Keskusvaalilautakunta, kokous 8.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vaalimainonta Porin kaupungin yleisillä alueilla kevään 2019 vaaleissa

PRIDno-2019-673

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on 15.5.2012 § 181 päättänyt, että yleisten vaalien ulkomainonnassa kaupungin yleisillä paikoilla noudatetaan seuraavia periaatteita:

”Keskusvaalilautakunta päättää siitä, miten keskitetty vaalimainonta järjestetään kaupungin yleisillä paikoilla. Keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta kielletään.

Niillä alueilla, joilla keskusvaalilautakunta ei järjestä keskitettyä mainontaa, vaalimainoksen saa ilman erityistä lupaa asettaa kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevalle yleiselle alueelle, ei kuitenkaan ennakkoäänestyspaikan eikä vaalipäivän äänestyspaikan välittömään läheisyyteen. Mainosta ei saa kiinnittää puuhun, kaupungin rakennukseen, aitaan tai liikennemerkkiin. Mainos on kiinnitettävä taustalevyyn, joka on pystytettävä ja tuettava niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä vaurioita kaupungin omaisuutta. Mainos tulee sijoittaa niin, ettei se haittaa liikennettä. Mainonnan saa aloittaa 18 päivää ennen vaalipäivää. Mainokset on poistettava viimeistään kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen. Mainostamisaikana mainostajan on huolehdittava mainoksen kunnosta korjaamalla tai poistamalla repeytynyt mainos viipymättä.

Tarvittavista täytäntöönpanosovellutuksista, kuten tarkemmista aluerajauksista ja tiedottamisesta, päättää kiinteistöpäällikkö yhteistyössä keskusvaalilautakunnan kanssa.”

Vaalimainonnassa jatketaan edelleen keskitetyn vaalimainonnan periaatetta, jonka mukaan keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta on kielletty. Keskitetty vaalimainonta on mahdollista aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eduskuntavaaleissa 27.3.2019 ja europarlamenttivaaleissa 8.5.2019 alkaen.

Muilla kaupungin hallinnassa tai omistuksessa olevilla yksityisillä alueilla noudatetaan teknisen lautakunnan edellä mainittua päätöstä. Liikenneviraston vaalimainontaa koskevassa ohjeessa (2017) suositellaan tienvarsimainonnan osalta, että vaalimainokset tulisi sijoittaa taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen, mieluiten kevyen liikenteen väylien varteen. Moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen mainoksia ei saa laittaa. Mainoksen kiinnittäminen mm. liikennemerkkeihin sekä ali- ja ylikulkusiltoihin on kielletty. Liikenneviraston ohje on oheen liitettynä.

Vaalimainospaikkoihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://palvelukartta.pori.fi/

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että kevään 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien keskitetty vaalimainonta järjestetään liitteestä ilmenevillä Porin kaupungin yleisillä vaalimainospaikoilla siten, että keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta on kielletty.

Keskusvaalilautakunta toteaa, että vaalien ulkomainonnassa kaupungin yleisillä paikoilla noudatetaan teknisen lautakunnan päättämiä periaatteita.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti, että kevään 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien keskitetty vaalimainonta järjestetään liitteestä ilmenevillä Porin kaupungin yleisillä vaalimainospaikoilla siten, että keskitetyn mainonnan alueilla muunlainen vaalien ulkomainonta on kielletty.

Keskusvaalilautakunta toteaa, että vaalien ulkomainonnassa kaupungin yleisillä paikoilla noudatetaan teknisen lautakunnan päättämiä periaatteita.

Tiedoksi

Vaaleissa ehdokkaita asettaneet puolueet ja valitsijayhdistykset Tekninen toimiala Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala keskusvaalilautakunnan toimisto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi