Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen

PRIDno-2021-2805

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 95 § kuntavaalien tuloksen vahvistamisesta ja julkaisemista sekä tuloksesta tiedottamisesta kuuluu seuraavasti:

”Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;

2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.”
    
Vaalilain 98 § vaalien tuloksen merkitsemisestä pöytäkirjaan kuuluu seuraavasti:

”Kun vaalien tulos on vahvistettu, tuloksen vahvistavan viranomaisen on pöytäkirjassa mainittava sekä valitut henkilöt että ne, jotka edustajanpaikan joutuessa avoimeksi varaedustajina tulevat valittujen tilalle tai jotka on valittu varavaltuutetuiksi.

Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai toimensa sekä, kunnallisvaaleja lukuun ottamatta, kotikuntansa samoin kuin hänen saamansa vertausluku ja äänimäärä.”

Vaalilain 93 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään. Kuntalain 11 §:n 1 momentti varavaltuutetuista kuuluu seuraavasti:

”Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Vaalilain 90 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta ratkaisee arpomalla tilanteet, joissa äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Porin kaupungissa.

Päätös

Käsittely kokouksessa:

Vaalilain 90 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta ratkaisee arpomalla tilanteet, joissa äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret.

Keskusvaalilautakunta toteaa, että
- ei ole ehdokkaita, joilla on sama vertausluku

- Vasemmistoliiton ehdokkailla Emmastiina Hessolla ja Milka Tommilalla on sama äänimäärä (138 ääntä). Arvonnan perusteella Emmastiina Hesso valittiin valtuutetuksi ja Milka Tommila varavaltuutetuksi.

- seuraavilla valituilla valtuutetuilla on sama äänimäärä ja heidät asetettiin arvonnan perusteella seuraavaan järjestykseen:
SDP: Neea Kähkönen ja Jarno Joensuu (158 ääntä)
KOK: Viliina Välimäki ja Heikki Santavuo (306 ääntä)

- seuraavilla varavaltuutetuilla on sama äänimäärä ja heidät asetettiin arvonnan perusteella seuraavaan kutsujärjestykseen: 
SDP: Mirva Heino ja Sami Hietaharju (115 ääntä)

Muut arvonnan tulokset selviävät pöytäkirjan liitteestä.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin vaalitietojärjestelmän raportti Valitut ja varamiehet vertausluvuittain, josta käy ilmi valitun henkilön nimi ja arvo, ammatti tai toimi sekä valitun henkilön saama vertausluku ja äänimäärä. Lisäksi pöytäkirjan liitteeksi otettiin vaalien tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjan liitteiksi seuraavat raportit:

– KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa,
– KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain,
– KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain,
– KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta,
– KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain,
– KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain
– KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet,
– KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista ja
– KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta vahvisti vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Porin kaupungissa. 

Tiedoksi

Kuulutus, kaupunginvaltuusto