Keskusvaalilautakunta, kokous 8.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Keskusvaalilautakunnan kokouskutsut, esityslistat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

PRIDno-2019-698

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat vähintään kolme päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että:

- lautakunta ottaa käyttöönsä asianhallinnan sähköisen kokousmenettelyn

- lautakunnan esityslistat toimitetaan jatkossa sähköisesti lautakunnan kaikille jäsenille

- lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan kokouspäivän jälkeisenä seuraavana arkipäivänä

- pöytäkirjat ovat julkisilta osiltaan yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeisenä arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/paatoksenteko

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti, että:

- lautakunta ottaa käyttöönsä asianhallinnan sähköisen kokousmenettelyn

- lautakunnan esityslistat toimitetaan jatkossa sähköisesti lautakunnan kaikille jäsenille

- lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan kokouspäivän jälkeisenä seuraavana arkipäivänä

- pöytäkirjat ovat julkisilta osiltaan yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeisenä arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/paatoksenteko

Lisäksi keskusvaalilautakunta päätti, että asianhallintajärjestelmän käyttöönottokoulutuksesta maksetaan toimituspalkkio koulutukseen osallistuneille varajäsenille.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö, yhteyskeskus, keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.