Keskusvaalilautakunta, kokous 24.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

PRIDno-2019-2682

Valmistelija

  • Tero Lönnström, vs. asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 63 § koskien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastusta kuuluu seuraavasti:

”Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;
3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka
4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen kuittausmerkintää, ja siihen liitetty vaalikuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekisteriin merkitään, että lähetekirjeessä mainittu henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos hyväksyminen tapahtuu myöhemmin kuin 4. päivänä ennen vaalipäivää kello 19, merkintä lähetekirjeessä mainitun henkilön äänestämisestä tehdään oikeusministeriön määräämällä tavalla lisäksi vaaliluetteloon. Jos kunnan keskusvaalilautakunnalle on 71 §:n 3 momentin mukaisesti erityisestä syystä toimitettu äänioikeusrekisteristä heti sen tultua lainvoimaiseksi tulostetut vaaliluettelot, merkintä tehdään ainoastaan vaaliluetteloon.

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa.”

Vaalilain 54 § kuuluu seuraavasti:

”Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on huolehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä.”

Vaaliohjeen 1 – Keskusvaalilautakunnan tehtävät sivulla 62 todetaan edellä olevan lisäksi seuraavaa:

”Jokin huomaamattomuudesta johtuva vähäinen tahi epäolennainen puutteellisuus tai epäselvyys lähetekirjeessä ei yleensä aiheuta ennakkoäänestyksen huomioon ottamatta jättämistä. Keskusvaalilautakunnalle kuuluu kussakin yksittäistapauksessa ratkaista asia lähetekirjeessä (ja kotiäänestyksessä siihen mahdollisesti liitetyssä ilmoituskortissa) olevien tietojen ja mahdollisen muun saatavissa olevan selvityksen perusteella. Keskusvaalilautakunta voi viran puolesta itse hankkia lisäselvitystä ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoilta tai vaalitoimikunnan jäseniltä taikka myös itse äänestäjältä, jos tämä on lähetekirjeestä selvitettävissä ja tavoitettavissa. Jos lähetekirjeeseen on tehty kuittausmerkintä, voidaan sen perusteella selvittää äänioikeustietojärjestelmästä äänestämisen tarkka ajankohta ja kirjauksen järjestelmään tehnyt vaalitoimitsija.

Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunta oli jättänyt kolme äänestystä huomioon ottamatta. Ensimmäisessä lähetekirjeessä ei ollut ilmoituksen äänioikeudesta saaneen henkilön omaa allekirjoitusta ja toisesta ja kolmannesta lähetekirjeestä puuttuivat sekä äänestäjän että vaaliviranomaisen allekirjoitukset. Hallinto-oikeus katsoi, että lähetekirjeet olivat olleet niin puutteellisia tai epäselviä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä kuka on äänestänyt. Keskusvaalilautakunnan oli näin ollen tullut jättää kyseiset äänestykset huomioon ottamatta. (Vaasan HaO 22.12.2008 08/0817/3). Ratkaisu jäi lainvoimaiseksi.”

Kirjeäänestyksen osalta tarkastus tapahtuu vaalilain 66 g §:n nojalla seuraavasti:

Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan noudattaen, mitä 63 §:ssä säädetään.

Kirjeäänestys on 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Selvitykset saapuneista ennakkoäänestysasiakirjoista annetaan keskusvaalilautakunnalle kokouksessa päätöksentekoa varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta suorittaa vuoden 2019 europarlamenttivaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päättää, mitkä ennakkoäänestyksistä ja kirjeäänestyksistä jätetään huomioon ottamatta.

Pöytäkirjaan liitetään huomioon ottamatta jätetyt vaalikuoret lähetekirjeineen ja –kuorineen.

Pöytäkirjaan merkitään ennakkoon äänestäneiden lukumäärä vaalikuorten mukaan laskettuna.

Lisäksi pöytäkirjaan liitetään lomake vaalikuorten lukumääristä äänestysalueittain.

Päätös

Keskusvaalilautakunta suoritti vuoden 2019 europarlamenttivaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päätti jättää ennakkoäänestyksiä huomioon ottamatta seuraavasti:
1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin 2 kpl
2) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt 6 kpl.

Pöytäkirjaan liitetään huomioon ottamatta jätetyt vaalikuoret lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Ennakkoon äänestäneiden lukumäärä vaalikuorten mukaan laskettuna on 14.473.

Lisäksi pöytäkirjaan liitetään lomake vaalikuorten lukumääristä äänestysalueittain.

Tiedoksi

Keskuvaalilautakunnan toimisto

Muutoksenhaku

Ilmoitus muutoksenhakukiellosta

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä, joka koskee ennakkoäänestystä, ei saa hakea erikseen muutosta (vaalilain 66 §).