Keskusvaalilautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ehdokashakemusten ratkaiseminen

PRIDno-2021-1019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Kokouksessa on nähtävillä keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokashakemukset liitteineen.

Seuraavassa on tietoja ehdokashakemuksista:

1. Vaaliliitosta ei ole tehty ilmoitusta.

2. Määräajassa ehdokashakemuksen jättivät seuraavat puolueet:

Kansallinen Kokoomus r.p. 
Perussuomalaiset r.p.
Piraattipuolue r.p.
Sininen Tulevaisuus r.p.
Suomen Kansa Ensin r.p.
Suomen Keskusta r.p. 
Suomen kommunistinen puolue r.p. 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Vasemmistoliitto r.p. 
Vihreä liitto r.p. 

Valitsijayhdistyksiltä saatiin yksi yhteislista: Oikeuden puolesta.

Myöhässä ei ole saapunut yhtään ehdokashakemusta.

3. Ehdokashakemukset ja niiden liitteet

a. Ehdokaslistoissa olevat ehdokkaiden tiedot ovat suurimmalta osin asianmukaiset. Kokouksessa keskustellaan sihteerin valmistelun perusteella tulkinnanvaraisista tiedoista.
b. Suostumukset ja vakuutukset tarkastetaan sihteerien toimesta ennen kokousta.
c. Puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antamat ilmoitukset siitä, mikä yhdistys edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa, ovat asianmukaiset.
d. Puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitukset puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimestä ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antamat valtakirjat olivat moitteettomia.
e. Ehdokashakemusasiakirjojen muu lainmukaisuus tulee tarkastaa kokouksessa.

4. Ehdokkaiden vaalikelpoisuus ja ehdokkuuden muut esteet

Ehdotus

Esittelijä

Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Ehdokkaiden yleinen vaalikelpoisuus tarkastetaan sihteerien toimesta ennen kokousta vaalitietojärjestelmästä saatavien tietojen perusteella. Tässä vaiheessa ei ole tietoa, että joku ehdokkaista ei olisi kuntalain 34 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaalikelpoinen valtuustoon.

Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaalilain 35 §:ssä tarkoitetulla tavalla ehdokashakemukset.

Keskusvaalilautakunta päättää mahdollisista vaalilain 36 §:ssä tarkoitettujen huomautusten antamisesta. 

Keskusvaalilautakunnan tekemien huomautusten johdosta tehtävät oikaisut, täydennykset, tarkistukset ja poistot tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle viimeistään torstaina 18.3.2021 klo 16.00.

Vaalien ajankohdan siirtämiseksi valmisteilla olevan lakimuutoksen vuoksi päätös on ehdokashakemuksista on ehdollinen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti vaalilain 36 §:ssä tarkoitettujen huomautusten antamisesta. 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 39 §:n mukaan määräaikana saapuneet ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen käsitellään uudelleen 32. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa. Samalla tehdään päätökset ehdokashakemusten sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten johdosta.

Ne määräaikana perille toimitetut ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta, joita vastaan huomautuksia ei ole tehty, on hyväksyttävä.

Vaalilain 38 §:n mukaan niillä vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on tehty, on oikeus viimeistään 32. päivänä ennen vaalipäivää (12.5.2021) ennen kello 16 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia.

Ne ehdokashakemukset ja ilmoitukset, joita vastaan on tehty huomautus 10.5.2021, on ratkaistava.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Esitän, että keskusvaalilautakunta:

Päättää hyväksyä ne määräaikana perille toimitetut ehdokashakemukset, joita vastaan ei ole tehty huomautuksia ja että keskusvaalilautakunta ratkaisee ne ehdokashakemukset, joista on tehty huomautus 10.5.2021.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä ne määräaikana perille toimitetut ehdokashakemukset, joita vastaan ei ole tehty huomautuksia ja ratkaisi ne ehdokashakemukset, joista on tehty huomautus 10.5.2021.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan vaalitoimisto, puolueiden vaaliasiamiehet

Muutoksenhaku

Ilmoitus muutoksenhakukiellosta

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä ei saa hakea erikseen muutosta vaalilain nojalla.