Keskusvaalilautakunta, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

PRIDno-2019-1807

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Vaalilakia muutettiin 1.11.2018 alkaen niin, että ulkomailla asuva tai oleskeleva voi osallistua kirjeäänestykseen. Uusi menettely on huomioitava ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksessa.

Vaalilain 5 a luvun mukaan äänioikeutettu, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai oleskelee ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeitse ulkomailta (kirjeäänestys). Äänestääkseen kirjeitse äänioikeutetun tulee tilata kirjeäänestysasiakirjat oikeusministeriön tilauspalvelusta. Äänestäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan siitä, että kirjeäänestyksen lähetekuori toimitetaan ulkomailta Suomeen asianomaisen kunnan keskusvaalilautakunnalle ja että se on perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään 2. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 19:ää. Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan noudattaen, mitä 63 §:ssä säädetään.

Oikeusministeriön ohjeessa keskusvaalilautakunnalle todetaan, että ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat on tarkastettava omina kokonaisuuksinaan. Näin ollen ennakkoäänestyksen päätyttyä keskusvaalilautakunnalla on erikseen äänestysalueittain lajiteltuna ennakkoäänestyksen hyväksytyt vaalikuoret ja kirjeäänestyksen hyväksytyt vaalikuoret.

Jos tarkastettavia asiakirjoja tulee runsaasti, keskusvaalilautakunta voi päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa asiakirjojen valmistavan tarkastamisen keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten. Mikäli keskusvaalilautakunta toteuttaa valmistaman tarkastuksen sihteerin johdolla, tulee toiminta ohjeistaa ja huolehtia riittävän valvonnan järjestämisestä. Ohjeistuksessa tulee kiinnittää huomiota tarkastusmenettelyn turvallisuuteen ja luotettavuuteen.

Kirjeäänestysasiakirjojen käsittelyssä on seuraavat vaiheet:

1. Saapuneiden lähetekuoren osoitekentän tarkastaminen

2. Lähetekuoren lajittelu äänestysalueittain

3. Lähetekuoren avaaminen ja sen sisällä olevien lähetekirjeen ja vaalikuoren tarkastus

4. Kirjeäänestyksen hyväksyminen tai jättäminen huomioon ottamatta

5. Hyväksyttyjen kirjeäänestysten merkitseminen äänioikeusrekisteriin ja/tai vaaliluetteloihin

6. Hyväksyttyjen kirjeäänestyksen vaalikuorten ja lähetekirjeiden käsittely

7. Määräajan jälkeen saapuneiden lähetekuorten käsittely.

Keskusvaalilautakunnan tulee kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen vaalisalaisuus säilyttäen avata hyväksytyt kirjeäänestyksen vaalikuoret, leimata niissä olevat äänestysliput ja sulkea leimatut äänestysliput vaalikuoriin. Asiakirjojen tarkastus- ja hyväksymisprosessin sujuvuuden vuoksi keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat esittäneet näkemyksenään, että keskusvaalilautakunnan sihteerit Tero Lönnström ja Jenni Åman, vaaliassistentit Toni Salmi ja Ali El Tobgy sekä hallintoyksikön päällikkö Maija Arola oikeutetaan tarkistamaan ja suorittamaan hyväksyttävissä olevien (selvien) äänestyslippujen leimaamisen ja muut toimenpiteet ennen keskusvaalilautakunnan kokousta 12.4.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit Jenni Åmanin ja Tero Lönnströmin, vaaliassistentit Toni Salmen ja Ali El Tobgyn sekä hallintoyksikön päällikkö Maija Arola valmistelemaan kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja käsittelyn edellä kuvatusti siten, että asiakirjat ovat käytettävissä keskusvaalilautakunnan kokouksessa 12.4.2019 klo 19:00.

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksessa noudatetaan oikeusministeriön vaaliohjeita sekä painotetaan seuraavia seikkoja:

  • Vähintään kaksi henkilöä on samanaikaisesti paikalla aina kun asiakirjoja käsitellään.
  • Tarkastusta suorittavien henkilöiden ulottuvilla ei saa olla käyttämättömiä vaaliasiakirjoja tai leimasimia.
  • Tila, jossa ratkaisut suoritetaan, on riittävän avoin, jotta tarkastuksen valvonta on mahdollista toteuttaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ja toimisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.