Keskusvaalilautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen sekä ennakkoäänten käsittelijöiden valinta vuoden 2022 aluevaaleissa

PRIDno-2021-5447

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalitoimitsijat

Vaalilain (361/2016) 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.-18.1.2022.

Vaalitoimitsijoille ei ole vaalilaissa asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Vaalitoimitsijoiden esteellisyyden osalta sen sijaan on säädöksensä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Porissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 15, ​joista yksi on liikkuva ennakkoäänestyspaikka. Vaalitoimitsijoiden määrä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa vaihtelee kolmen ja kuuden vaalitoimitsijan välillä. Vaalitoimitsijoiden määrään vaikuttaa muun muassa ennakkoäänestyspaikan vilkkaus.

Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyksen toimittamiseksi tulee palkata 51 vaalitoimitsijaa ja varalle viisi vaalitoimitsijaa. Lisäksi keskusvaalitoimiston henkilöstöä olisi hyvä nimetä varatoimitsijoiksi.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastajien hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryn www-sivuilla ajalla 21.10.-19.11.2021. Hakuilmoitusta on ollut esillä myös Porin kaupungin Facebook-sivustolla ja Satakunnan Kansassa.

17.11.2021 mennessä hakemuksia yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastajan tehtäviin on tullut yhteensä 68. Osa hakijoista on hakenut molempiin tehtäviin.

Aikaisemmissa vaaleissa toimineita vaalityöntekijöitä haki yhteensä 44, joita ei ole enää tarve haastatella uudelleen. Heitä esitetään suoraan määrättäväksi vaalitoimitsijoiksi myös vuoden 2022 aluevaaleihin.

Vapaiksi jääneitä kahtatoista paikkaa varten lähetettiin haastattelukutsut hakemusten perusteella 18 hakijalle, joista kolme ei vastannut kutsuun ja yksi ilmeni esteelliseksi toimimaan vaalitoimitsijana. Haastateltavia oli siten yhteensä 14. Haastattelut toteutettiin etäyhteyden välityksellä 15.-16.11.2021. Haastattelijoina toimi keskusvaalilautakunnan I sihteeri Iiris Lehti ja hallinnon asiantuntija Ali El Tobgy. Haastateltavista kahdeksaa esitetään määrättäväksi ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi ja kahta ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastajaksi.

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat

Vaalilain 17 §:n 3 momentin mukaan kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Kotiäänestys on aiemmin järjestetty parityönä siten, että toinen henkilö on toiminut vaalilain mukaisena vaalitoimitsijana ja toinen tarvittaessa vaalilain 54 §:n mukaisena kotiäänestyksessä läsnäolevana henkilönä. Kotiäänestys on tarpeellista toimittaa vastaavasti myös aluevaaleissa. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina toimivat lähtökohtaisesti samat henkilöt, jotka toimivat myös yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina. Kotiäänestyksen asianmukaista toimittamista varten tulee määrätä kuusi paria eli yhteensä 12 henkilöä.

Aikaisemmin vaalitoimitsijoina toimineista henkilöistä esitetään määrättäväksi yhdeksän kotiäänestyksen vaalitoimitsijaa sekä uusista hakijoista kolme, jotka haastattelujen perusteella katsottiin sopiviksi kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi.

Ennakkoäänestyksen varavaalitoimitsijat

Vaalitoimitsijoiksi nimettyjen mahdollisten estyneisyyden, kotiäänestyksen toimittamisen, sairastumisen tai muun välttämättömän poissaolon vuoksi tulee palkata riittävä määrä varatoimitsijoita. Sopivana määränä on pidetty viittä varatoimitsijaa, minkä lisäksi keskusvaalitoimiston henkilöstöä on nimetty varavaalitoimitsijoiksi. Tällä hetkellä varavaalitoimitsijaksi esitetään nimettäväksi viisi kaupungin työntekijää sekä yksi vaalitoimitsijaksi hakenut henkilö.

Porin kaupungin työntekijöistä kaksi työskentelee keskusvaalitoimistolla ja kaksi vaalien ict-tukena. Yksi varatoimitsijaksi nimetty Porin kaupungin työntekijä on ilmaissut kiinnostuksensa toimia vaalitoimitsijana. Vaalien asianmukaisen toimittamisen turvaamiseksi keskusvaalitoimiston ja ict-tuen käyttäminen vaalitoimitsijan tehtävissä ei tulisi olla ensisijaista.

Ennakkoäänten tarkastajat

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä.

Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten se käytännössä suorittaa asiakirjojen tarkastamisen. Keskusvaalilautakunta on aiemmin palkannut avustavaa henkilökuntaa tekemään ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastuksen keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten. Lähtökohtaisesti ennakkoäänten valmistavaa tarkastusta varten on palkattu viisi henkilöä. Vastaava tarve on myös vuoden 2022 aluevaaleissa.

Hakutilanne 17.11.2021

Hakemuksia tehtäviin on tullut historiallisen vähän. Suurin osa hakijoista on kuitenkin jo aikaisemmista vaaleista kokemusta hankkineita vaalityöntekijöitä. Hakemusten vähäisen määrän vuoksi hakuaikaa pidennettiin viikolla 19.11.2021 asti. Tarve on edelleen kahdelle kokoaikaiselle ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijalle ja noin viidelle varatoimitsijalle. Viimeiset haastattelut pidetään tiistaina 23.11.2021 ennen keskusvaalilautakunnan kokousta.

Esitys nimettävistä henkilöistä tuodaan keskusvaalilautakunnan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta määrää esityksen mukaiset henkilöt vaalitoimitsijoiksi sekä heidän varalleen Porin kaupungin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin vuoden 2022 aluevaaleihin sekä viisi henkilöä ennakkoäänten käsittelijöiksi. Lisäksi keskusvaalilautakunta määrää 12 henkilöä toimimaan vaalitoimitsijana kotiäänestyksessä.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimukset valituksi tulleiden henkilöiden kanssa​ sekä tarvittaessa palkkaamaan uusia toimitsijoita kiireellisissä tapauksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lista määrätyistä on päätöksen liitteenä.

Tiedoksi

hakijat, keskusvaalilautakunnan toimisto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi