Keskusvaalilautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen sekä ennakkoäänten käsittelijöiden valinta vuoden 2021 kuntavaaleissa

PRIDno-2021-848

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa huolehtivat vaalitoimitsijat. Vaalilain 17 §:n mukaan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin. 

Vaalilaissa vaalitoimitsijoille ei ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Vaalitoimitsijoiden esteellisyyden osalta sen sijaan on säädöksensä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, ​lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. 

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Porissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 16,​ joista yksi on liikkuva ennakkoäänestyspaikka. Vaalitoimitsijoiden määrä eri yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa vaihtelee. Ennakkoäänestyksen toimittamiseksi tulisi palkata tarvittava määrä vaalitoimitsijoita. Lisäksi keskusvaalitoimiston henkilöstöä olisi hyvä nimetä varatoimitsijoiksi. Ennakkoäänten käsittelystä on huolehtinut 5 henkilöä.

Osa keskusvaalilautakunnan 1.3.2021 § 10 vaalitoimitsijoiksi määräämistä henkilöistä on ilmoittanut vaalien siirtämisen vuoksi olevansa estyneitä toimimaan vaalitoimitsijoina. Tämän vuoksi on suoritettu täydennyshaku.

Luettelo valittavaksi esitettävistä henkilöistä on nähtävillä keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta määrää esitetyt henkilöt ja heidän varahenkilönsä Porin kaupungin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin vuoden 2021 kuntavaaleihin sekä henkilöt ennakkoäänten käsittelijöiksi. Lisäksi määrätään esitetyt henkilöt ja heidän varahenkilönsä toimimaan vaalitoimitsijoina kotiäänestyksessä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimukset valituksi tulleiden henkilöiden kanssa,​ sekä tarvittaessa palkkaamaan uusia toimitsijoita kiireellisissä tapauksissa. 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan toimituspalkkio osallistumisesta hakijoiden haastatteluun. 

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätetään:
-valita 64 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijaa
-valita 4 varavaalitoimitsijaa
-nimetä 16 kotiäänestyksen vaalitoimitsijaa
-nimetä keskusvaalitoimiston työntekijät (4) varavaalitoimitsijoiksi

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
 

Valmistelija

  • Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa huolehtivat vaalitoimitsijat. Vaalilain 17 §:n mukaan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin. 

Vaalilaissa vaalitoimitsijoille ei ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Vaalitoimitsijoiden esteellisyyden osalta sen sijaan on säädöksensä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, ​lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. 

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Porissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 16,​ joista yksi on liikkuva ennakkoäänestyspaikka. Vaalitoimitsijoiden määrä eri yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa vaihtele. Ennakkoäänestyksen toimittamiseksi tulisi palkata tarvittava määrä vaalitoimitsijoita. Lisäksi keskusvaalitoimiston henkilöstöä olisi hyvä nimetä varatoimitsijoiksi. Ennakkoäänten käsittelystä on huolehtinut 5 henkilöä.

Osa keskusvaalilautakunnan 22.4.2021 § 26 vaalitoimitsijoiksi määräämistä henkilöistä on ilmoittanut olevansa estyneitä toimimaan vaalitoimitsijoina. Tämän vuoksi on täydennysvalintoja esitetään tehtäväksi seuraavasti:

Vaalitoimitsijat 
[peitetty]
[peitetty]
[peitetty] 
[peitetty] 
[peitetty] 

Kotiäänestykseen nimettävät vaalitoimitsijat 
[peitetty] 
[peitetty]

Varavaalitoimitsijat 
[peitetty] 
[peitetty]
[peitetty] 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta määrää esitetyt henkilöt Porin kaupungin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin vuoden 2021 kuntavaaleihin sekä toimimaan vaalitoimitsijoina kotiäänestyksessä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimukset valituksi tulleiden henkilöiden kanssa,​ sekä tarvittaessa palkkaamaan uusia toimitsijoita kiireellisissä tapauksissa. 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti määrätä esitetyt henkilöt vaalitoimitsijoiksi Porin kaupungin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin vuoden 2021 kuntavaaleihin sekä toimimaan vaalitoimitsijoina kotiäänestyksessä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutettiin allekirjoittamaan työsopimukset valituksi tulleiden henkilöiden kanssa,​ sekä tarvittaessa palkkaamaan uusia toimitsijoita kiireellisissä tapauksissa. 

Tiedoksi

Hakijat, Keskusvaalilautakunnan toimisto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi