Keskusvaalilautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kuntavaalien esitetyn siirtämisen vaikutukset ennakkoäänestyspaikkoihin sekä vaalipäivän äänestyspaikkoihin (lisäpykälä)

PRIDno-2020-6733

Valmistelija

  • Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat,​ joiden lukumäärästä ja sijainnista päättää kunnanhallitus. Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.

Keskusvaalilauta on 12.01.2021 esittänyt kaupunginhallitukselle yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja sekä vaalipäivän äänestyspaikkoja vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi. Kaupunginhallitus on 18.01.2021 vahvistanut keskusvaalilautakunnan esittämät äänestyspaikat.

17.3.2021 päivätyssä, keskusvaalilautakunnalle ja kaupunginhallitukselle osoitetussa kirjeessä Oikeusministeriö kirjoittaa:

"Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana."

"Kunnan tulee 22.3.–8.4. välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin ne, jotka kunta merkitsi pohjatietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä, mutta kunta voi myös halutessaan muuttaa niitä tai perustaa niitä lisää."

"Kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen sekä 2) tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista."

Lakimuutoksen voimaan tullessa yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat pyritään säilyttämään päivämäärämuutokset huomioiden alkuperäisen esityksen mukaisina.

Muutokset ennakkoäänestyspaikkoihin:
- Kirjurinluodon pysäköintialue, Kirjurinluodontie 2 (ulkoäänestyspaikka) 31.5.-8.6.
- Länsi-Porin koulun ennakkoäänestyspaikka avoinna maanantaista tiistaihin
- Reposaaren ennakkoäänestyspaikka avoinna neljänä päivänä alunperin esitetyn kahden sijaan
- Lassilan ennakkoäänestyspaikka avoinna 29.-30.5.
- Lassilan liikkuvan ennakkoäänestyspaikan pysäkki poistuu

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta ehdottaa, ​että kaupunginhallitus vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikat. Vallitsevasta tilanteesta johtuen päätös on ehdollinen siltä osin, että eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.