Keskusvaalilautakunta, kokous 8.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen sekä ennakkoäänten käsittelijöiden valinta kevään 2019 vaaleissa

PRIDno-2019-693

Valmistelija

  • Jenni Åman, jenni.aman@pori.fi

Perustelut

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa huolehtivat vaalitoimitsijat. Vaalilain 17 §:n mukaan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin sekä kotiäänestykseen.

Vaalilaissa vaalitoimitsijoille ei ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Vaalitoimitsijoiden esteellisyyden osalta sen sijaan on säädöksensä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Porissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 14, joista yksi on liikkuva ennakkoäänestyspaikka. Vaalitoimitsijoiden määrä eri yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa vaihtelee. Ennakkoäänestyksen toimittamiseksi tulisi palkata 48 vaalitoimitsijaa ja varalle 7 vaalitoimitsijaa. Ennakkoäänten käsittelystä on huolehtinut 6 henkilöä.

Vaalitoimitsijoiden haku- ja ilmoitusmenettely toteutetaan yhteistyössä HR-yksikön kanssa. Hakuaika päättyy 4.2.2019 klo 15:00. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja vaalitoimiston henkilökunta haastattelevat hakijat 6.-7.2.2019. Esitys ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoista ja varahenkilöistä, ääntenkäsittelijöistä sekä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista toimitetaan keskusvaalilautakunnan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aulikki Harju, aulikki.harju@pori.fi

Keskusvaalilautakunta määrää 48 henkilöä vaalitoimitsijoiksi ja 7 henkilöä heidän varalleen Porin kaupungin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin kevään 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin sekä 6 henkilöä ennakkoäänten käsittelijöiksi. Lisäksi määrätään 12 henkilöä toimimaan vaalitoimitsijana kotiäänestyksessä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutetaan allekirjoittamaan työsopimukset valituksi tulleiden henkilöiden kanssa, sekä tarvittaessa palkkaamaan uusia toimitsijoita kiireellisissä tapauksissa.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Aulikki Harjulle maksetaan toimituspalkkio osallistumisesta hakijoiden haastatteluun.

Päätös

Keskusvaalilautakunta määräsi oheisen liitteen mukaisesti vaalitoimitsijat ja heidän varahenkilönsä sekä ennakkoäänten käsittelijät kevään 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin. Lisäksi määrättiin 12 henkilöä toimimaan vaalitoimitsijana kotiäänestyksessä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutettiin allekirjoittamaan työsopimukset valituksi tulleiden henkilöiden kanssa, sekä tarvittaessa palkkaamaan uusia toimitsijoita kiireellisissä tapauksissa.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Aulikki Harjulle maksetaan toimituspalkkio osallistumisesta hakijoiden haastatteluun.

Tiedoksi

Hakijat, Keskusvaalilautakunnan toimisto, Hallintoyksikkö: luottamushenkilöiden palkkiomaksu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi