Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Keskusvaalilautakunnan sihteerien valinta vuoden 2021 kuntavaaleja varten

PRIDno-2020-5310

Valmistelija

  • Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 14 §:ssä säädetään kunnan keskusvaalilautakunnan työskentelystä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.

Keskusvaalilautakunnan sihteerin virkaa on 2000-luvun ajan hoidettu sivuvirkana. Kelpoisuusvaatimuksista virkaan säädettiin keskusvaalilautakunnan johtosäännössä, joka on sittemmin kumottu kaupungin hallintosäännön tultua voimaan 1.6.2017. Hallintosäännössä vaalitoimielinten osalta viitataan vaalilakiin, joten keskusvaalilautakunnan sihteerin virkaan ei tällä hetkellä ole asetettu erityisiä kelpoisuusehtoja.

Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleja varten keskusvaalilautakunnan sihteereitä valittiin kaksi. Kaksi sihteeriä on tarpeen valita tulevaisuudessakin vaalien menestyksellisen järjestämisen turvaamiseksi. Keskusvaalilautakunnan sihteerin virkaa on vuoden 2019 vaaleissa hoitanut Jenni Åman ja keskusvaalilautakunnan toisena sihteerinä on toiminut Tero Lönnström. Kummatkin hoitivat virkaa sivuvirkana.

Jenni Åman on ilmoittanut suostumuksensa keskusvaalilautakunnan sihteerin virkaan. Åman on koulutukseltaan tradenomi ja hänen tehtäviinsä tapahtumasuunnittelijana kuuluu mm. erilaisten kaupungin vastuulla olevien tapahtumien ja vaalien koordinointi, järjestäminen ja läpivienti sekä tapahtumajärjestäjien tukeminen. Åmanin tehtäväkuva, osaaminen tapahtumien järjestämisestä ja tuntemus osallisuusmallin käyttöönotosta puoltavat hänen valintaansa keskusvaalilautakunnan ensimmäiseksi sihteeriksi. Hänellä on aiempaa kokemusta keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävistä ja hän tuntee keskusvaalilautakunnan tehtäväkentän.

Myös Tero Lönnström on ilmoittanut suostumuksensa keskusvaalilautakunnan sihteerin virkaan. Lönnström on koulutukseltaan filosofian maisteri ja hän työskentelee asiakirjahallinnon päällikkönä. Hänellä on aiempaa kokemusta keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävistä ja hän tuntee keskusvaalilautakunnan tehtäväkentän.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää:

- ottaa Jenni Åmanin keskusvaalilautakunnan I sihteeriksi ajalle 6.10.2020-30.6.2021. Åman hoitaa virkaa sivuvirkana.
- ottaa Tero Lönnströmin keskusvaalilautakunnan II sihteeriksi ajalle 6.10.2020-30.6.2021. Lönnström hoitaa virkaa sivuvirkana.
- saattaa asian HR-yksikön päätettäväksi sihteereille maksettavan korvauksen osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Jenni Åman, Tero Lönnström

Kokouskäsittely

Jenni Åman ja Tero Lönnström (intressijäävi) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteerit, HR-yksikkö, talous- ja hallintojohtaja, matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi