Keskusvaalilautakunta, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pieniin äänestysalueisiin liittyvät tehtävät

PRIDno-2019-2285

Valmistelija

  • Tero Lönnström, vs. asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Vaalilain 82 § käsittelee vaalisalaisuuden turvaamista pienillä äänestysalueilla. Keskusvaalilautakunnan on tarvittaessa määrättävä, että pienten äänestysalueiden äänestysliput on lasketaan joko yhdessä saman äänestysalueen ennakkoäänten kanssa tai yhdessä kunnan jonkin muun äänestysalueen taikka joidenkin muiden äänestysalueiden äänestyslippujen kanssa.

Äänestysalue on pieni äänestysalue, jos
1) äänestysalueessa on vähemmän kuin 50 hyväksyttyä vaalikuorta tai
2) keskusvaalilautakunta perustellusti arvioi ennen vaalipäivää, että äänestysalueella käy vaalipäivänä vähemmän kuin 50 äänestäjää tai
3) keskusvaalilautakunta perustellusti arvioi ennen vaalipäivää, että äänestysalueella käyttää äänioikeuttaan ennakkoon ja vaalipäivänä yhteensä vähemmän kuin 50 äänestäjää tai että vaalisalaisuuden turvaaminen muutoin edellyttää, että äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet yhdistetään jonkun toisen tai joidenkin toisten äänestysalueiden äänestyslippujen kanssa.

Äänestysalue 029 Lassilasta on arvioitavissa edellisten vaalien äänestysvilkkauden perusteella, että vaalipäivänä äänestysalueella tulee äänioikeuttaan käyttämään todennäköisesti vähemmän kuin 50 äänestäjää. Tällöin keskusvaalilautakunta voi päättää, että äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Keskusvaalilautakunnan on mahdollisimman pian, viimeistään lauantaina 25.5.2019 kello 12 ilmoitettava asiasta vaalipiirilautakunnalle sekä ilmoitettava äänestysalueen vaalilautakunnalle se kellonaika vaalipäivänä, jolloin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen tuovat vaalikuoret äänestysalueelle.

Keskusvaalilautakuntakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä yhden muun jäsenen on vaalipäivän äänestyksen aikana eli kello 9:n ja 20:n välillä vietävä äänestysalueen hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueen äänestyspaikkaan. Siellä heidän on vaalilautakunnan nähden avattava kuoret ja vaalisalaisuus säilyttäen otettava äänestysliput vaalikuorista ja pudotettava ne vaaliuurnaan. Vaalikuorten tuojien on tarvittaessa selvitettävä vaalilautakunnalle henkilöllisyytensä. Vaalilautakunnan on merkittävä vaalipöytäkirjaan toimituksen kellonaika, vaalikuorten lukumäärä sekä vaalikuoret tuoneiden henkilöiden nimet.

Näiden toimenpiteiden tuloksena kyseisessä äänestysalueessa ei muodostu lainkaan ennakkoäänestyksen tulosta, vaan ainoastaan vaalipäivän äänestyksen tulos. Tuloslaskentajärjestelmässä ja tilastoissa äänestysalueen kaikki äänet merkitään vaalipäivän ääniksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Lautakunta päättää, että vaalisalaisuuden turvaamiseksi Lassilan äänestysalueen ennakkoäänet lasketaan yhdessä vaalipäivän äänien kanssa. Lautakunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä yhden muun jäsenen kuljettamaan vaalikuoret äänestysalueelle. Vaalipäivän tehtävistä maksetaan hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.

Päätös

Keskusvaalilautakunta valitsi keskuudestaan Aulikki Harjun ja Juha Laineen kuljettamaan ennakkoäänet Lassilan äänestyspaikalle sunnuntaina 26.5.2019. Lisäksi sihteeristön edustaja.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan toimisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.