Keskusvaalilautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Vaalimainonta Porin kaupungin yleisillä alueilla vuoden 2022 aluevaaleissa

PRIDno-2021-5444

Valmistelija

 • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen, mutta kunnat ovat perinteisesti tarjonneet puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden ehdokasjulisteiden esillepanoon. Porissa vaalimainonta on perinteisesti järjestetty keskitetysti kaupungin toimittamissa telineissä (keskitetty vaalimainonta). Lisäksi muilla kaupungin yleisillä alueilla on saanut mainostaa teknisen lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti. Edelle mainituin tavoin toteutettava vaalimainonta on ollut maksutonta.

Kuntaliitto suosittelee vaalien ulkomainonnan aloitettavaksi niillä alueille, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Eli aluevaalien osalta 5.1.2022 alkaen.

Keskitetty vaalimainonta

Keskitettyjä vaalimainospaikkoja oli vuoden 2021 kuntavaaleissa 25 kappaletta. Vastaavat mainospaikat ehdotetaan pidettäväksi myös vuoden 2022 aluevaaleissa. Keskusvaalitoimisto toimittaa mainostelineet paikoilleen ennen mainostusajan aloittamista. Ehdokasasettelijat vastaavat itse telineisiin asetettavien taustalevyjen ja mainosten kustannuksista sekä asettamisesta mainostelineisiin.

Vaalitelineiden mainospaikat jaetaan vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten kesken.

Keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta on kielletty. Keskitetty vaalimainonta on mahdollista aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista, eli 5.1.2022 alkaen.

Vaalimainonta kaupungin muilla yleisillä alueilla

Tekninen lautakunta on 16.11.2021 § 277 päättänyt, että vaalien ulkomainonnassa noudatetaan jatkossa kaupungin yleisillä alueilla seuraavia periaatteita:”

 • Keskusvaalilautakunta päättää siitä, miten keskitetty vaalimainonta järjestetään kaupungin yleisillä paikoilla. Keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta kielletään.
 • Niillä alueilla, joilla keskusvaalilautakunta ei järjestä keskitettyä mainontaa, vaalimainoksen saa ilman erityistä lupaa asettaa kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevalle yleiselle alueelle, ei kuitenkaan ennakkoäänestyspaikan eikä vaalipäivän äänestyspaikan välittömään läheisyyteen.
 • Näitä periaatteita noudatetaan myös Porin kaupunkikeskusta ry:n hallinnoimilla alueilla (mm. kävelykatu, torialue)
 • Mainosta ei saa kiinnittää puuhun, kaupungin rakennukseen, rakennelmaan tai laitteeseen, aitaan, risteysalueelle tai liikennemerkkiin.
 • Mainoksen saa kiinnittää valopylväiden juurelle asemakaavoitetulla katualueella, pois lukien valopylväisiin, joissa on kiinteä mainoskehikko ja jotka kaupunki on vuokrannut mainoskäyttöön ulkopuolisille, kuten Otsolan Kannatusyhdistys ry:lle. Mainoksia ei kuitenkaan saa kiinnittää ajoratojen tai -kaistojen välissä oleviin valopylväisiin, risteysalueilla sijaitseviin pylväisiin tai pylväisiin, joissa on kiinnitettynä liikenteenohjauslaite tai liikennemerkki. Mainos tulee kiinnittää siten, ettei kiinnittämisestä jää jälkiä pylvääseen ja siten, ettei siitä aiheudu pylväälle vahinkoa.
 • Mainos on kiinnitettävä taustalevyyn, joka on pystytettävä ja tuettava omalla jalalla seisovaksi niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä vaurioita kaupungin omaisuutta.
 • Mainos tulee sijoittaa niin, ettei se haittaa liikennettä tai kunnossapitoa, aiheuta vaaraa tai muodosta näkemäestettä. Mainoksen etäisyys ajoradan reunasta on oltava vähintään 1 metri.
 • Mainonnan saa aloittaa 18 päivää ennen vaalipäivää. Mainokset on poistettava viimeistään kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen.
 • Mainostamisaikana mainostajan on huolehdittava mainoksen kunnosta korjaamalla tai poistamalla repeytynyt mainos viipymättä.
 • Kaupungilla on oikeus välittömästi poistaa vaalimainos, jonka voidaan arvioida aiheuttavan vaaraa liikenneturvallisuudelle. Poistetut mainokset kerätään talteen ja poistamisesta ilmoitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka ilmoittaa asiasta edelleen asianomaisille puolueille. Niistä mainoksista, jotka ovat muilla tavoin edellä esitettyjen sääntöjen vastaisia, ilmoitetaan niitä poistamatta keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka ilmoittaa sääntöjen vastaisesta mainoksesta edelleen puolueelle. Puolueen tai asianomaisen ehdokkaan on asiasta viivytyksettä tiedon saatuaan poistettava mainoksensa tai siirrettävä se sallitulle paikalle. Mikäli mainosta ei ole poistettu kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun ilmoitus sääntöjen vastaisesta mainoksesta on tehty asianomaiselle puolueelle, kaupungilla on oikeus poistaa ja kerätä mainos talteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Mainoksen poistamisesta ilmoitetaan puolueelle.
 • Tarvittavista täytäntöönpanosovellutuksista, kuten tarkemmista aluerajauksista ja tiedottamisesta, päättää tonttipäällikkö yhteistyössä keskusvaalilautakunnan kanssa.”

Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että yleisestä ohjeistuksesta poiketen, vuoden 2022 aluevaalien vaalimainonta voidaan aloittaa jo 1.1.2022 ja vaalimainokset tulee poistaa 28.1.2021 mennessä.

Tienvarsimainonta

Väylävirasto on 8.3.2021 antanut ohjeen Vaalimainokset valtion liikenneväylien varrella. Ohjeen mukaan maanteiden varressa vaalimainokset tulee sijoittaa paikkoihin, joissa ne eivät haittaa liikenneturvallisuutta tai vahingoitu tehtäessä tien hoitotoimenpiteitä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä. Mainoksia ei saa laittaa muun muassa ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeiseen, eikä meluesteisiin tai maantien ja meluesteen väliselle alueelle taikka liittymäalueelle. Väyläviraston ohjeet löytyvät kokonaisuudessaan ohesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2022 aluevaalien keskitetty vaalimainonta järjestetään liitteestä ilmenevillä Porin kaupungin yleisillä vaalimainospaikoilla siten, että keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta on kielletty.

Keskusvaalilautakunta toteaa, että vaalien ulkomainonnassa kaupungin muilla yleisillä paikoilla noudatetaan teknisen lautakunnan päättämiä periaatteita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vaaleissa ehdokkaita asettaneet puolueet ja valitsijayhdistykset, tekninen toimiala, elinvoima- ja ympäristötoimiala sekä keskusvaalilautakunnan toimisto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi