Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

PRIDno-2021-1037

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 41 § ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisesta kuuluu seuraavasti:

”Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää viimeistään klo 16 pidettävässä kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on samalle puolelle lehteä painettuna:

1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu; sekä
2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat.

Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat sekä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoitetaan 37 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun järjestykseen siten, että ensin ovat puolueiden ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille annetaan tässä järjestyksessä numerot alkaen numerosta 2.

Jos puolueita, vaaliliittoja tai yhteislistoja on niin paljon, että niiden ryhmittely vasemmalta oikealle oleellisesti haittaisi yhdistelmän luettavuutta, ne tai osa niistä voidaan ryhmitellä yhdistelmään arvonnan mukaista järjestystä noudattaen myös allekkain. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat erotetaan riittävän selkeästi vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ehdokaslistoista. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistojen alapuolelle tehdään merkintä siitä, että kyseiset puolueet ovat vaaliliitossa.

Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden tiedot merkitään asianomaisen puolueen nimen tai yhteislistan nimityksen alle ryhmiteltyinä yhdelle tai useammalle palstalle ylhäältä alaspäin. Yhteislistaan kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merkitään äärimmäiseksi oikealle allekkain numerojärjestyksessä erotettuina selvästi toisistaan.

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä muissa kuin kunnallisvaaleissa kotikunta. Ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää ehdokkaan yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä. Muita tietoja ehdokkaasta ei saa merkitä, paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Yhdistelmään ei merkitä henkilötunnuksia.

Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain (10/1969) 4 §:n ja yhdistyslain (503/1989) 9 §:n 2 momentin säännöksiä. Yhteislistalle merkitään sille ehdotettu nimitys tai, jos se ei huomautuksen jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä II osassa säädetään tai jos ehdotusta ei ole tehty, ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää nimityksen, joka ilmaisee vain yhteislistan järjestyksen yhdistelmässä muihin yhteislistoihin nähden. Yhteislistaan kuulumattomalle valitsijayhdistykselle ei merkitä nimitystä.”

Puoluelain 4 § puolueen nimestä kuuluu seuraavasti:

”Rekisteröidyn puolueen nimeen lisätään ""r.p."" lyhennyksenä sanoista ""rekisteröity puolue"",""registrerat parti"".

Puolueen nimen yhteydessä ei käytetä yhdistyksen rekisteröimistä osoittavia merkintöjä.”

Valtioneuvosto on antanut esityksen, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta. Kuntavaalien vaalipäivän siirtäminen edellyttää lainmuutosta, josta päättää eduskunta. Päätöstä ei ole vielä tehty. Kuvatussa tilanteessa ehdokaslistojen yhdistelmä tehtäisiin ehdollisena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmän kokouksessa esiteltävässä muodossa. Vallitsevasta tilanteesta johtuen päätös on ehdollinen ja mitätöityy, mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021. 

Päätös

Ehdokashakemusten tarkistamisen jälkeen keskusvaalilautakunta päätti hylätä Tarmo Alavan (Vihreä liitto r.p.) ehdokashakemuksen, sillä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan hänen kotikuntansa on Sastamala.

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdokaslistojen yhdistelmän kokouksessa esiteltävässä muodossa. Vallitsevasta tilanteesta johtuen päätös on ehdollinen ja mitätöityy, mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021. 

Ehdokaslistojen ehdollinen numerointi pöytäkirjan liitteenä.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteerit

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Ilmoitus muutoksenhakukiellosta

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä, joka koskee ehdokasasettelua, ei saa hakea erikseen muutosta (vaalilain 45 §).