Keskusvaalilautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Päätösvallan delegointi keskusvaalilautakunnan sihteereille

PRIDno-2020-5312

Valmistelija

  • Tero Lönnström, asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Lautakunta voi päätöksellään siirtää toimivaltaansa puheenjohtajalle sekä lautakunnan alaisille viranhaltijoille ja työntekijöille. Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa sihteeri. Sihteerillä tulee olla riittävät valmiudet palkata itselleen tarvittava määrä henkilökuntaa sekä mahdollisuus sopia käytännön järjestelyistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valtuuttaa lautakunnan sihteerit Jenni Åmanin ja Tero Lönnströmin päättämään vaalien toimittamiseksi tarpeellisesta henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja muista työnantajan päätösvaltaan kuuluvista asioista sekä vaalien toimittamiseksi tarpeellisista sitoumuksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Jenni Åman, Tero Lönnström

Kokouskäsittely

Jenni Åman ja Tero Lönnström (intressijäävi) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan nimetyt sihteerit

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi