Nuorisovaltuusto, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Nuorisovaltuuston kokouskutsut, esityslistat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

PRIDno-2019-844

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat vähintään kolme päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti.

Esityslista,​ joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,​ lähetetään kokouskutsun yhteydessä,​ jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla,​ liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja,​ asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille,​ varajäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai -velvollisuus,​ toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 149 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto päättää,​ että:

-​ nuorisovaltuusto ottaa käyttöönsä asianhallinnan sähköisen kokousmenettelyn

-​ esityslistat toimitetaan jatkossa sähköisesti valtuuston kaikille jäsenille

-​ pöytäkirjat tarkastetaan kokouspäivän jälkeisenä seuraavana seitsemäntenä arkipäivänä

-​ pöytäkirjat ovat julkisilta osiltaan yleisesti nähtävänä tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pori.fi/paatoksenteko

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernihallinnon hallintoyksikkö