Keskusvaalilautakunta, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vaalipäivän äänestyspaikat kevään 2021 kuntavaaleissa

PRIDno-2020-6732

Valmistelija

  • Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle kuuluvat äänestysalueeseen 2 Teljä ja Malminpää.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt äänestysaluejaosta siten, että äänestysalueita on yhteensä 23. Äänestyspaikoiksi pyritään nimeämään pääosin kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä. Äänestyspaikalta edellytetään esteetöntä saavutettavuutta ja mahdollisuuksien mukaan pysyvää sijaintia.

Oikeusministeriö ohjeistaa kuntia äänestyspaikkojen osalta mm. seuraavasti:

1) Äänestyspaikan tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella, mutta erityisistä syistä se voidaan sijoittaa äänestysalueen ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa;

2) Varsinaisen äänestyshuoneen lisäksi äänestyspaikassa tulee olla odotustilaa. Jollei erillistä odotushuonetta ole käytettävissä, on erityinen paikka äänestyshuoneen vieressä sopivalla tavalla erotettava niin, että äänestäjät voivat siitä suoraan siirtyä äänestyshuoneeseen. Tämä paikka on voitava sulkea siten, että pääsy sinne estetään muilta kuin niiltä äänestäjiltä, jotka ovat saapuneet ennen kello 20;

3) Äänestyspaikkana käytettävän huoneiston sopivuutta harkittaessa tulisi yhtenä näkökohtana ottaa huomioon myös huoneiston aatteellinen luonne ja käyttötarkoitus. Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan puolueettomuuden näkökulmasta tulisi olla pyrkimyksenä, että vaalihuoneistot ovat aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman neutraaleja. Merkittävää painoarvoa ei kuitenkaan tulisi antaa sille seikalle, mikä taho omistaa äänestystilan. Merkittävämpänä perusteena on pidettävä tilan sopivuutta arvioitaessa sen käyttötarkoitusta ja varustelua.

 4) Äänestyspaikan esteettömyydestä huolehtiminen. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten mahdollisuuksiin äänestää oman alueensa äänestyspaikassa tai ennakkoäänestyspaikoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Mahdollisuuksien mukaan olisi esimerkiksi vammaisten käyttämille kulkuvälineille pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ja järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella.

Äänestystilan tulee sijaita rakennuksessa niin, että sinne pääsevät kulkemaan myös ne henkilöt, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

Kaupungin kiinteistöjen muutoksista tai esteettömyydestä tehtyjen havaintojen perusteella vaalipäivän äänestyspaikkoja esitetään muutettavaksi seuraavalla äänestysalueella:

Sampola ja Impola

Rakennuksen valmistuttua äänestyspaikka siirtyy Itätuulen koulun tiloista Itätuulen kirjaston yhteisötila Salonkiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat Porin kaupungissa kevään 2021 kuntavaaleissa.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskusvaalilautakunta kuuli vaaliasiantuntija Ali El-Tobgyn alustuspuheenvuoron asiassa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, keskusvaalilautakunnan toimisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.