen osalta mm. seuraavasti:

1) Äänestyspaikan tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella, mutta erityisistä syistä se voidaan sijoittaa äänestysalueen ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa;

2) Varsinaisen äänestyshuoneen lisäksi äänestyspaikassa tulee olla odotustilaa. Jollei erillistä odotushuonetta ole käytettävissä, on erityinen paikka äänestyshuoneen vieressä sopivalla tavalla erotettava niin, että äänestäjät voivat siitä suoraan siirtyä äänestyshuoneeseen. Tämä paikka on voitava sulkea siten, että pääsy sinne estetään muilta kuin niiltä äänestäjiltä, jotka ovat saapuneet ennen kello 20;

3) Äänestyspaikkana käytettävän huoneiston sopivuutta harkittaessa tulisi yhtenä näkökohtana ottaa huomioon myös huoneiston aatteellinen luonne ja käyttötarkoitus. Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan puolueettomuuden näkökulmasta tulisi olla pyrkimyksenä, että vaalihuoneistot ovat aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman neutraaleja. Merkittävää painoarvoa ei kuitenkaan tulisi antaa sille seikalle, mikä taho omistaa äänestystilan. Merkittävämpänä perusteena on pidettävä tilan sopivuutta arvioitaessa sen käyttötarkoitusta ja varustelua.

 4) Äänestyspaikan esteettömyydestä huolehtiminen. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten mahdollisuuksiin äänestää oman alueensa äänestyspaikassa tai ennakkoäänestyspaikoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Mahdollisuuksien mukaan olisi esimerkiksi vammaisten käyttämille kulkuvälineille pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ja järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella.

Äänestystilan tulee sijaita rakennuksessa niin, että sinne pääsevät kulkemaan myös ne henkilöt, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Muutokset kevään 2021 kuntavaalien äänestyspaikkoihin

Äänestysalueella 009 SAMPOLA JA IMPOLA äänestettiin kuntavaaleissa 2021 ensimmäistä kertaa Itätuulen koulun tiloissa. Alueen ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys haluttiin selkeyden vuoksi samaan tilaan, eli Itätuulen kirjaston yhteisötila Salonkiin. Ennakkoäänestyksessä kyseinen tila oli erinomainen, mutta vaalipäivän suuren kävijämäärän vuoksi tila oli hieman liian pieni. Näin ollen vaalipäivän äänestys siirretään Itätuulen koulun ruokalaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi määrätään oheisen liitteen mukaiset paikat.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunnan toimisto, Timo Widbom, esmikko@pori.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.